د ډیمو حالت
USCrude
38.33
قیمت
66.22%
Changing (1m)
UKBrent
41.51
قیمت
39.25%
Changing (1m)
UKBrent_n
41.845
قیمت
30.72%
Changing (1m)
USCrude_n
39.030
قیمت
35.43%
Changing (1m)