Chế độ demo

FUND Mua 06.04.2021 11:41

ETH/USD: đạt các đỉnh giá cao nhất trong lịch sử

Trong tuần qua, cặp ETH/USD đã tích cực tăng giá và đạt được các mức đỉnh lịch sử, củng cố ở trên mức 2140.00.

Thêm