حالت آزمایشی
FDAX
12694.7
قیمت
‪-2.86%‬
Changing (1m)
HK50
23434.0
قیمت
‪-8.41%‬
Changing (1m)
NQ
10984.7
قیمت
‪-5.61%‬
Changing (1m)
CAC
4771.8
قیمت
‪-5.13%‬
Changing (1m)
FTSE
5869.4
قیمت
‪-3.97%‬
Changing (1m)
YM
26977.0
قیمت
‪-4.64%‬
Changing (1m)
SX5E
3162.2
قیمت
‪-5.53%‬
Changing (1m)
ASX200
5957.7
قیمت
‪-3.63%‬
Changing (1m)
IBEX35
6690.10
قیمت
‪-6.40%‬
Changing (1m)
NI225
23258.00
قیمت
‪0.44%‬
Changing (1m)
SPX
3267.3
قیمت
‪-4.77%‬
Changing (1m)