Chế độ demo
28.05.2020 16:12:30
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.08
1.10383
1.1379
Lợi nhuận
-273.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136017749
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 16:12:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10383
Phí qua đêm
-0.32 USD
Tổng cộng
-272.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.1379
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-273.68 USD
04.06.2020 18:12:46
05.06.2020 09:19:07
Mua
0.04
1.13346
1.13788
Lợi nhuận
17.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136716472
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 18:12:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13346
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
17.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.13788
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
17.09 USD
27.05.2020 12:04:17
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.04
1.0938
1.1379
Lợi nhuận
-177.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135823449
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 12:04:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0938
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-176.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.1379
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-177.02 USD
03.06.2020 18:35:09
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.32
1.12377
1.1379
Lợi nhuận
-455.97 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136599127
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 18:35:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12377
Phí qua đêm
-0.61 USD
Tổng cộng
-452.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.32
Ngoài
1.1379
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
-455.97 USD
29.05.2020 12:14:42
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.16
1.11372
1.1379
Lợi nhuận
-389.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136177320
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 12:14:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11372
Phí qua đêm
-0.55 USD
Tổng cộng
-386.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.16
Ngoài
1.1379
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
-389.03 USD
04.06.2020 17:47:18
04.06.2020 17:53:50
Mua
0.04
1.13308
1.13407
Lợi nhuận
3.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136711715
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:47:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13308
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:53:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.13407
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.56 USD
04.06.2020 17:36:47
04.06.2020 17:47:16
Mua
0.04
1.13193
1.1329
Lợi nhuận
3.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136709569
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:36:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:47:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.1329
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
04.06.2020 17:32:29
04.06.2020 17:36:16
Mua
0.04
1.13145
1.13218
Lợi nhuận
2.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136708449
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:32:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:36:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.13218
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
04.06.2020 17:29:44
04.06.2020 17:32:29
Mua
0.04
1.13003
1.13124
Lợi nhuận
4.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136707606
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:29:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:32:29
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.13124
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.44 USD
04.06.2020 17:20:09
04.06.2020 17:29:44
Mua
0.04
1.12898
1.12996
Lợi nhuận
3.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136705700
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:20:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:29:44
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12996
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.52 USD
04.06.2020 17:01:53
04.06.2020 17:19:58
Mua
0.04
1.12793
1.12893
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136702752
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:01:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:19:58
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12893
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
04.06.2020 14:55:46
04.06.2020 17:01:52
Mua
0.04
1.12687
1.12787
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136680524
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 14:55:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:01:52
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12787
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
03.06.2020 22:49:31
04.06.2020 14:55:46
Mua
0.04
1.12579
1.1268
Lợi nhuận
3.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136608091
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 22:49:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12579
Phí qua đêm
-0.57 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 14:55:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.1268
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
03.06.2020 18:38:56
03.06.2020 22:49:31
Mua
0.04
1.12449
1.12578
Lợi nhuận
4.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136599611
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 18:38:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 22:49:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12578
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.76 USD
03.06.2020 17:26:54
03.06.2020 18:38:42
Mua
0.04
1.12356
1.12447
Lợi nhuận
3.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136590322
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 17:26:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 18:38:42
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12447
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.24 USD
03.06.2020 10:25:58
03.06.2020 17:26:53
Mua
0.04
1.12241
1.12348
Lợi nhuận
3.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136540286
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 10:25:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 17:26:53
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12348
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.88 USD
03.06.2020 10:04:12
03.06.2020 10:24:57
Mua
0.04
1.12158
1.12255
Lợi nhuận
3.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136538517
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 10:04:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 10:24:57
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12255
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
03.06.2020 09:04:23
03.06.2020 10:04:12
Mua
0.04
1.12056
1.12155
Lợi nhuận
3.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136535353
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 09:04:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 10:04:12
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12155
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.56 USD
03.06.2020 06:17:48
03.06.2020 09:02:17
Mua
0.04
1.12032
1.12132
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136528095
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 06:17:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 09:02:17
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12132
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
02.06.2020 17:00:12
03.06.2020 06:17:45
Mua
0.04
1.11918
1.12017
Lợi nhuận
3.37 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136478379
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 17:00:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11918
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 06:17:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.12017
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.37 USD
02.06.2020 12:10:27
02.06.2020 17:00:12
Mua
0.04
1.11815
1.11916
Lợi nhuận
3.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136440786
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 12:10:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 17:00:12
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11916
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
02.06.2020 11:33:37
02.06.2020 12:10:27
Mua
0.04
1.11706
1.11815
Lợi nhuận
3.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136436908
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 11:33:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 12:10:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11815
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.96 USD
02.06.2020 11:24:32
02.06.2020 11:33:37
Mua
0.04
1.11599
1.117
Lợi nhuận
3.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136435704
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 11:24:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11599
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 11:33:37
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.117
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
01.06.2020 09:13:15
02.06.2020 11:24:26
Mua
0.04
1.11488
1.11588
Lợi nhuận
3.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136273894
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 09:13:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11488
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 11:24:26
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11588
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.41 USD
29.05.2020 13:07:38
01.06.2020 09:12:57
Mua
0.04
1.11387
1.11487
Lợi nhuận
3.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136180621
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 13:07:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11387
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 09:12:57
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11487
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.41 USD
29.05.2020 12:06:10
29.05.2020 13:07:33
Mua
0.04
1.11281
1.11381
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136176469
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 12:06:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 13:07:33
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11381
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
29.05.2020 11:53:19
29.05.2020 12:06:10
Mua
0.04
1.11167
1.11279
Lợi nhuận
4.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136175390
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 11:53:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11167
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 12:06:10
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11279
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.08 USD
29.05.2020 08:43:27
29.05.2020 11:53:19
Mua
0.04
1.11058
1.11164
Lợi nhuận
3.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136146756
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 08:43:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11058
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 11:53:19
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11164
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
29.05.2020 07:32:21
29.05.2020 08:43:27
Mua
0.04
1.10951
1.11057
Lợi nhuận
3.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136137188
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 07:32:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10951
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 08:43:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11057
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
29.05.2020 07:30:51
29.05.2020 07:30:58
Mua
0.08
1.10942
1.10944
Lợi nhuận
-0.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136136981
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 07:30:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10942
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 07:30:58
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.10944
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-0.64 USD
28.05.2020 20:21:32
29.05.2020 07:18:53
Mua
0.04
1.10846
1.10945
Lợi nhuận
3.37 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136062611
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 20:21:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10846
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 07:18:53
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10945
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.37 USD
28.05.2020 20:21:15
28.05.2020 20:21:21
Mua
0.08
1.10855
1.10856
Lợi nhuận
-0.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136062567
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 20:21:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10855
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 20:21:21
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.10856
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
28.05.2020 19:27:21
28.05.2020 20:12:06
Mua
0.04
1.10795
1.10897
Lợi nhuận
3.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136053692
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 19:27:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 20:12:06
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10897
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.68 USD
28.05.2020 18:59:56
28.05.2020 19:27:18
Mua
0.04
1.10688
1.10788
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136049240
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 18:59:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 19:27:18
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10788
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
28.05.2020 17:55:20
28.05.2020 18:59:50
Mua
0.04
1.10583
1.10686
Lợi nhuận
3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136035188
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 17:55:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 18:59:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10686
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
28.05.2020 17:14:47
28.05.2020 17:55:19
Mua
0.04
1.10478
1.10581
Lợi nhuận
3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136027559
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 17:14:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 17:55:19
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10581
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
28.05.2020 16:12:28
28.05.2020 17:14:31
Mua
0.04
1.10377
1.10474
Lợi nhuận
3.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136017719
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 16:12:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 17:14:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10474
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
27.05.2020 13:02:37
28.05.2020 16:12:27
Mua
0.04
1.1027
1.10368
Lợi nhuận
2.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135834549
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 13:02:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1027
Phí qua đêm
-0.57 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 16:12:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10368
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.95 USD
27.05.2020 12:56:05
27.05.2020 13:02:32
Mua
0.04
1.10161
1.10268
Lợi nhuận
3.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135832922
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 12:56:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 13:02:32
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10268
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.88 USD
27.05.2020 12:46:24
27.05.2020 12:56:00
Mua
0.04
1.10041
1.10149
Lợi nhuận
3.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135831341
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 12:46:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:56:00
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10149
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
25.05.2020 09:52:17
27.05.2020 12:04:17
Bán
0.04
1.08753
1.09386
Lợi nhuận
-25.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135510912
Ngày và giờ mở cửa
25.05.2020 09:52:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08753
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-25.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:04:17
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09386
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-25.76 USD
26.05.2020 14:56:22
27.05.2020 12:04:17
Bán
0.08
1.09774
1.09386
Lợi nhuận
30.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135705380
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 14:56:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09774
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
31.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:04:17
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.09386
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
30.20 USD
26.05.2020 17:00:24
26.05.2020 21:58:52
Mua
0.04
1.09825
1.09928
Lợi nhuận
3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135724203
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 17:00:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 21:58:52
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09928
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
26.05.2020 12:10:40
26.05.2020 17:00:22
Mua
0.04
1.0972
1.09823
Lợi nhuận
3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135689062
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 12:10:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 17:00:22
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09823
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
26.05.2020 12:02:59
26.05.2020 12:10:34
Mua
0.04
1.09645
1.09714
Lợi nhuận
2.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135687496
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 12:02:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 12:10:34
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09714
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.36 USD
26.05.2020 11:54:13
26.05.2020 12:02:27
Mua
0.04
1.09538
1.09641
Lợi nhuận
3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135685405
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 11:54:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 12:02:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09641
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
26.05.2020 11:35:30
26.05.2020 11:54:03
Mua
0.04
1.09448
1.09532
Lợi nhuận
2.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135682304
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 11:35:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09448
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 11:54:03
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09532
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.96 USD
22.05.2020 10:52:22
26.05.2020 11:34:41
Mua
0.08
1.09081
1.09443
Lợi nhuận
27.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135368139
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 10:52:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09081
Phí qua đêm
-0.76 USD
Tổng cộng
28.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 11:34:41
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.09443
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
27.40 USD
21.05.2020 15:26:00
26.05.2020 11:34:41
Mua
0.04
1.10082
1.09443
Lợi nhuận
-26.53 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135272356
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 15:26:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10082
Phí qua đêm
-0.57 USD
Tổng cộng
-25.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 11:34:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09443
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-26.53 USD
25.05.2020 09:09:23
25.05.2020 09:50:46
Bán
0.04
1.08846
1.08745
Lợi nhuận
3.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135501395
Ngày và giờ mở cửa
25.05.2020 09:09:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.05.2020 09:50:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.08745
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.64 USD