Chế độ demo
11.10.2019 22:24:25
14.10.2019 01:47:02
Bán
0.01
1.10372
1.10312
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50002511
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 22:24:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 01:47:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10312
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
11.10.2019 22:55:57
14.10.2019 01:35:19
Mua
0.02
108.356
108.456
Lợi nhuận
1.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#50003229
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 22:55:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 01:35:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.456
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
11.10.2019 22:38:11
14.10.2019 01:35:19
Mua
0.01
108.537
108.456
Lợi nhuận
-0.75 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#50002549
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 22:38:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 01:35:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.456
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
08.10.2019 12:49:36
13.10.2019 01:48:35
Sao chép
-17.24%
-99.95%
Lợi nhuận
-16.50 USD
SCO
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 12:49:36
Điểm vào
-17.24%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2019 01:48:35
Ngoài
-99.95%
Lợi nhuận
-16.50 USD
11.10.2019 20:45:50
11.10.2019 22:38:10
Mua
0.02
108.415
108.515
Lợi nhuận
1.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#50001691
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 20:45:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 22:38:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.515
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
11.10.2019 20:26:52
11.10.2019 22:38:10
Mua
0.01
108.595
108.515
Lợi nhuận
-0.74 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#50001457
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 20:26:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 22:38:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.515
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
11.10.2019 19:17:44
11.10.2019 22:24:23
Bán
0.01
1.10325
1.10394
Lợi nhuận
-0.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50000364
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 19:17:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 22:24:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10394
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
11.10.2019 19:59:14
11.10.2019 22:24:23
Bán
0.02
1.10504
1.10394
Lợi nhuận
2.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50000938
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 19:59:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10504
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 22:24:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10394
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
11.10.2019 21:58:27
11.10.2019 22:05:49
Mua
0.01
0.99753
0.99757
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#50002429
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 21:58:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 22:05:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
11.10.2019 21:12:41
11.10.2019 21:58:25
Mua
0.01
0.99727
0.99728
Lợi nhuận
0.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#50001893
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 21:12:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 21:58:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
11.10.2019 21:00:00
11.10.2019 21:12:41
Mua
0.01
0.997
0.99704
Lợi nhuận
0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#50001807
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 21:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 21:12:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99704
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
11.10.2019 17:42:29
11.10.2019 20:26:50
Mua
0.01
108.611
108.531
Lợi nhuận
-0.74 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49997519
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 17:42:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.611
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 20:26:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
11.10.2019 19:07:24
11.10.2019 20:26:50
Mua
0.02
108.431
108.531
Lợi nhuận
1.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#50000148
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 19:07:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 20:26:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
11.10.2019 17:51:37
11.10.2019 19:17:43
Bán
0.01
1.10277
1.10347
Lợi nhuận
-0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49997746
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 17:51:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 19:17:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
11.10.2019 18:08:36
11.10.2019 19:17:43
Bán
0.02
1.10457
1.10347
Lợi nhuận
2.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49998397
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 18:08:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 19:17:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
10.10.2019 02:07:35
11.10.2019 17:51:36
Bán
0.02
1.09848
1.10316
Lợi nhuận
-9.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49936940
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 02:07:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:51:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.36 USD
11.10.2019 14:25:47
11.10.2019 17:51:36
Bán
0.13
1.10594
1.10316
Lợi nhuận
36.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49988142
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:25:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:51:36
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
1.10316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
36.14 USD
10.10.2019 12:38:38
11.10.2019 17:51:36
Bán
0.05
1.10232
1.10316
Lợi nhuận
-4.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49950595
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:38:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:51:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.20 USD
09.10.2019 23:54:40
11.10.2019 17:51:36
Bán
0.01
1.09669
1.10316
Lợi nhuận
-6.47 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49932710
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 23:54:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:51:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.47 USD
11.10.2019 14:13:19
11.10.2019 17:51:36
Bán
0.08
1.10413
1.10316
Lợi nhuận
7.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49987222
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:13:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:51:36
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.10316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.76 USD
10.10.2019 09:50:44
11.10.2019 17:51:36
Bán
0.03
1.10054
1.10316
Lợi nhuận
-7.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49945824
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 09:50:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10054
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:51:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.86 USD
11.10.2019 17:01:17
11.10.2019 17:42:28
Mua
0.01
108.529
108.589
Lợi nhuận
0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49995638
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 17:01:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:42:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.589
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
11.10.2019 14:46:25
11.10.2019 17:01:14
Mua
0.01
108.445
108.505
Lợi nhuận
0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49989734
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:46:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 17:01:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.505
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
11.10.2019 16:19:01
11.10.2019 16:50:33
Mua
0.01
1.10545
1.10605
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49993719
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 16:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 16:50:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10605
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
11.10.2019 14:22:03
11.10.2019 16:19:01
Mua
0.01
1.10595
1.10525
Lợi nhuận
-0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49987845
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:22:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 16:19:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10525
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
11.10.2019 15:18:28
11.10.2019 16:19:01
Mua
0.02
1.10415
1.10525
Lợi nhuận
2.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49991305
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 15:18:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 16:19:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10525
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
11.10.2019 14:16:38
11.10.2019 14:46:24
Mua
0.01
108.364
108.424
Lợi nhuận
0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49987318
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:16:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:46:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.424
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
11.10.2019 14:19:56
11.10.2019 14:22:02
Mua
0.01
1.10485
1.10545
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49987619
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:19:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:22:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10545
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
11.10.2019 13:46:34
11.10.2019 14:19:55
Mua
0.01
1.10405
1.10465
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49986576
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:46:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10405
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:19:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10465
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
11.10.2019 13:12:17
11.10.2019 14:16:34
Mua
0.01
108.251
108.311
Lợi nhuận
0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49985308
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:12:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:16:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.311
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
11.10.2019 13:39:12
11.10.2019 13:46:33
Mua
0.01
1.10325
1.10385
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49986319
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 13:39:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:46:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10385
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
11.10.2019 10:16:13
11.10.2019 13:45:38
Bán
0.01
0.9966
0.99755
Lợi nhuận
-0.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49979315
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 10:16:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:45:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99755
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.95 USD
11.10.2019 11:49:03
11.10.2019 13:45:37
Bán
0.02
0.9982
0.99756
Lợi nhuận
1.28 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49982314
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:49:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:45:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99756
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
11.10.2019 12:07:15
11.10.2019 13:38:51
Mua
0.01
1.10255
1.10315
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49983105
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:07:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:38:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
11.10.2019 12:43:29
11.10.2019 13:12:16
Mua
0.01
108.172
108.232
Lợi nhuận
0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49984176
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:43:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:12:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.232
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
11.10.2019 12:35:14
11.10.2019 12:43:28
Mua
0.01
108.093
108.153
Lợi nhuận
0.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49983954
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 12:35:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.093
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:43:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.153
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
11.10.2019 11:42:16
11.10.2019 12:35:13
Mua
0.01
108.012
108.072
Lợi nhuận
0.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49981385
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:42:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:35:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.072
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
10.10.2019 18:00:10
11.10.2019 12:07:14
Mua
0.02
1.10127
1.10238
Lợi nhuận
2.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49961764
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 18:00:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:07:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
10.10.2019 12:53:01
11.10.2019 12:07:14
Mua
0.01
1.10309
1.10238
Lợi nhuận
-0.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49951114
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:53:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 12:07:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.71 USD
11.10.2019 11:10:05
11.10.2019 11:42:15
Mua
0.02
107.89
107.991
Lợi nhuận
1.87 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49980442
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:10:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 11:42:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
107.991
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
11.10.2019 03:54:03
11.10.2019 11:42:15
Mua
0.01
108.074
107.991
Lợi nhuận
-0.77 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49972036
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 03:54:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 11:42:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.991
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.77 USD
11.10.2019 09:23:47
11.10.2019 10:16:12
Bán
0.01
0.99685
0.99682
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49977544
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 09:23:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 10:16:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99682
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
11.10.2019 08:00:00
11.10.2019 09:23:47
Bán
0.01
0.99739
0.99706
Lợi nhuận
0.33 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49976105
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 08:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 09:23:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99706
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
10.10.2019 23:33:58
11.10.2019 03:54:02
Mua
0.01
107.993
108.053
Lợi nhuận
0.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49968171
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 23:33:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 03:54:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
10.10.2019 19:02:28
11.10.2019 03:33:10
Bán
0.01
0.99505
0.99604
Lợi nhuận
-0.99 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49964738
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 19:02:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99505
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 03:33:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.99 USD
10.10.2019 21:56:25
11.10.2019 03:33:09
Bán
0.02
0.99669
0.99604
Lợi nhuận
1.31 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49967652
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 21:56:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 03:33:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99604
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.31 USD
10.10.2019 21:20:18
10.10.2019 23:33:57
Mua
0.01
107.912
107.972
Lợi nhuận
0.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49967359
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 21:20:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.912
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 23:33:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.972
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
10.10.2019 17:59:42
10.10.2019 21:20:17
Mua
0.01
107.971
107.892
Lợi nhuận
-0.73 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49961718
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:59:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.971
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 21:20:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.892
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.73 USD
10.10.2019 21:08:05
10.10.2019 21:20:17
Mua
0.02
107.792
107.892
Lợi nhuận
1.85 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#49967210
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 21:08:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 21:20:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
107.892
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
10.10.2019 19:00:00
10.10.2019 19:02:27
Bán
0.01
0.99534
0.99531
Lợi nhuận
0.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49964602
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 19:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99534
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 19:02:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD