د ډیمو حالت
USCrude
39.52
قیمت
0.18%
Changing (1m)
UKBrent
41.60
قیمت
0.68%
Changing (1m)
UKBrent_n
41.867
قیمت
0.13%
Changing (1m)
USCrude_n
39.745
قیمت
0.12%
Changing (1m)