Chế độ demo
#BABA
258.66
Báo giá
2.07%
Thay đổi (1m)
#MCD
213.45
Báo giá
0.54%
Thay đổi (1m)
#AA
19.38
Báo giá
-13.06%
Thay đổi (1m)
#CAT
192.05
Báo giá
8.12%
Thay đổi (1m)
#JPM
133.88
Báo giá
7.01%
Thay đổi (1m)
#BA
205.96
Báo giá
-7.55%
Thay đổi (1m)
#IBM
118.62
Báo giá
-4.75%
Thay đổi (1m)
#PFE
36.57
Báo giá
-1.67%
Thay đổi (1m)
#UTX
67.61
Báo giá
-4.67%
Thay đổi (1m)
#AXP
126.35
Báo giá
7.74%
Thay đổi (1m)
#BAC
31.57
Báo giá
5.73%
Thay đổi (1m)
#DIS
172.89
Báo giá
-0.58%
Thay đổi (1m)
#GE
11.12
Báo giá
2.77%
Thay đổi (1m)
#HD
284.17
Báo giá
5.49%
Thay đổi (1m)
#HPQ
25.29
Báo giá
4.07%
Thay đổi (1m)
#JNJ
163.70
Báo giá
6.98%
Thay đổi (1m)
#LMT
339.69
Báo giá
-4.07%
Thay đổi (1m)
#MMM
169.12
Báo giá
-3.46%
Thay đổi (1m)
#MO
41.85
Báo giá
-2.24%
Thay đổi (1m)
#NIKE
139.40
Báo giá
-1.71%
Thay đổi (1m)
#PG
130.07
Báo giá
-5.13%
Thay đổi (1m)
#T
28.95
Báo giá
0.70%
Thay đổi (1m)
#V
201.91
Báo giá
-1.92%
Thay đổi (1m)
#VZ
57.50
Báo giá
-2.69%
Thay đổi (1m)
#WMT
146.45
Báo giá
2.30%
Thay đổi (1m)
#XOM
47.48
Báo giá
12.97%
Thay đổi (1m)