حالت آزمایشی
FDAX
12662.2
قیمت
‪0.79%‬
Changing (1m)
HK50
24906.2
قیمت
‪5.96%‬
Changing (1m)
NQ
11681.8
قیمت
‪7.84%‬
Changing (1m)
CAC
4917.6
قیمت
‪3.41%‬
Changing (1m)
FTSE
5870.3
قیمت
‪0.10%‬
Changing (1m)
YM
28305.5
قیمت
‪5.51%‬
Changing (1m)
SX5E
3204.2
قیمت
‪1.85%‬
Changing (1m)
ASX200
6187.7
قیمت
‪6.06%‬
Changing (1m)
IBEX35
6874.60
قیمت
‪4.67%‬
Changing (1m)
NI225
23544.00
قیمت
‪1.32%‬
Changing (1m)
SPX
3460.4
قیمت
‪6.72%‬
Changing (1m)