د ډیمو حالت
#JPM
151.60
قیمت
-2.38%
Changing (1m)
#GE
12.76
قیمت
-4.71%
Changing (1m)
#BAC
38.15
قیمت
-7.09%
Changing (1m)
#MCD
242.55
قیمت
4.25%
Changing (1m)
#PFE
42.61
قیمت
7.79%
Changing (1m)
#AA
39.95
قیمت
7.45%
Changing (1m)
#PG
142.05
قیمت
4.29%
Changing (1m)
#WMT
142.34
قیمت
1.57%
Changing (1m)
#BABA
194.74
قیمت
-10.25%
Changing (1m)
#XOM
57.33
قیمت
-8.65%
Changing (1m)
#CAT
206.52
قیمت
-4.44%
Changing (1m)
#LMT
371.48
قیمت
-2.49%
Changing (1m)
#NIKE
167.27
قیمت
5.52%
Changing (1m)
#T
27.86
قیمت
-4.36%
Changing (1m)
#UTX
86.70
قیمت
0.65%
Changing (1m)
#AXP
170.27
قیمت
1.54%
Changing (1m)
#DIS
175.80
قیمت
-0.71%
Changing (1m)
#V
246.12
قیمت
3.74%
Changing (1m)
#HD
327.94
قیمت
1.88%
Changing (1m)
#ABBV
115.93
قیمت
-0.42%
Changing (1m)
#ABT
120.78
قیمت
3.04%
Changing (1m)
#BAC
38.15
قیمت
-83.75%
Changing (1m)
#CL
79.32
قیمت
-3.82%
Changing (1m)
#CLX
180.76
قیمت
-0.02%
Changing (1m)
#F
13.75
قیمت
-3.78%
Changing (1m)
#GD
195.62
قیمت
3.63%
Changing (1m)
#HPQ
28.65
قیمت
-5.94%
Changing (1m)
#IBM
140.65
قیمت
-3.88%
Changing (1m)
#JNJ
171.96
قیمت
3.15%
Changing (1m)
#KO
56.82
قیمت
3.25%
Changing (1m)
#MA
384.72
قیمت
-1.13%
Changing (1m)
#MMM
197.62
قیمت
-0.35%
Changing (1m)
#MO
47.82
قیمت
0.25%
Changing (1m)
#NIO
44.41
قیمت
1.62%
Changing (1m)
#PANW
397.96
قیمت
3.23%
Changing (1m)
#PM
99.96
قیمت
2.07%
Changing (1m)
#SNOW
265.41
قیمت
1.55%
Changing (1m)
#SQ
246.75
قیمت
1.32%
Changing (1m)
#VZ
55.58
قیمت
-1.47%
Changing (1m)