Chế độ demo
USCrude
39.92
Báo giá
-5.72%
Thay đổi (1m)
UKBrent
41.68
Báo giá
-6.36%
Thay đổi (1m)
UKBrent_n
42.234
Báo giá
-6.34%
Thay đổi (1m)
USCrude_n
40.174
Báo giá
-5.74%
Thay đổi (1m)