Chế độ demo
Bán
0.01
02.07.2020 14:33:54
0.88711
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
0.51 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 14:33:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88711
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 14:29:19
0.88638
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-0.03 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 14:29:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88638
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Mua
0.02
02.07.2020 13:31:24
0.90111
0.90163
0.00000
0.91067
Lợi nhuận
1.30 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 13:31:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90111
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90163
Chốt lời
0.91067
Bán
0.01
02.07.2020 12:14:49
0.88568
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-0.54 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:14:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88568
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 11:53:26
0.88499
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-1.05 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 11:53:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88499
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 09:05:24
0.88431
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-1.55 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 09:05:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88431
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 08:29:04
0.88360
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-2.08 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 08:29:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88360
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 07:12:40
0.88290
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-2.59 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 07:12:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88290
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 05:19:55
0.88220
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-3.11 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 05:19:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88220
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 00:21:07
0.88149
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-3.63 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 00:21:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88149
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
02.07.2020 00:18:53
0.88075
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-4.18 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 00:18:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88075
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
01.07.2020 23:02:15
0.88000
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-4.73 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 23:02:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88000
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
01.07.2020 19:22:53
0.87932
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-5.23 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 19:22:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87932
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
01.07.2020 18:43:41
0.87862
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-5.75 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:43:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87862
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Bán
0.01
01.07.2020 17:59:47
0.87792
0.88641
0.00000
0.88211
Lợi nhuận
-6.26 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:59:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87792
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88641
Chốt lời
0.88211
Mua
0.01
01.07.2020 13:45:51
1.06170
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
0.66 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:45:51
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06170
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.02
01.07.2020 13:05:36
0.90371
0.90163
0.00000
0.91067
Lợi nhuận
-5.18 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:05:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90371
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90163
Chốt lời
0.91067
Mua
0.01
01.07.2020 13:01:22
1.06250
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-0.19 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:01:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06250
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
01.07.2020 07:20:08
1.06320
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-0.93 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 07:20:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06320
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.02
30.06.2020 23:18:14
0.90635
0.90163
0.00000
0.91067
Lợi nhuận
-11.76 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 23:18:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90635
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90163
Chốt lời
0.91067
Mua
0.01
30.06.2020 17:51:00
1.06401
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-1.79 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 17:51:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06401
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.02
30.06.2020 17:33:03
0.90895
0.90163
0.00000
0.91067
Lợi nhuận
-18.25 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 17:33:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90895
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90163
Chốt lời
0.91067
Mua
0.02
30.06.2020 16:23:10
0.91164
0.90163
0.00000
0.91067
Lợi nhuận
-24.95 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 16:23:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91164
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-24.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90163
Chốt lời
0.91067
Mua
0.01
30.06.2020 15:27:10
1.06471
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-2.53 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 15:27:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
30.06.2020 13:54:19
1.06539
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-3.25 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 13:54:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06539
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
30.06.2020 13:16:43
1.06612
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-4.02 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 13:16:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06612
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
30.06.2020 13:01:33
1.06682
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-4.76 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 13:01:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06682
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
30.06.2020 12:14:01
1.06752
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-5.50 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 12:14:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06752
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
30.06.2020 09:32:50
1.06823
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-6.25 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:32:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06823
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
30.06.2020 09:07:55
1.06893
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-6.99 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:07:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06893
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.01
30.06.2020 05:30:01
1.06962
1.06232
0.00000
1.06613
Lợi nhuận
-7.72 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 05:30:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06962
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06232
Chốt lời
1.06613
Mua
0.02
30.06.2020 01:00:01
0.91425
0.90163
0.00000
0.91067
Lợi nhuận
-31.46 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 01:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91425
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90163
Chốt lời
0.91067