حالت آزمایشی
#BABA
223.36
قیمت
‪-5.93%‬
Changing (1m)
#MCD
231.40
قیمت
‪8.02%‬
Changing (1m)
#AA
31.33
قیمت
‪-3.18%‬
Changing (1m)
#CAT
230.43
قیمت
‪4.02%‬
Changing (1m)
#JPM
156.35
قیمت
‪0.85%‬
Changing (1m)
#BA
252.32
قیمت
‪-1.17%‬
Changing (1m)
#IBM
135.66
قیمت
‪6.64%‬
Changing (1m)
#PFE
36.61
قیمت
‪5.05%‬
Changing (1m)
#UTX
78.28
قیمت
‪1.14%‬
Changing (1m)
#AXP
147.80
قیمت
‪0.96%‬
Changing (1m)
#BAC
39.97
قیمت
‪6.87%‬
Changing (1m)
#DIS
187.84
قیمت
‪-4.09%‬
Changing (1m)
#GE
13.59
قیمت
‪11.30%‬
Changing (1m)
#HD
319.08
قیمت
‪18.91%‬
Changing (1m)
#HPQ
32.98
قیمت
‪9.75%‬
Changing (1m)
#JNJ
161.06
قیمت
‪0.83%‬
Changing (1m)
#LMT
386.05
قیمت
‪13.35%‬
Changing (1m)
#MMM
197.89
قیمت
‪7.53%‬
Changing (1m)
#MO
51.48
قیمت
‪7.05%‬
Changing (1m)
#NIKE
135.42
قیمت
‪-2.80%‬
Changing (1m)
#PG
136.30
قیمت
‪6.94%‬
Changing (1m)
#T
30.01
قیمت
‪0.67%‬
Changing (1m)
#V
222.28
قیمت
‪-1.66%‬
Changing (1m)
#VZ
57.46
قیمت
‪2.33%‬
Changing (1m)
#WMT
139.71
قیمت
‪5.39%‬
Changing (1m)
#XOM
55.86
قیمت
‪-10.25%‬
Changing (1m)