حالت آزمایشی
FDAX
15449.1
قیمت
‪0.91%‬
Changing (1m)
HK50
28645.3
قیمت
‪1.01%‬
Changing (1m)
NQ
14025.5
قیمت
‪6.26%‬
Changing (1m)
CAC
6569.3
قیمت
‪4.08%‬
Changing (1m)
FTSE
7012.0
قیمت
‪0.12%‬
Changing (1m)
YM
33198.0
قیمت
‪-2.37%‬
Changing (1m)
SX5E
4080.3
قیمت
‪2.67%‬
Changing (1m)
ASX200
7265.3
قیمت
‪4.04%‬
Changing (1m)
IBEX35
9036.80
قیمت
‪-0.89%‬
Changing (1m)
NI225
28466.00
قیمت
‪1.57%‬
Changing (1m)
SPX
4151.9
قیمت
‪0.75%‬
Changing (1m)