د ډیمو حالت
ASX200
6187.7
قیمت
0.00%
Changing (1m)
CAC
4917.6
قیمت
0.00%
Changing (1m)
FDAX
12662.2
قیمت
0.00%
Changing (1m)
FTSE
5870.3
قیمت
0.00%
Changing (1m)
HK50
24906.2
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IBEX35
6874.60
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NI225
23544.00
قیمت
0.00%
Changing (1m)
NQ
11681.8
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SPX
3460.4
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SX5E
3204.2
قیمت
0.00%
Changing (1m)
YM
28305.5
قیمت
0.00%
Changing (1m)