د ډیمو حالت
NQ
9290.7
قیمت
5.46%
Changing (1m)
SPX
3000.0
قیمت
5.49%
Changing (1m)
FDAX
11639.5
قیمت
11.43%
Changing (1m)
YM
25219.5
قیمت
5.92%
Changing (1m)
HK50
23140.2
قیمت
-3.80%
Changing (1m)
NI225
21507.00
قیمت
10.45%
Changing (1m)
ASX200
5791.0
قیمت
10.54%
Changing (1m)
FTSE
6122.2
قیمت
5.84%
Changing (1m)
SX5E
3039.9
قیمت
6.08%
Changing (1m)
CAC
4671.6
قیمت
4.19%
Changing (1m)
IBEX35
7126.10
قیمت
5.78%
Changing (1m)