حالت آزمایشی
#BABA
258.66
قیمت
‪2.07%‬
Changing (1m)
#MCD
213.45
قیمت
‪0.54%‬
Changing (1m)
#AA
19.38
قیمت
‪-13.06%‬
Changing (1m)
#CAT
192.05
قیمت
‪8.12%‬
Changing (1m)
#JPM
133.88
قیمت
‪7.01%‬
Changing (1m)
#BA
205.96
قیمت
‪-7.55%‬
Changing (1m)
#IBM
118.62
قیمت
‪-4.75%‬
Changing (1m)
#PFE
36.57
قیمت
‪-1.67%‬
Changing (1m)
#UTX
67.61
قیمت
‪-4.67%‬
Changing (1m)
#AXP
126.35
قیمت
‪7.74%‬
Changing (1m)
#BAC
31.57
قیمت
‪5.73%‬
Changing (1m)
#DIS
172.89
قیمت
‪-0.58%‬
Changing (1m)
#GE
11.12
قیمت
‪2.77%‬
Changing (1m)
#HD
284.17
قیمت
‪5.49%‬
Changing (1m)
#HPQ
25.29
قیمت
‪4.07%‬
Changing (1m)
#JNJ
163.70
قیمت
‪6.98%‬
Changing (1m)
#LMT
339.69
قیمت
‪-4.07%‬
Changing (1m)
#MMM
169.12
قیمت
‪-3.46%‬
Changing (1m)
#MO
41.85
قیمت
‪-2.24%‬
Changing (1m)
#NIKE
139.40
قیمت
‪-1.71%‬
Changing (1m)
#PG
130.07
قیمت
‪-5.13%‬
Changing (1m)
#T
28.95
قیمت
‪0.70%‬
Changing (1m)
#V
201.91
قیمت
‪-1.92%‬
Changing (1m)
#VZ
57.50
قیمت
‪-2.69%‬
Changing (1m)
#WMT
146.45
قیمت
‪2.30%‬
Changing (1m)
#XOM
47.48
قیمت
‪12.97%‬
Changing (1m)