د ډیمو حالت
USCrude
52.59
قیمت
9.79%
Changing (1m)
UKBrent
55.54
قیمت
8.73%
Changing (1m)
UKBrent_n
55.310
قیمت
8.20%
Changing (1m)
USCrude_n
52.588
قیمت
9.48%
Changing (1m)