Chế độ demo
Mua
1
19.01.2021 20:59:45
127.95
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.37 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 20:59:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
127.95
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.37 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
19.01.2021 20:57:12
519.61
520.96
0.00
0.00
Lợi nhuận
1.10 USD
#NVDA
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 20:57:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
519.61
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1.10 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
520.96
Chốt lời
0.00
Mua
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
-2.56 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 18:12:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
130.14
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-2.56 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
29.12.2020 17:34:30
136.18
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
-8.60 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
29.12.2020 17:34:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
136.18
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-8.60 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
285.92
0.00
0.00
Lợi nhuận
-56.78 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 16:42:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
342.45
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-56.78 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
285.92
Chốt lời
0.00
Mua
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
285.92
0.00
0.00
Lợi nhuận
-94.33 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 17:19:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
380.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-94.33 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
285.92
Chốt lời
0.00
Mua
1
04.12.2020 18:12:33
211.83
209.03
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3.05 USD
#MCD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 18:12:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
211.83
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.05 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
209.03
Chốt lời
0.00
Mua
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
5.97 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:44:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
121.61
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
5.97 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
285.92
0.00
0.00
Lợi nhuận
-37.11 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 16:47:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
322.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-37.11 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
285.92
Chốt lời
0.00
Mua
1
27.11.2020 16:46:59
595.49
844.50
0.00
0.00
Lợi nhuận
248.76 USD
#TSLA
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 16:46:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
595.49
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
248.76 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
844.50
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
12.23 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 20:38:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
115.35
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
12.23 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:49:47
53.27
48.52
0.00
0.00
Lợi nhuận
-5.00 USD
#KO
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:49:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
53.27
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-5.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
48.52
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:37:10
220.58
210.72
0.00
0.00
Lợi nhuận
-10.11 USD
#BA
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:37:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
220.58
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.11 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
210.72
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:29:02
114.68
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
12.90 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:29:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
114.68
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
12.90 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
15.78
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.25 USD
#AGNC
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:25:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
15.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.25 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
15.78
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:22:57
60.71
67.05
0.00
0.00
Lợi nhuận
6.09 USD
#GILD
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:22:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
60.71
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
6.09 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
67.05
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.11.2020 20:46:24
119.30
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
8.28 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:46:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
119.30
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
8.28 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.11.2020 20:45:19
45.50
57.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
12.24 USD
#INTC
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:45:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
45.50
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
12.24 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
57.99
Chốt lời
0.00
Mua
1
17.11.2020 21:08:42
536.65
520.96
0.00
0.00
Lợi nhuận
-15.94 USD
#NVDA
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:08:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
536.65
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-15.94 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
520.96
Chốt lời
0.00
Mua
1
17.11.2020 21:03:45
275.85
261.28
0.00
0.00
Lợi nhuận
-14.82 USD
#FB
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:03:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
275.85
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-14.82 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
261.28
Chốt lời
0.00
Mua
1
11.11.2020 21:02:16
8.37
10.02
0.00
0.00
Lợi nhuận
1.40 USD
#F
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 21:02:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
8.37
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1.40 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
10.02
Chốt lời
0.00
Mua
1
11.11.2020 20:36:58
119.41
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
8.17 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 20:36:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
119.41
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
8.17 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00
Mua
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
36.75
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3.01 USD
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:25:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
39.51
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.01 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
36.75
Chốt lời
0.00
Mua
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
36.75
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.57 USD
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 19:59:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
37.07
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.57 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
36.75
Chốt lời
0.00
Mua
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
127.83
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.47 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 19:13:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.05
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.47 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
127.83
Chốt lời
0.00