حالت آزمایشی
LTCUSD
331.53
قیمت
‪24.28%‬
Changing (1m)
BTCUSD
50315.60
قیمت
‪-19.35%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.2960
قیمت
‪-17.55%‬
Changing (1m)
XMRUSD
411.02
قیمت
‪29.73%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.40485
قیمت
‪-19.64%‬
Changing (1m)
ZECUSD
313.77
قیمت
‪39.39%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00815
قیمت
‪60.75%‬
Changing (1m)
NEOUSD
100.75
قیمت
‪53.68%‬
Changing (1m)
OMGUSD
10.3285
قیمت
‪14.30%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.9504
قیمت
‪-10.66%‬
Changing (1m)
ETHUSD
4110.99
قیمت
‪73.63%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00602
قیمت
‪76.02%‬
Changing (1m)
EOSUSD
11.3145
قیمت
‪49.29%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00656
قیمت
‪54.35%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.08165
قیمت
‪115.44%‬
Changing (1m)
ADAUSD_v
1.99690
قیمت
‪36.59%‬
Changing (1m)
BNBUSD_v
606.7500
قیمت
‪17.13%‬
Changing (1m)
BTCUSD_v
50280.00
قیمت
‪-19.44%‬
Changing (1m)
DOTUSD_v
46.6730
قیمت
‪30.11%‬
Changing (1m)
EOSUSD_v
11.1211
قیمت
‪64.34%‬
Changing (1m)
ETHBTC_v
0.08168
قیمت
‪109.01%‬
Changing (1m)
ETHUSD_v
4090.37
قیمت
‪73.95%‬
Changing (1m)
LNKUSD_v
46.7100
قیمت
‪20.64%‬
Changing (1m)
LTCUSD_v
331.09
قیمت
‪23.61%‬
Changing (1m)
NEOUSD_v
100.80
قیمت
‪-12.20%‬
Changing (1m)
XLMUSD_v
0.65201
قیمت
‪29.28%‬
Changing (1m)
XRPUSD_v
1.40380
قیمت
‪-18.54%‬
Changing (1m)