Chế độ demo
21.12.2020 12:01:29
24.02.2021 03:03:16
Mua
0.01
0.92194
0.85996
Lợi nhuận
-87.58 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#66828367
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 12:01:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-87.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85996
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-87.58 USD
21.12.2020 12:54:57
24.02.2021 03:03:15
Mua
0.01
0.91825
0.85995
Lợi nhuận
-82.37 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#66836540
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 12:54:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-82.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-82.37 USD
21.12.2020 21:09:33
24.02.2021 03:03:14
Mua
0.01
0.91455
0.85994
Lợi nhuận
-77.16 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#66866831
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 21:09:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-77.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85994
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-77.16 USD
21.12.2020 21:10:20
24.02.2021 03:03:13
Mua
0.01
0.91095
0.8599
Lợi nhuận
-72.13 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#66867102
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 21:10:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-72.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8599
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-72.13 USD
23.12.2020 10:00:48
24.02.2021 03:03:12
Mua
0.01
0.90733
0.85989
Lợi nhuận
-67.04 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#66951640
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 10:00:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90733
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-67.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85989
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-67.04 USD
23.12.2020 16:10:03
24.02.2021 03:03:11
Mua
0.01
0.90365
0.85989
Lợi nhuận
-61.84 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#66973491
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:10:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90365
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-61.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85989
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-61.84 USD
24.12.2020 09:11:48
24.02.2021 03:03:09
Mua
0.01
0.89998
0.85988
Lợi nhuận
-56.66 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#67009089
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 09:11:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85988
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-56.66 USD
24.12.2020 11:55:07
24.02.2021 03:03:08
Mua
0.01
0.89635
0.85988
Lợi nhuận
-51.54 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#67017603
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 11:55:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89635
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-51.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85988
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-51.54 USD
12.01.2021 17:27:32
24.02.2021 03:03:07
Mua
0.01
0.89274
0.85987
Lợi nhuận
-46.45 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#67808427
Ngày và giờ mở cửa
12.01.2021 17:27:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-46.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-46.45 USD
13.01.2021 15:40:37
24.02.2021 03:03:05
Mua
0.01
0.88912
0.85987
Lợi nhuận
-41.33 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#67861840
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2021 15:40:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.88912
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-41.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-41.33 USD
20.01.2021 11:06:27
24.02.2021 03:03:03
Mua
0.01
0.8854
0.85984
Lợi nhuận
-36.11 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#68163435
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 11:06:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.8854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:03:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85984
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-36.11 USD
27.01.2021 16:58:47
24.02.2021 03:02:59
Mua
0.01
0.88237
0.85987
Lợi nhuận
-31.80 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#68517005
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2021 16:58:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.88237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-31.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-31.80 USD
04.02.2021 14:06:52
24.02.2021 03:02:58
Mua
0.01
0.87928
0.85987
Lợi nhuận
-27.43 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#68992904
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 14:06:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87928
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-27.43 USD
04.02.2021 15:37:36
24.02.2021 03:02:57
Mua
0.01
0.87625
0.85987
Lợi nhuận
-23.15 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#69001561
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 15:37:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23.15 USD
15.02.2021 03:37:33
24.02.2021 03:02:55
Mua
0.01
0.87325
0.85986
Lợi nhuận
-18.92 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#69403497
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 03:37:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85986
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.92 USD
16.02.2021 19:00:03
24.02.2021 03:02:54
Bán
0.01
1.08013
1.10117
Lợi nhuận
-23.22 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69505327
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 19:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23.22 USD
17.02.2021 18:56:15
24.02.2021 03:02:53
Bán
0.01
1.08187
1.10117
Lợi nhuận
-21.30 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69566880
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 18:56:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-21.30 USD
18.02.2021 17:32:55
24.02.2021 03:02:52
Mua
0.01
0.86654
0.85987
Lợi nhuận
-9.43 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#69626282
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 17:32:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.85987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.43 USD
19.02.2021 05:38:01
24.02.2021 03:02:51
Bán
0.01
1.08359
1.10117
Lợi nhuận
-19.40 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69644928
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 05:38:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-19.40 USD
19.02.2021 14:02:30
24.02.2021 03:02:49
Bán
0.01
1.08529
1.10117
Lợi nhuận
-17.53 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69671580
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 14:02:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-17.53 USD
22.02.2021 01:14:30
24.02.2021 03:02:48
Bán
0.01
1.08699
1.10117
Lợi nhuận
-15.66 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69705992
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 01:14:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.66 USD
22.02.2021 09:27:56
24.02.2021 03:02:47
Bán
0.01
1.08874
1.10117
Lợi nhuận
-13.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69726468
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 09:27:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.72 USD
22.02.2021 10:08:33
24.02.2021 03:02:46
Bán
0.01
1.09046
1.10117
Lợi nhuận
-11.83 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69729707
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 10:08:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.83 USD
23.02.2021 10:24:09
24.02.2021 03:02:45
Bán
0.01
1.09223
1.10117
Lợi nhuận
-9.87 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69798668
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 10:24:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09223
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.87 USD
23.02.2021 11:32:51
24.02.2021 03:02:44
Bán
0.01
1.09394
1.10117
Lợi nhuận
-7.98 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69803786
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 11:32:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.98 USD
23.02.2021 18:16:07
24.02.2021 03:02:42
Bán
0.01
1.09567
1.10117
Lợi nhuận
-6.07 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69830768
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 18:16:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.07 USD
23.02.2021 21:25:46
24.02.2021 03:02:41
Bán
0.01
1.09909
1.10117
Lợi nhuận
-2.30 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69836349
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 21:25:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.30 USD
23.02.2021 19:59:02
24.02.2021 03:02:22
Bán
0.01
1.09739
1.10111
Lợi nhuận
-4.10 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69834621
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 19:59:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.10 USD
24.02.2021 02:53:06
24.02.2021 03:02:20
Mua
0.01
0.86052
0.8599
Lợi nhuận
-0.87 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#69842303
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 02:53:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86052
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:02:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8599
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.87 USD
15.02.2021 18:00:01
16.02.2021 19:07:04
Mua
0.01
1.07982
1.08043
Lợi nhuận
0.68 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69437752
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 18:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 19:07:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08043
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
12.02.2021 21:44:18
16.02.2021 16:01:05
Bán
0.01
1.38485
1.38804
Lợi nhuận
-3.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69386833
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 21:44:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 16:01:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38804
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.19 USD
16.02.2021 03:28:58
16.02.2021 16:01:05
Bán
0.01
1.39307
1.38804
Lợi nhuận
5.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69447012
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 03:28:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 16:01:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38804
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.03 USD
15.02.2021 03:37:36
16.02.2021 16:01:05
Bán
0.01
1.38892
1.38804
Lợi nhuận
0.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69403504
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 03:37:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 16:01:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38804
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
12.02.2021 18:00:02
15.02.2021 17:09:07
Bán
0.01
1.08031
1.07971
Lợi nhuận
0.68 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69379881
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 18:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08031
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 17:09:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07971
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
09.02.2021 17:57:44
15.02.2021 08:22:40
Mua
0.01
1.08077
1.08137
Lợi nhuận
0.68 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69210331
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 17:57:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08077
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 08:22:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
09.02.2021 10:00:01
15.02.2021 08:22:40
Mua
0.01
1.08247
1.08137
Lợi nhuận
-1.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69179067
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 10:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 08:22:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.23 USD
10.02.2021 18:50:57
15.02.2021 08:22:40
Mua
0.01
1.07905
1.08137
Lợi nhuận
2.61 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69288309
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 18:50:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 08:22:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
12.02.2021 21:00:01
12.02.2021 21:44:15
Bán
0.01
1.38593
1.38505
Lợi nhuận
0.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69386305
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 21:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 21:44:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38505
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
11.02.2021 22:27:52
12.02.2021 16:45:24
Mua
0.01
1.38163
1.38254
Lợi nhuận
0.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69338530
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 22:27:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 16:45:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38254
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
11.02.2021 18:00:03
12.02.2021 10:00:32
Bán
0.01
1.0799
1.0793
Lợi nhuận
0.67 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69329487
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 18:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 10:00:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0793
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
08.02.2021 23:00:02
12.02.2021 04:18:32
Bán
0.01
1.37409
1.37938
Lợi nhuận
-5.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69155937
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 23:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 04:18:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37938
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.29 USD
10.02.2021 05:17:34
12.02.2021 04:18:32
Bán
0.01
1.38235
1.37938
Lợi nhuận
2.97 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69244695
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 05:17:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38235
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 04:18:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37938
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.97 USD
09.02.2021 04:57:26
12.02.2021 04:18:32
Bán
0.01
1.37825
1.37938
Lợi nhuận
-1.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69167592
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 04:57:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 04:18:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37938
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.13 USD
10.02.2021 16:30:57
12.02.2021 04:18:32
Bán
0.01
1.38645
1.37938
Lợi nhuận
7.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69278494
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 16:30:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 04:18:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37938
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.07 USD
11.02.2021 22:00:01
11.02.2021 22:27:51
Mua
0.01
1.38052
1.38142
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#69338156
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 22:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38052
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 22:27:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38142
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
29.01.2021 17:31:07
10.02.2021 18:44:33
Bán
0.01
1.07995
1.07935
Lợi nhuận
0.68 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#68689424
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 17:31:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 18:44:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
28.01.2021 17:27:51
10.02.2021 18:44:33
Bán
0.01
1.07655
1.07935
Lợi nhuận
-3.14 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#68604746
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 17:27:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07655
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 18:44:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.14 USD
08.02.2021 02:32:21
10.02.2021 18:44:33
Bán
0.01
1.08336
1.07935
Lợi nhuận
4.51 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#69099619
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 02:32:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08336
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 18:44:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.51 USD
29.01.2021 13:08:38
10.02.2021 18:44:33
Bán
0.01
1.07825
1.07935
Lợi nhuận
-1.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#68663282
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 13:08:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07825
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 18:44:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.23 USD
01.02.2021 05:03:51
10.02.2021 18:44:33
Bán
0.01
1.08165
1.07935
Lợi nhuận
2.59 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#68730313
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 05:03:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08165
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 18:44:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.59 USD