د ډیمو حالت
#BABA
209.44
قیمت
-12.31%
Changing (1m)
#MCD
231.90
قیمت
-0.90%
Changing (1m)
#AA
39.69
قیمت
14.28%
Changing (1m)
#CAT
242.29
قیمت
4.10%
Changing (1m)
#JPM
164.14
قیمت
7.07%
Changing (1m)
#BA
228.53
قیمت
-8.45%
Changing (1m)
#IBM
144.73
قیمت
8.23%
Changing (1m)
#PFE
40.04
قیمت
5.37%
Changing (1m)
#UTX
85.96
قیمت
10.97%
Changing (1m)
#AXP
157.22
قیمت
4.84%
Changing (1m)
#BAC
42.41
قیمت
8.80%
Changing (1m)
#DIS
173.83
قیمت
-7.79%
Changing (1m)
#GE
13.26
قیمت
-1.49%
Changing (1m)
#HD
323.82
قیمت
-0.73%
Changing (1m)
#HPQ
32.93
قیمت
-3.35%
Changing (1m)
#JNJ
170.25
قیمت
5.79%
Changing (1m)
#LMT
390.73
قیمت
-0.13%
Changing (1m)
#MMM
204.44
قیمت
3.07%
Changing (1m)
#MO
50.35
قیمت
-3.10%
Changing (1m)
#NIKE
136.01
قیمت
1.56%
Changing (1m)
#PG
138.13
قیمت
0.58%
Changing (1m)
#T
32.24
قیمت
7.93%
Changing (1m)
#V
227.05
قیمت
0.10%
Changing (1m)
#VZ
58.69
قیمت
1.29%
Changing (1m)
#WMT
139.63
قیمت
-0.18%
Changing (1m)
#XOM
60.79
قیمت
7.27%
Changing (1m)