حالت آزمایشی
YM
29234.0
قیمت
2.37%
Changing (1m)
SPX
3331.8
قیمت
3.36%
Changing (1m)
FDAX
13521.8
قیمت
1.29%
Changing (1m)
NQ
9258.0
قیمت
6.42%
Changing (1m)
NI225
23746.00
قیمت
-0.03%
Changing (1m)
HK50
27886.5
قیمت
0.06%
Changing (1m)
ASX200
7106.9
قیمت
4.80%
Changing (1m)
SX5E
3771.8
قیمت
-0.53%
Changing (1m)
FTSE
7580.4
قیمت
-0.47%
Changing (1m)
IBEX35
9594.50
قیمت
-0.23%
Changing (1m)
CAC
6026.7
قیمت
-0.07%
Changing (1m)