حالت آزمایشی
YM
29306.5
قیمت
3.24%
Changing (1m)
NQ
9158.7
قیمت
5.96%
Changing (1m)
FDAX
13544.6
قیمت
2.43%
Changing (1m)
NI225
23951.00
قیمت
0.85%
Changing (1m)
HK50
28699.1
قیمت
3.18%
Changing (1m)
SX5E
3799.8
قیمت
1.57%
Changing (1m)
SPX
3322.0
قیمت
3.61%
Changing (1m)
IBEX35
9662.60
قیمت
0.50%
Changing (1m)
FTSE
7654.5
قیمت
1.07%
Changing (1m)
CAC
6080.0
قیمت
1.84%
Changing (1m)
ASX200
7091.6
قیمت
3.87%
Changing (1m)