د ډیمو حالت
#AA
23.24
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#AXP
122.09
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#BA
204.31
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#BABA
243.33
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#BAC
33.02
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#CAT
194.70
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#DIS
171.46
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#GE
11.31
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#HD
275.63
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#HPQ
25.16
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#IBM
128.41
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#JNJ
160.33
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#JPM
138.92
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#LMT
347.14
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MCD
209.96
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MMM
165.62
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#MO
41.24
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#NIKE
140.68
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#PFE
36.71
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#PG
134.84
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#T
29.16
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#UTX
69.17
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#V
201.52
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#VZ
57.40
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#WMT
144.64
قیمت
0.00%
Changing (1m)
#XOM
47.86
قیمت
0.00%
Changing (1m)