حالت آزمایشی
#PFE
39.40
قیمت
‪-1.57%‬
Changing (1m)
#BABA
211.05
قیمت
‪0.19%‬
Changing (1m)
#BA
245.34
قیمت
‪4.52%‬
Changing (1m)
#GE
13.18
قیمت
‪-0.68%‬
Changing (1m)
#T
28.92
قیمت
‪-3.82%‬
Changing (1m)
#LMT
382.66
قیمت
‪-1.15%‬
Changing (1m)
#MCD
232.90
قیمت
‪0.63%‬
Changing (1m)
#AA
33.08
قیمت
‪-8.26%‬
Changing (1m)
#HPQ
29.19
قیمت
‪-10.49%‬
Changing (1m)
#JPM
150.40
قیمت
‪-7.61%‬
Changing (1m)
#WMT
136.38
قیمت
‪-3.69%‬
Changing (1m)
#JNJ
163.84
قیمت
‪-3.88%‬
Changing (1m)
#BAC
39.71
قیمت
‪-6.39%‬
Changing (1m)
#CAT
213.09
قیمت
‪-10.19%‬
Changing (1m)
#HD
307.63
قیمت
‪-2.81%‬
Changing (1m)
#PG
133.04
قیمت
‪-3.67%‬
Changing (1m)
#XOM
62.59
قیمت
‪5.91%‬
Changing (1m)
#IBM
146.67
قیمت
‪1.33%‬
Changing (1m)
#DIS
174.05
قیمت
‪0.86%‬
Changing (1m)
#VZ
56.39
قیمت
‪-1.28%‬
Changing (1m)
#MMM
195.05
قیمت
‪-3.62%‬
Changing (1m)
#AXP
164.86
قیمت
‪5.10%‬
Changing (1m)
#V
234.30
قیمت
‪2.85%‬
Changing (1m)
#UTX
88.04
قیمت
‪2.48%‬
Changing (1m)
#EK
0.42
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
#MO
47.30
قیمت
‪-5.61%‬
Changing (1m)