Chế độ demo
USCrude
63.48
Báo giá
21.87%
Thay đổi (1m)
UKBrent
67.24
Báo giá
21.75%
Thay đổi (1m)
UKBrent_n
66.463
Báo giá
20.64%
Thay đổi (1m)
USCrude_n
63.454
Báo giá
21.77%
Thay đổi (1m)