Chế độ demo

TECH Mua 26.02.2021 08:26

ATT Inc.: phân tích sóng

Giá đang điều chỉnh và có thể tăng.

Trên biểu đồ ngày, sóng điều chỉnh đi xuống ở mức cao hơn đã phát triển dưới dạng sóng (2), trong đó sóng C của sóng (2) đã kết thúc và sóng thứ ba (3) đã bắt đầu phát triển. Hiện tại, sóng vào đầu tiên ở mức thấp hơn i của sóng 1 trong sóng (3) đã hình thành và một sóng điều chỉnh cục bộ sắp phát triển xong dưới dạng sóng ii của sóng 1. Nếu giả định này chính xác, sau khi điều chỉnh xong, giá sẽ tăng lên mức 33.22–34.50. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 26.33.

Thêm