Chế độ demo
USCrude
64.80
Báo giá
8.87%
Thay đổi (1m)
UKBrent
68.54
Báo giá
8.57%
Thay đổi (1m)
UKBrent_n
68.053
Báo giá
8.29%
Thay đổi (1m)
USCrude_n
64.773
Báo giá
8.83%
Thay đổi (1m)