Chế độ demo
USCrude
45.99
Báo giá
18.10%
Thay đổi (1m)
UKBrent
49.13
Báo giá
21.37%
Thay đổi (1m)
UKBrent_n
48.991
Báo giá
20.02%
Thay đổi (1m)
USCrude_n
46.143
Báo giá
17.59%
Thay đổi (1m)