Chế độ demo

FUND Bán 11.05.2021 10:40

Tesla Inc.: tiếp tục điều chỉnh giảm

Giá cổ phiếu Tesla Inc. tiếp tục điều chỉnh giảm, được giao dịch ở mức 629.00.

Thêm

TECH Mua 07.05.2021 08:17

ATT Inc.: phân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày, đã kết thúc phát triển điều chỉnh giảm của cấp lớn dưới dạng sóng (2), trong đó đã kết thúc sóng C of (2), và đã bắt đầu phát triển sóng thứ ba (3). Hiện nay đã hình thành sóng đầu tiên của cấp nhỏ i of 1 of (3), đã kết thúc phát triển điều chỉnh giá cục bộ dưới dạng sóng ii of 1 và đang hình thành sóng iii of 1, trong đó đang phát triển sóng (ii) of iii. Nếu nhận định này đúng, giá sẽ tăng tới vùng 34.50–37.00. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 29.26.

Thêm