حالت آزمایشی
#BABA
159.99
قیمت
‪-8.08%‬
Changing (1m)
#MCD
242.46
قیمت
‪1.49%‬
Changing (1m)
#AA
48.71
قیمت
‪17.43%‬
Changing (1m)
#CAT
199.63
قیمت
‪-6.36%‬
Changing (1m)
#JPM
157.76
قیمت
‪0.47%‬
Changing (1m)
#BA
213.15
قیمت
‪-3.74%‬
Changing (1m)
#IBM
135.22
قیمت
‪-4.57%‬
Changing (1m)
#PFE
43.89
قیمت
‪-14.36%‬
Changing (1m)
#UTX
83.45
قیمت
‪-3.18%‬
Changing (1m)
#ABBV
107.77
قیمت
‪-9.94%‬
Changing (1m)
#ABT
126.82
قیمت
‪1.18%‬
Changing (1m)
#AXP
163.98
قیمت
‪-0.07%‬
Changing (1m)
#BAC
40.50
قیمت
‪-1.17%‬
Changing (1m)
#CL
76.26
قیمت
‪-3.92%‬
Changing (1m)
#CLX
166.10
قیمت
‪-2.05%‬
Changing (1m)
#DIS
183.48
قیمت
‪4.79%‬
Changing (1m)
#F
13.55
قیمت
‪4.15%‬
Changing (1m)
#GD
195.00
قیمت
‪-1.86%‬
Changing (1m)
#GE
100.48
قیمت
‪-2.17%‬
Changing (1m)
#HD
335.64
قیمت
‪3.17%‬
Changing (1m)
#HPQ
27.68
قیمت
‪-2.19%‬
Changing (1m)
#JNJ
164.83
قیمت
‪-7.76%‬
Changing (1m)
#KO
54.46
قیمت
‪-4.52%‬
Changing (1m)
#LMT
340.77
قیمت
‪-5.09%‬
Changing (1m)
#MA
343.11
قیمت
‪-5.53%‬
Changing (1m)
#MMM
181.44
قیمت
‪-8.53%‬
Changing (1m)
#MO
48.64
قیمت
‪-0.16%‬
Changing (1m)
#NIKE
156.46
قیمت
‪-8.44%‬
Changing (1m)
#NIO
37.47
قیمت
‪-3.70%‬
Changing (1m)
#PANW
476.00
قیمت
‪31.29%‬
Changing (1m)
#PG
144.40
قیمت
‪0.23%‬
Changing (1m)
#PM
101.85
قیمت
‪-0.13%‬
Changing (1m)
#SNOW
323.12
قیمت
‪17.10%‬
Changing (1m)
#SQ
255.72
قیمت
‪-2.81%‬
Changing (1m)
#T
27.54
قیمت
‪-1.75%‬
Changing (1m)
#TOT
44.55
قیمت
‪1.43%‬
Changing (1m)
#V
221.72
قیمت
‪-5.01%‬
Changing (1m)
#VZ
54.21
قیمت
‪-3.08%‬
Changing (1m)
#WMT
144.90
قیمت
‪-4.58%‬
Changing (1m)
#XOM
55.15
قیمت
‪-0.40%‬
Changing (1m)