د ډیمو حالت
NQ
14975.3
قیمت
2.68%
Changing (1m)
FDAX
15601.0
قیمت
-0.62%
Changing (1m)
YM
35102.8
قیمت
2.26%
Changing (1m)
SPX
4405.6
قیمت
2.70%
Changing (1m)
NI225
27475.00
قیمت
-4.33%
Changing (1m)
FTSE
7045.3
قیمت
-0.52%
Changing (1m)
ASX200
7412.5
قیمت
0.95%
Changing (1m)
SX5E
4109.4
قیمت
0.27%
Changing (1m)
HK50
26010.2
قیمت
-10.11%
Changing (1m)
CAC
6639.0
قیمت
1.24%
Changing (1m)
IBEX35
8703.30
قیمت
-1.99%
Changing (1m)