حالت آزمایشی
FDAX
13785.9
قیمت
‪-0.81%‬
Changing (1m)
HK50
29029.7
قیمت
‪-1.22%‬
Changing (1m)
NQ
12911.6
قیمت
‪-4.79%‬
Changing (1m)
CAC
5710.5
قیمت
‪3.15%‬
Changing (1m)
FTSE
6491.8
قیمت
‪-2.47%‬
Changing (1m)
YM
30954.5
قیمت
‪-0.01%‬
Changing (1m)
SX5E
3641.7
قیمت
‪1.38%‬
Changing (1m)
ASX200
6724.4
قیمت
‪-1.28%‬
Changing (1m)
IBEX35
8246.20
قیمت
‪3.86%‬
Changing (1m)
NI225
29227.00
قیمت
‪1.72%‬
Changing (1m)
SPX
3811.5
قیمت
‪-1.12%‬
Changing (1m)