د ډیمو حالت
FDAX
15122.9
قیمت
-0.74%
Changing (1m)
HK50
27964.3
قیمت
-1.76%
Changing (1m)
NQ
13240.7
قیمت
-4.17%
Changing (1m)
CAC
6262.6
قیمت
1.62%
Changing (1m)
FTSE
6961.7
قیمت
0.46%
Changing (1m)
YM
34407.4
قیمت
1.93%
Changing (1m)
SX5E
3943.0
قیمت
-0.70%
Changing (1m)
ASX200
7041.5
قیمت
0.81%
Changing (1m)
IBEX35
8993.20
قیمت
5.17%
Changing (1m)
NI225
28498.00
قیمت
-4.74%
Changing (1m)
SPX
4149.8
قیمت
0.68%
Changing (1m)