د ډیمو حالت
FDAX
13576.2
قیمت
-0.63%
Changing (1m)
HK50
29046.4
قیمت
9.84%
Changing (1m)
NQ
13129.3
قیمت
3.47%
Changing (1m)
CAC
5433.4
قیمت
-3.15%
Changing (1m)
FTSE
6537.6
قیمت
-0.51%
Changing (1m)
YM
30411.5
قیمت
0.91%
Changing (1m)
SX5E
3526.9
قیمت
-0.89%
Changing (1m)
ASX200
6703.0
قیمت
-0.09%
Changing (1m)
IBEX35
7836.80
قیمت
-4.52%
Changing (1m)
NI225
28313.00
قیمت
6.39%
Changing (1m)
SPX
3759.8
قیمت
1.77%
Changing (1m)