حالت آزمایشی
FDAX
12577.5
قیمت
‪4.20%‬
Changing (1m)
HK50
25311.4
قیمت
‪4.15%‬
Changing (1m)
NQ
10371.2
قیمت
‪7.39%‬
Changing (1m)
CAC
5016.6
قیمت
‪1.85%‬
Changing (1m)
FTSE
6180.9
قیمت
‪-0.89%‬
Changing (1m)
YM
25840.0
قیمت
‪0.43%‬
Changing (1m)
SX5E
3303.1
قیمت
‪3.29%‬
Changing (1m)
ASX200
6024.5
قیمت
‪2.40%‬
Changing (1m)
IBEX35
7423.50
قیمت
‪-0.66%‬
Changing (1m)
NI225
22239.00
قیمت
‪-1.67%‬
Changing (1m)
SPX
3132.9
قیمت
‪1.67%‬
Changing (1m)