د ډیمو حالت
FDAX
15746.0
قیمت
1.77%
Changing (1m)
HK50
28588.4
قیمت
1.59%
Changing (1m)
NQ
14037.9
قیمت
4.88%
Changing (1m)
CAC
6651.3
قیمت
3.86%
Changing (1m)
FTSE
7185.9
قیمت
1.87%
Changing (1m)
YM
34286.3
قیمت
-0.35%
Changing (1m)
SX5E
4148.0
قیمت
3.04%
Changing (1m)
ASX200
7400.5
قیمت
4.96%
Changing (1m)
IBEX35
9241.80
قیمت
0.81%
Changing (1m)
NI225
29355.00
قیمت
3.80%
Changing (1m)
SPX
4247.4
قیمت
1.72%
Changing (1m)