د ډیمو حالت
FDAX
12665.2
قیمت
0.36%
Changing (1m)
HK50
24928.2
قیمت
-2.67%
Changing (1m)
NQ
11056.2
قیمت
6.54%
Changing (1m)
CAC
4887.2
قیمت
-4.33%
Changing (1m)
FTSE
6023.7
قیمت
-2.76%
Changing (1m)
YM
26675.0
قیمت
3.14%
Changing (1m)
SX5E
3254.6
قیمت
-3.23%
Changing (1m)
ASX200
6032.5
قیمت
-0.20%
Changing (1m)
IBEX35
6988.20
قیمت
-7.87%
Changing (1m)
NI225
22553.00
قیمت
1.23%
Changing (1m)
SPX
3293.3
قیمت
4.95%
Changing (1m)