Chế độ demo
USCrude
35.70
Báo giá
119.29%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
38.80
Báo giá
63.78%
Thay đổi (1 m)
UKBrent_n
39.265
Báo giá
22.66%
Thay đổi (1 m)
USCrude_n
36.652
Báo giá
27.18%
Thay đổi (1 m)