حالت آزمایشی
LTCUSD
311.85
قیمت
‪8.59%‬
Changing (1m)
BTCUSD
48183.90
قیمت
‪-23.96%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.2510
قیمت
‪-31.61%‬
Changing (1m)
XMRUSD
391.89
قیمت
‪13.25%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.56617
قیمت
‪-13.10%‬
Changing (1m)
ZECUSD
280.80
قیمت
‪13.11%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00810
قیمت
‪50.00%‬
Changing (1m)
NEOUSD
95.71
قیمت
‪35.03%‬
Changing (1m)
OMGUSD
9.8271
قیمت
‪1.83%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.8124
قیمت
‪-20.77%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3827.90
قیمت
‪53.35%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00561
قیمت
‪52.45%‬
Changing (1m)
EOSUSD
10.6502
قیمت
‪37.04%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00645
قیمت
‪43.02%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07936
قیمت
‪101.73%‬
Changing (1m)
ADAUSD_v
2.24130
قیمت
‪54.36%‬
Changing (1m)
BNBUSD_v
581.9700
قیمت
‪12.35%‬
Changing (1m)
BTCUSD_v
48111.30
قیمت
‪-24.05%‬
Changing (1m)
DOTUSD_v
43.9520
قیمت
‪22.53%‬
Changing (1m)
EOSUSD_v
10.4529
قیمت
‪54.47%‬
Changing (1m)
ETHBTC_v
0.07946
قیمت
‪103.33%‬
Changing (1m)
ETHUSD_v
3806.08
قیمت
‪53.67%‬
Changing (1m)
LNKUSD_v
42.7480
قیمت
‪10.41%‬
Changing (1m)
LTCUSD_v
311.47
قیمت
‪16.29%‬
Changing (1m)
NEOUSD_v
95.70
قیمت
‪-16.64%‬
Changing (1m)
XLMUSD_v
0.68084
قیمت
‪35.00%‬
Changing (1m)
XRPUSD_v
1.56550
قیمت
‪-13.18%‬
Changing (1m)