حالت آزمایشی
YM
YM
26109.5
قیمت
1.77%
Changing (1m)
HK50
HK50
27006.9
قیمت
-3.93%
Changing (1m)
FDAX
FDAX
12116.2
قیمت
0.24%
Changing (1m)
SPX
SPX
2889.5
قیمت
1.32%
Changing (1m)
NQ
NQ
7471.9
قیمت
-0.51%
Changing (1m)
ASX200
ASX200
6556.8
قیمت
4.27%
Changing (1m)
NI225
NI225
20933.00
قیمت
-0.66%
Changing (1m)
CAC
CAC
5368.6
قیمت
0.28%
Changing (1m)
IBEX35
IBEX35
9192.70
قیمت
0.42%
Changing (1m)
SX5E
SX5E
3382.9
قیمت
0.42%
Changing (1m)
FTSE
FTSE
7365.3
قیمت
1.22%
Changing (1m)