د ډیمو حالت
#BABA
177.24
قیمت
16.75%
Changing (1m)
#MCD
239.62
قیمت
-0.18%
Changing (1m)
#AA
52.47
قیمت
7.26%
Changing (1m)
#CAT
204.11
قیمت
6.38%
Changing (1m)
#JPM
170.81
قیمت
11.30%
Changing (1m)
#BA
216.04
قیمت
2.62%
Changing (1m)
#IBM
141.77
قیمت
5.15%
Changing (1m)
#PFE
42.79
قیمت
-3.41%
Changing (1m)
#UTX
91.65
قیمت
9.26%
Changing (1m)
#ABBV
108.35
قیمت
2.01%
Changing (1m)
#ABT
123.37
قیمت
-1.42%
Changing (1m)
#AXP
179.55
قیمت
10.92%
Changing (1m)
#BAC
47.10
قیمت
19.91%
Changing (1m)
#CL
75.09
قیمت
-1.79%
Changing (1m)
#CLX
160.97
قیمت
-1.85%
Changing (1m)
#DIS
170.48
قیمت
-5.32%
Changing (1m)
#F
16.04
قیمت
24.53%
Changing (1m)
#GD
208.25
قیمت
7.97%
Changing (1m)
#GE
105.99
قیمت
6.15%
Changing (1m)
#HD
358.19
قیمت
7.72%
Changing (1m)
#HPQ
28.59
قیمت
4.30%
Changing (1m)
#JNJ
163.76
قیمت
-0.79%
Changing (1m)
#KO
54.63
قیمت
0.72%
Changing (1m)
#LMT
370.94
قیمت
9.59%
Changing (1m)
#MA
356.70
قیمت
4.63%
Changing (1m)
#MMM
182.42
قیمت
1.17%
Changing (1m)
#MO
48.47
قیمت
0.25%
Changing (1m)
#NIKE
158.43
قیمت
2.19%
Changing (1m)
#NIO
39.74
قیمت
11.63%
Changing (1m)
#PANW
511.94
قیمت
7.95%
Changing (1m)
#PG
141.13
قیمت
-1.15%
Changing (1m)
#PM
97.01
قیمت
-3.84%
Changing (1m)
#SNOW
334.00
قیمت
6.19%
Changing (1m)
#SQ
255.32
قیمت
1.68%
Changing (1m)
#T
25.90
قیمت
-5.02%
Changing (1m)
#TOT
52.32
قیمت
16.66%
Changing (1m)
#V
231.36
قیمت
4.79%
Changing (1m)
#VZ
53.61
قیمت
-1.22%
Changing (1m)
#WMT
145.98
قیمت
2.07%
Changing (1m)
#XOM
63.86
قیمت
17.33%
Changing (1m)