حالت آزمایشی
FDAX
13307.7
قیمت
‪15.34%‬
Changing (1m)
HK50
26623.9
قیمت
‪10.03%‬
Changing (1m)
NQ
12447.3
قیمت
‪13.01%‬
Changing (1m)
CAC
5580.9
قیمت
‪20.88%‬
Changing (1m)
FTSE
6453.4
قیمت
‪16.85%‬
Changing (1m)
YM
29858.0
قیمت
‪13.20%‬
Changing (1m)
SX5E
3519.8
قیمت
‪18.36%‬
Changing (1m)
ASX200
6616.9
قیمت
‪11.76%‬
Changing (1m)
IBEX35
8208.60
قیمت
‪27.16%‬
Changing (1m)
NI225
26866.00
قیمت
‪16.32%‬
Changing (1m)
SPX
3667.9
قیمت
‪12.50%‬
Changing (1m)