د ډیمو حالت
FDAX
15657.1
قیمت
-1.11%
Changing (1m)
HK50
24404.9
قیمت
-3.68%
Changing (1m)
NQ
15311.4
قیمت
1.45%
Changing (1m)
CAC
6710.4
قیمت
0.55%
Changing (1m)
FTSE
7090.5
قیمت
-0.28%
Changing (1m)
YM
34771.5
قیمت
-0.88%
Changing (1m)
SX5E
4198.0
قیمت
0.55%
Changing (1m)
ASX200
7375.5
قیمت
-1.67%
Changing (1m)
IBEX35
8884.60
قیمت
-1.05%
Changing (1m)
NI225
30257.00
قیمت
11.07%
Changing (1m)
SPX
4451.4
قیمت
0.32%
Changing (1m)