د ډیمو حالت
FDAX
15572.8
قیمت
0.37%
Changing (1m)
HK50
26046.8
قیمت
6.48%
Changing (1m)
NQ
15337.0
قیمت
0.98%
Changing (1m)
CAC
6746.4
قیمت
1.05%
Changing (1m)
FTSE
7222.9
قیمت
2.12%
Changing (1m)
YM
35611.7
قیمت
3.87%
Changing (1m)
SX5E
4193.5
قیمت
0.53%
Changing (1m)
ASX200
7438.5
قیمت
1.63%
Changing (1m)
IBEX35
8924.30
قیمت
0.56%
Changing (1m)
NI225
28694.00
قیمت
-4.16%
Changing (1m)
SPX
4538.6
قیمت
3.23%
Changing (1m)