Chế độ demo
USCrude
39.63
Báo giá
3.88%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
42.39
Báo giá
4.98%
Thay đổi (1 m)
UKBrent_n
42.500
Báo giá
4.11%
Thay đổi (1 m)
USCrude_n
39.808
Báo giá
3.15%
Thay đổi (1 m)