د ډیمو حالت
USCrude
41.74
قیمت
5.24%
Changing (1m)
UKBrent
44.40
قیمت
5.29%
Changing (1m)
UKBrent_n
44.932
قیمت
6.17%
Changing (1m)
USCrude_n
42.053
قیمت
5.53%
Changing (1m)