Chế độ demo
Bán
0.01
18.09.2020 18:16:10
0.91598
0.91699
0.00000
0.91089
Lợi nhuận
-1.31 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 18:16:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.91598
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.91699
Chốt lời
0.91089
Bán
0.01
17.09.2020 18:51:11
0.91332
0.91699
0.00000
0.91089
Lợi nhuận
-4.74 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 18:51:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.91332
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.91699
Chốt lời
0.91089
Bán
0.01
17.09.2020 17:31:09
0.91066
0.91699
0.00000
0.91089
Lợi nhuận
-8.18 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 17:31:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.91066
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.91699
Chốt lời
0.91089
Bán
0.01
17.09.2020 17:30:29
0.90843
0.91699
0.00000
0.91089
Lợi nhuận
-11.06 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 17:30:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90843
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.91699
Chốt lời
0.91089
Mua
0.01
16.09.2020 17:25:55
1.07438
1.07902
0.00000
1.07935
Lợi nhuận
5.09 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2020 17:25:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07438
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07902
Chốt lời
1.07935
Mua
0.01
10.09.2020 10:32:06
1.07633
1.07902
0.00000
1.07935
Lợi nhuận
2.95 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 10:32:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07633
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07902
Chốt lời
1.07935
Mua
0.01
09.09.2020 19:06:09
1.07834
1.07902
0.00000
1.07935
Lợi nhuận
0.74 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 19:06:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07834
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07902
Chốt lời
1.07935
Mua
0.01
08.09.2020 21:19:28
1.08033
1.07902
0.00000
1.07935
Lợi nhuận
-1.44 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 21:19:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08033
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07902
Chốt lời
1.07935
Mua
0.01
08.09.2020 17:00:03
1.08232
1.07902
0.00000
1.07935
Lợi nhuận
-3.63 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 17:00:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08232
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07902
Chốt lời
1.07935
Bán
0.01
01.09.2020 14:45:33
1.08567
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
6.66 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 14:45:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08567
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
6.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
19.08.2020 17:17:36
1.08365
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
4.45 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2020 17:17:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08365
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
27.07.2020 14:51:43
1.08165
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
2.25 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 14:51:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08165
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
27.07.2020 13:17:57
1.07966
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
0.07 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 13:17:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07966
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
15.07.2020 14:03:08
1.07761
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-2.18 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 14:03:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07761
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
15.07.2020 13:52:33
1.07554
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-4.45 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 13:52:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07554
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
15.07.2020 12:04:57
1.07355
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-6.63 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 12:04:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07355
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
15.07.2020 01:37:34
1.07156
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-8.81 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 01:37:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07156
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
13.07.2020 17:53:23
1.06956
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-11.01 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 17:53:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06956
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
13.07.2020 14:19:33
1.06753
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-13.23 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 14:19:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06753
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
13.07.2020 12:30:42
1.06552
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-15.44 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 12:30:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06552
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
10.07.2020 14:14:37
1.06352
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-17.63 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 14:14:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06352
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257
Bán
0.01
10.07.2020 06:30:05
1.06151
1.07959
0.00000
1.07257
Lợi nhuận
-19.83 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 06:30:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06151
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07959
Chốt lời
1.07257