حالت آزمایشی
NQ
7843.8
قیمت
0.25%
Changing (1m)
ASX200
6616.8
قیمت
-0.43%
Changing (1m)
YM
26789.5
قیمت
-1.01%
Changing (1m)
FDAX
12476.3
قیمت
0.55%
Changing (1m)
NI225
21892.00
قیمت
0.42%
Changing (1m)
HK50
26458.6
قیمت
-2.37%
Changing (1m)
SPX
2964.4
قیمت
-0.79%
Changing (1m)
FTSE
7221.1
قیمت
-0.96%
Changing (1m)
CAC
5640.6
قیمت
0.32%
Changing (1m)
SX5E
3553.9
قیمت
0.79%
Changing (1m)
IBEX35
9236.90
قیمت
1.56%
Changing (1m)