د ډیمو حالت
LTCUSD
326.33
قیمت
22.33%
Changing (1m)
BTCUSD
49707.30
قیمت
-20.32%
Changing (1m)
ETPUSD
0.2940
قیمت
-18.11%
Changing (1m)
XMRUSD
410.85
قیمت
29.68%
Changing (1m)
XRPUSD
1.38846
قیمت
-20.58%
Changing (1m)
ZECUSD
304.06
قیمت
35.08%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00824
قیمت
62.52%
Changing (1m)
NEOUSD
99.63
قیمت
51.97%
Changing (1m)
OMGUSD
10.1068
قیمت
11.85%
Changing (1m)
EDOUSD
1.9376
قیمت
-11.25%
Changing (1m)
ETHUSD
4046.56
قیمت
70.91%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00589
قیمت
72.22%
Changing (1m)
EOSUSD
11.0857
قیمت
46.27%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00654
قیمت
53.88%
Changing (1m)
ETHBTC
0.08131
قیمت
114.54%
Changing (1m)
ADAUSD_v
1.97990
قیمت
35.42%
Changing (1m)
BNBUSD_v
600.3700
قیمت
15.90%
Changing (1m)
BTCUSD_v
49643.00
قیمت
-20.46%
Changing (1m)
DOTUSD_v
46.9530
قیمت
30.89%
Changing (1m)
EOSUSD_v
10.8908
قیمت
60.94%
Changing (1m)
ETHBTC_v
0.08140
قیمت
108.29%
Changing (1m)
ETHUSD_v
4025.00
قیمت
71.17%
Changing (1m)
LNKUSD_v
46.0550
قیمت
18.95%
Changing (1m)
LTCUSD_v
326.04
قیمت
21.73%
Changing (1m)
NEOUSD_v
99.70
قیمت
-13.15%
Changing (1m)
XLMUSD_v
0.64633
قیمت
28.15%
Changing (1m)
XRPUSD_v
1.38730
قیمت
-19.50%
Changing (1m)