Chế độ demo
#BABA
244.00
Báo giá
5.36%
Thay đổi (1m)
#MCD
230.82
Báo giá
8.30%
Thay đổi (1m)
#AA
31.76
Báo giá
-0.50%
Thay đổi (1m)
#CAT
230.83
Báo giá
4.36%
Thay đổi (1m)
#JPM
155.90
Báo giá
-0.83%
Thay đổi (1m)
#BA
249.51
Báo giá
-2.95%
Thay đổi (1m)
#IBM
134.55
Báo giá
6.10%
Thay đổi (1m)
#PFE
36.97
Báo giá
6.42%
Thay đổi (1m)
#UTX
78.73
Báo giá
0.64%
Thay đổi (1m)
#AXP
147.53
Báo giá
-1.32%
Thay đổi (1m)
#BAC
40.02
Báo giá
5.48%
Thay đổi (1m)
#DIS
186.46
Báo giá
-4.75%
Thay đổi (1m)
#GE
13.58
Báo giá
8.21%
Thay đổi (1m)
#HD
320.76
Báo giá
18.69%
Thay đổi (1m)
#HPQ
32.73
Báo giá
6.79%
Thay đổi (1m)
#JNJ
161.59
Báo giá
1.10%
Thay đổi (1m)
#LMT
387.68
Báo giá
14.02%
Thay đổi (1m)
#MMM
197.67
Báo giá
6.57%
Thay đổi (1m)
#MO
51.71
Báo giá
6.99%
Thay đổi (1m)
#NIKE
136.60
Báo giá
-2.79%
Thay đổi (1m)
#PG
136.90
Báo giá
6.52%
Thay đổi (1m)
#T
29.96
Báo giá
-0.89%
Thay đổi (1m)
#V
221.48
Báo giá
-1.48%
Thay đổi (1m)
#VZ
57.49
Báo giá
2.57%
Thay đổi (1m)
#WMT
139.81
Báo giá
5.21%
Thay đổi (1m)
#XOM
55.48
Báo giá
-10.40%
Thay đổi (1m)