حالت آزمایشی
NQ
NQ
7728.6
قیمت
-1.09%
Changing (1m)
SPX
SPX
2925.4
قیمت
-1.57%
Changing (1m)
HK50
HK50
26305.6
قیمت
-8.04%
Changing (1m)
FDAX
FDAX
11727.1
قیمت
-4.08%
Changing (1m)
YM
YM
26170.0
قیمت
-3.50%
Changing (1m)
ASX200
ASX200
6528.0
قیمت
-2.46%
Changing (1m)
NI225
NI225
20568.00
قیمت
-2.99%
Changing (1m)
IBEX35
IBEX35
8704.50
قیمت
-5.12%
Changing (1m)
CAC
CAC
5356.9
قیمت
-3.52%
Changing (1m)
FTSE
FTSE
7195.7
قیمت
-3.97%
Changing (1m)
SX5E
SX5E
3362.6
قیمت
-3.28%
Changing (1m)