د ډیمو حالت
USCrude
65.19
قیمت
9.82%
Changing (1m)
UKBrent
68.73
قیمت
8.84%
Changing (1m)
UKBrent_n
68.361
قیمت
8.81%
Changing (1m)
USCrude_n
65.214
قیمت
9.80%
Changing (1m)