حالت آزمایشی
NQ
8043.2
قیمت
‪-1.87%‬
Changing (1m)
SPX
2653.4
قیمت
‪-7.02%‬
Changing (1m)
YM
22660.0
قیمت
‪-8.95%‬
Changing (1m)
HK50
23846.9
قیمت
‪-5.05%‬
Changing (1m)
FDAX
10255.1
قیمت
‪-6.91%‬
Changing (1m)
ASX200
5199.7
قیمت
‪-12.28%‬
Changing (1m)
FTSE
5611.4
قیمت
‪-8.90%‬
Changing (1m)
NI225
19000.00
قیمت
‪-3.13%‬
Changing (1m)
SX5E
2811.2
قیمت
‪-6.33%‬
Changing (1m)
CAC
4358.3
قیمت
‪-8.39%‬
Changing (1m)
IBEX35
6889.70
قیمت
‪-10.68%‬
Changing (1m)