د ډیمو حالت
YM
26913.5
قیمت
-6.40%
Changing (1m)
NQ
8835.1
قیمت
-2.41%
Changing (1m)
FDAX
12567.1
قیمت
-6.23%
Changing (1m)
SPX
3107.6
قیمت
-4.86%
Changing (1m)
HK50
26784.6
قیمت
-1.23%
Changing (1m)
SX5E
3526.3
قیمت
-5.39%
Changing (1m)
IBEX35
9196.80
قیمت
-2.98%
Changing (1m)
NI225
22229.00
قیمت
-4.31%
Changing (1m)
CAC
5602.6
قیمت
-5.67%
Changing (1m)
ASX200
6705.5
قیمت
-4.56%
Changing (1m)
FTSE
6921.4
قیمت
-7.77%
Changing (1m)