Chế độ demo
#BABA
207.24
Báo giá
-14.36%
Thay đổi (1m)
#MCD
230.59
Báo giá
0.14%
Thay đổi (1m)
#AA
38.53
Báo giá
23.57%
Thay đổi (1m)
#CAT
240.30
Báo giá
4.56%
Thay đổi (1m)
#JPM
161.54
Báo giá
5.39%
Thay đổi (1m)
#BA
223.40
Báo giá
-9.54%
Thay đổi (1m)
#IBM
144.54
Báo giá
10.15%
Thay đổi (1m)
#PFE
40.23
Báo giá
7.57%
Thay đổi (1m)
#UTX
84.08
Báo giá
9.12%
Thay đổi (1m)
#AXP
154.44
Báo giá
6.53%
Thay đổi (1m)
#BAC
41.89
Báo giá
6.35%
Thay đổi (1m)
#DIS
178.16
Báo giá
-4.02%
Thay đổi (1m)
#GE
12.99
Báo giá
-2.62%
Thay đổi (1m)
#HD
325.78
Báo giá
2.20%
Thay đổi (1m)
#HPQ
32.47
Báo giá
0.25%
Thay đổi (1m)
#JNJ
170.56
Báo giá
7.54%
Thay đổi (1m)
#LMT
389.81
Báo giá
1.10%
Thay đổi (1m)
#MMM
203.37
Báo giá
3.62%
Thay đổi (1m)
#MO
50.16
Báo giá
-1.94%
Thay đổi (1m)
#NIKE
133.90
Báo giá
-0.53%
Thay đổi (1m)
#PG
138.13
Báo giá
1.51%
Thay đổi (1m)
#T
32.29
Báo giá
8.68%
Thay đổi (1m)
#V
224.31
Báo giá
1.37%
Thay đổi (1m)
#VZ
59.02
Báo giá
2.63%
Thay đổi (1m)
#WMT
138.62
Báo giá
-0.50%
Thay đổi (1m)
#XOM
59.44
Báo giá
6.98%
Thay đổi (1m)