Chế độ demo

TECH Bán 15.09.2020 07:53

ATT Inc.: phân tích sóng

Giá đang điều chỉnh, có thể giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng điều chỉnh đi xuống ở mức cao hơn đã phát triển dưới dạng sóng (2) và sóng (3) đã bắt đầu hình thành, trong đó sóng đầu tiên ở mức thấp hơn 1 của sóng (3) đã hình thành và một sóng điều chỉnh cục bộ đang phát triển dưới dạng sóng 2 trong sóng (3). Hiện tại, sóng c của sóng 2 đang hình thành, trong đó sóng (iii) của sóng c đã hình thành. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ giảm xuống các mức 28.40–27.54. Trong trường hợp này, mức cắt lỗ quan trọng là 30.16.

Thêm