حالت آزمایشی
YM
YM
26589.5
قیمت
4.02%
Changing (1m)
FDAX
FDAX
12199.3
قیمت
7.65%
Changing (1m)
NQ
NQ
7726.4
قیمت
5.34%
Changing (1m)
SPX
SPX
2913.6
قیمت
3.84%
Changing (1m)
FTSE
FTSE
7491.7
قیمت
4.01%
Changing (1m)
NI225
NI225
22158.00
قیمت
4.92%
Changing (1m)
ASX200
ASX200
6330.2
قیمت
3.05%
Changing (1m)
HK50
HK50
29955.5
قیمت
5.14%
Changing (1m)
SX5E
SX5E
3490.8
قیمت
6.18%
Changing (1m)
CAC
CAC
5572.9
قیمت
5.81%
Changing (1m)
IBEX35
IBEX35
9507.60
قیمت
4.03%
Changing (1m)