Chế độ demo
27.07.2020 12:29:54
28.07.2020 17:06:07
Bán
0.05
123.301
123.2
Lợi nhuận
3.81 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#141890479
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 12:29:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
123.301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 17:06:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
123.2
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.81 USD
27.07.2020 11:39:54
27.07.2020 11:53:03
Bán
0.05
123.453
123.377
Lợi nhuận
2.60 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#141883580
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 11:39:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
123.453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 11:53:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
123.377
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.60 USD
27.07.2020 08:10:59
27.07.2020 10:01:37
Bán
0.05
123.557
123.45
Lợi nhuận
4.07 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#141862093
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 08:10:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
123.557
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 10:01:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
123.45
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.07 USD
27.07.2020 02:17:05
27.07.2020 03:14:43
Mua
0.05
123.518
123.67
Lợi nhuận
6.17 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#141828187
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 02:17:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
123.518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 03:14:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
123.67
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.17 USD
20.07.2020 04:49:43
20.07.2020 15:50:27
Bán
0.05
122.556
122.4
Lợi nhuận
6.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140957732
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 04:49:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.556
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 15:50:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122.4
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
17.07.2020 16:21:38
20.07.2020 03:51:09
Mua
0.05
122.504
122.6
Lợi nhuận
3.47 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140895042
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 16:21:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.504
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.07.2020 03:51:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122.6
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.47 USD
16.07.2020 15:29:24
16.07.2020 16:47:00
Mua
0.05
122.314
122.45
Lợi nhuận
5.35 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140733645
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 15:29:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2020 16:47:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122.45
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.35 USD
15.07.2020 12:23:00
15.07.2020 16:48:27
Bán
0.05
122.187
122.08
Lợi nhuận
4.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140568390
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 12:23:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 16:48:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122.08
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.01 USD
10.06.2020 03:30:47
15.07.2020 01:48:31
Mua
0.05
122.299
122.402
Lợi nhuận
3.80 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137194359
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 03:30:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
122.299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 01:48:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
122.402
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.80 USD
10.07.2020 16:23:38
10.07.2020 17:50:17
Mua
0.05
120.748
120.82
Lợi nhuận
2.37 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140161025
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 16:23:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 17:50:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.82
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.37 USD
10.07.2020 16:04:21
10.07.2020 16:18:38
Mua
0.05
120.672
120.695
Lợi nhuận
0.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140156913
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 16:04:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 16:18:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.695
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
10.07.2020 11:14:42
10.07.2020 13:27:01
Mua
0.05
120.57
120.65
Lợi nhuận
2.74 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140115363
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 11:14:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 13:27:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.65
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.74 USD
03.07.2020 13:12:31
10.07.2020 07:34:12
Bán
0.05
120.665
120.595
Lợi nhuận
2.27 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139376396
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 13:12:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 07:34:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.595
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.27 USD
08.07.2020 12:34:09
08.07.2020 13:22:17
Bán
0.05
121.244
121.19
Lợi nhuận
1.51 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139869073
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 12:34:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 13:22:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.19
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
08.07.2020 11:54:11
08.07.2020 11:56:22
Bán
0.05
0.69424
0.69398
Lợi nhuận
0.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139864900
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 11:54:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 11:56:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.69398
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
08.07.2020 09:05:27
08.07.2020 09:17:09
Mua
0.05
1.36131
1.36191
Lợi nhuận
1.70 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#139840259
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 09:05:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.36131
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 09:17:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.36191
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
06.07.2020 11:12:38
06.07.2020 12:10:39
Bán
0.05
121.385
121.34
Lợi nhuận
1.09 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139500411
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 11:12:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:10:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.34
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
02.07.2020 13:37:39
06.07.2020 05:02:23
Mua
0.05
121.319
121.45
Lợi nhuận
5.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139271786
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 13:37:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 05:02:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.45
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.08 USD
02.07.2020 18:34:34
02.07.2020 19:00:48
Bán
0.05
120.882
120.802
Lợi nhuận
2.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139312986
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 18:34:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 19:00:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.802
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
01.07.2020 16:45:20
01.07.2020 16:52:47
Mua
0.05
120.755
120.814
Lợi nhuận
1.74 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139161795
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:45:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.755
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 16:52:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.814
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
01.07.2020 16:22:52
01.07.2020 16:35:38
Mua
0.05
0.69122
0.6924
Lợi nhuận
5.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139159117
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:22:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 16:35:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.6924
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
5.40 USD
01.07.2020 06:59:01
01.07.2020 07:03:02
Bán
0.05
120.89
120.86
Lợi nhuận
0.40 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#139081362
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 06:59:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 07:03:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.86
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
30.06.2020 06:17:48
30.06.2020 18:11:42
Mua
0.05
121.139
121.25
Lợi nhuận
4.14 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138944830
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 06:17:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 18:11:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.25
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.14 USD
30.06.2020 05:00:14
30.06.2020 17:52:33
Mua
0.05
0.68787
0.68895
Lợi nhuận
4.90 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138937284
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 05:00:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 17:52:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.68895
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
30.06.2020 05:04:17
30.06.2020 17:31:46
Bán
0.05
1.36575
1.36552
Lợi nhuận
0.34 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138937501
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 05:04:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.36575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 17:31:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.36552
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
30.06.2020 09:43:07
30.06.2020 10:13:16
Bán
0.05
120.701
120.663
Lợi nhuận
0.76 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138963910
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:43:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 10:13:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.663
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
30.06.2020 09:24:50
30.06.2020 09:32:55
Bán
0.05
120.843
120.75
Lợi nhuận
3.32 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138961634
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:24:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 09:32:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.75
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
30.06.2020 03:59:41
30.06.2020 06:15:55
Mua
0.05
121.045
121.125
Lợi nhuận
2.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138933909
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 03:59:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 06:15:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.125
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
23.06.2020 15:28:48
29.06.2020 15:28:09
Mua
0.05
120.983
121.1
Lợi nhuận
4.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138400026
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:28:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 15:28:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.1
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.45 USD
23.06.2020 13:58:49
23.06.2020 14:50:18
Mua
0.05
120.923
120.947
Lợi nhuận
0.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138386479
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 13:58:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 14:50:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.947
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
23.06.2020 09:56:04
23.06.2020 10:15:22
Mua
0.05
120.802
120.95
Lợi nhuận
5.90 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138355599
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 09:56:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 10:15:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.95
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.90 USD
23.06.2020 02:28:23
23.06.2020 05:23:48
Mua
0.05
120.547
120.65
Lợi nhuận
3.81 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138314127
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 02:28:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 05:23:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.65
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.81 USD
22.06.2020 17:45:56
23.06.2020 01:49:10
Mua
0.05
120.413
120.51
Lợi nhuận
3.54 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#138282964
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 17:45:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 01:49:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.51
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.54 USD
19.06.2020 15:32:41
22.06.2020 19:46:58
Mua
0.1
0.69113
0.692
Lợi nhuận
7.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138102017
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 15:32:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 19:46:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.692
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.70 USD
19.06.2020 15:31:44
22.06.2020 17:19:17
Bán
0.1
1.35549
1.35527
Lợi nhuận
0.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138101819
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 15:31:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 17:19:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.35527
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
19.06.2020 14:43:01
19.06.2020 14:59:58
Bán
0.1
1.35769
1.3565
Lợi nhuận
7.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138096371
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 14:43:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 14:59:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.3565
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.77 USD
18.06.2020 15:31:10
18.06.2020 16:56:01
Mua
0.05
1.35744
1.3585
Lợi nhuận
3.40 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#138025846
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 15:31:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.35744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 16:56:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3585
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.40 USD
18.06.2020 04:19:43
18.06.2020 06:38:18
Bán
0.1
1.35696
1.35681
Lợi nhuận
0.11 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137956130
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:19:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35696
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 06:38:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.35681
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
18.06.2020 04:33:54
18.06.2020 04:40:16
Bán
0.1
0.68475
0.68458
Lợi nhuận
0.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137957186
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:33:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:40:16
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.68458
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
18.06.2020 04:23:21
18.06.2020 04:31:17
Mua
0.05
1.35826
1.3593
Lợi nhuận
3.33 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137956300
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:23:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.35826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:31:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.3593
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.33 USD
18.06.2020 04:09:20
18.06.2020 04:17:44
Bán
0.1
1.35746
1.357
Lợi nhuận
2.39 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137955806
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 04:09:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:17:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.357
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.39 USD
16.06.2020 17:55:28
17.06.2020 16:46:34
Bán
0.1
120.576
120.504
Lợi nhuận
4.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137814004
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:55:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 16:46:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
120.504
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
4.70 USD
15.06.2020 08:25:16
17.06.2020 16:46:07
Bán
0.05
120.456
120.506
Lợi nhuận
-3.33 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137667626
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 08:25:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 16:46:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.506
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-3.33 USD
12.06.2020 06:10:53
15.06.2020 08:03:36
Bán
0.05
120.576
120.47
Lợi nhuận
3.95 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137488611
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 06:10:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 08:03:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.47
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
11.06.2020 15:54:46
11.06.2020 20:00:02
Bán
0.05
121.304
121.2
Lợi nhuận
3.87 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137412043
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 15:54:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 20:00:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.2
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.87 USD
11.06.2020 10:59:14
11.06.2020 15:21:52
Bán
0.05
121.531
121.4
Lợi nhuận
5.12 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137389897
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 10:59:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.531
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 15:21:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.4
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.12 USD
11.06.2020 09:02:09
11.06.2020 10:09:40
Bán
0.05
121.528
121.4
Lợi nhuận
4.98 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137372637
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 09:02:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.528
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 10:09:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.4
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.98 USD
11.06.2020 08:09:08
11.06.2020 08:20:20
Bán
0.05
121.493
121.461
Lợi nhuận
0.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137368818
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 08:09:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 08:20:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.461
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
11.06.2020 08:03:11
11.06.2020 08:07:55
Bán
0.05
121.542
121.443
Lợi nhuận
3.63 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137368346
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 08:03:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 08:07:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.443
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.63 USD
11.06.2020 06:36:19
11.06.2020 06:46:41
Bán
0.05
121.671
121.55
Lợi nhuận
4.66 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#137362428
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2020 06:36:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.671
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.06.2020 06:46:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
121.55
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.66 USD