د ډیمو حالت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۶
خریداری کول
0.01
0.92194
0.85996
ګټه
-87.58 USD
EURGBP
سودا
#66828367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92194
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-87.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85996
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-87.58 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۵۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۵
خریداری کول
0.01
0.91825
0.85995
ګټه
-82.37 USD
EURGBP
سودا
#66836540
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-82.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-82.37 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۳۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۴
خریداری کول
0.01
0.91455
0.85994
ګټه
-77.16 USD
EURGBP
سودا
#66866831
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۰۹:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-77.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85994
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-77.16 USD
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
خریداری کول
0.01
0.91095
0.8599
ګټه
-72.13 USD
EURGBP
سودا
#66867102
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91095
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-72.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-72.13 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۲
خریداری کول
0.01
0.90733
0.85989
ګټه
-67.04 USD
EURGBP
سودا
#66951640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-67.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-67.04 USD
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۱
خریداری کول
0.01
0.90365
0.85989
ګټه
-61.84 USD
EURGBP
سودا
#66973491
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90365
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-61.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85989
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-61.84 USD
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۴۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۹
خریداری کول
0.01
0.89998
0.85988
ګټه
-56.66 USD
EURGBP
سودا
#67009089
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89998
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-56.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85988
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-56.66 USD
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۸
خریداری کول
0.01
0.89635
0.85988
ګټه
-51.54 USD
EURGBP
سودا
#67017603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۵:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89635
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-51.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85988
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-51.54 USD
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۷
خریداری کول
0.01
0.89274
0.85987
ګټه
-46.45 USD
EURGBP
سودا
#67808427
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.89274
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-46.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-46.45 USD
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۵
خریداری کول
0.01
0.88912
0.85987
ګټه
-41.33 USD
EURGBP
سودا
#67861840
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88912
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-41.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-41.33 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۲۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۳
خریداری کول
0.01
0.8854
0.85984
ګټه
-36.11 USD
EURGBP
سودا
#68163435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8854
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-36.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85984
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-36.11 USD
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۹
خریداری کول
0.01
0.88237
0.85987
ګټه
-31.80 USD
EURGBP
سودا
#68517005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.88237
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-31.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-31.80 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۸
خریداری کول
0.01
0.87928
0.85987
ګټه
-27.43 USD
EURGBP
سودا
#68992904
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87928
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-27.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-27.43 USD
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۷
خریداری کول
0.01
0.87625
0.85987
ګټه
-23.15 USD
EURGBP
سودا
#69001561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87625
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-23.15 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۵
خریداری کول
0.01
0.87325
0.85986
ګټه
-18.92 USD
EURGBP
سودا
#69403497
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87325
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-18.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85986
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-18.92 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۴
خرڅول
0.01
1.08013
1.10117
ګټه
-23.22 USD
EURCHF
سودا
#69505327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-23.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-23.22 USD
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۱۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۳
خرڅول
0.01
1.08187
1.10117
ګټه
-21.30 USD
EURCHF
سودا
#69566880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08187
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-21.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-21.30 USD
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۲
خریداری کول
0.01
0.86654
0.85987
ګټه
-9.43 USD
EURGBP
سودا
#69626282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86654
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.85987
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.43 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۱
خرڅول
0.01
1.08359
1.10117
ګټه
-19.40 USD
EURCHF
سودا
#69644928
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08359
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-19.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-19.40 USD
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۳۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
خرڅول
0.01
1.08529
1.10117
ګټه
-17.53 USD
EURCHF
سودا
#69671580
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-17.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-17.53 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۳۰
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
خرڅول
0.01
1.08699
1.10117
ګټه
-15.66 USD
EURCHF
سودا
#69705992
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-15.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-15.66 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۷
خرڅول
0.01
1.08874
1.10117
ګټه
-13.72 USD
EURCHF
سودا
#69726468
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۷:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08874
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-13.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-13.72 USD
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۶
خرڅول
0.01
1.09046
1.10117
ګټه
-11.83 USD
EURCHF
سودا
#69729707
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09046
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-11.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-11.83 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۵
خرڅول
0.01
1.09223
1.10117
ګټه
-9.87 USD
EURCHF
سودا
#69798668
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09223
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-9.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-9.87 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۴
خرڅول
0.01
1.09394
1.10117
ګټه
-7.98 USD
EURCHF
سودا
#69803786
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۲:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09394
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-7.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-7.98 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۲
خرڅول
0.01
1.09567
1.10117
ګټه
-6.07 USD
EURCHF
سودا
#69830768
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09567
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.07 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۴۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۱
خرڅول
0.01
1.09909
1.10117
ګټه
-2.30 USD
EURCHF
سودا
#69836349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09909
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10117
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.30 USD
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۲
خرڅول
0.01
1.09739
1.10111
ګټه
-4.10 USD
EURCHF
سودا
#69834621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09739
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.10111
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.10 USD
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۰۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۰
خریداری کول
0.01
0.86052
0.8599
ګټه
-0.87 USD
EURGBP
سودا
#69842303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
0.8599
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.87 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۰۴
خریداری کول
0.01
1.07982
1.08043
ګټه
0.68 USD
EURCHF
سودا
#69437752
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07982
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۷:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۶
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
خرڅول
0.01
1.38892
1.38804
ګټه
0.88 USD
GBPUSD
سودا
#69403504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۳۷:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38892
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۸
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
خرڅول
0.01
1.38485
1.38804
ګټه
-3.19 USD
GBPUSD
سودا
#69386833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38485
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.19 USD
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۸
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
خرڅول
0.01
1.39307
1.38804
ګټه
5.03 USD
GBPUSD
سودا
#69447012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.39307
ګټنه
0.00 USD
ټوله
5.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38804
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
5.03 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۷
خرڅول
0.01
1.08031
1.07971
ګټه
0.68 USD
EURCHF
سودا
#69379881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08031
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07971
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
خریداری کول
0.01
1.08247
1.08137
ګټه
-1.23 USD
EURCHF
سودا
#69179067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08247
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08137
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.23 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۷
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
خریداری کول
0.01
1.07905
1.08137
ګټه
2.61 USD
EURCHF
سودا
#69288309
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07905
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08137
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.61 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۴
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
خریداری کول
0.01
1.08077
1.08137
ګټه
0.68 USD
EURCHF
سودا
#69210331
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08077
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08137
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۵
خرڅول
0.01
1.38593
1.38505
ګټه
0.88 USD
GBPUSD
سودا
#69386305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38505
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۲
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۴
خریداری کول
0.01
1.38163
1.38254
ګټه
0.91 USD
GBPUSD
سودا
#69338530
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38163
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38254
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.91 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۲
خرڅول
0.01
1.0799
1.0793
ګټه
0.67 USD
EURCHF
سودا
#69329487
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0793
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.67 USD
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۶
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
خرڅول
0.01
1.37825
1.37938
ګټه
-1.13 USD
GBPUSD
سودا
#69167592
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37938
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.13 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۷
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
خرڅول
0.01
1.38645
1.37938
ګټه
7.07 USD
GBPUSD
سودا
#69278494
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38645
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37938
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.07 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
خرڅول
0.01
1.37409
1.37938
ګټه
-5.29 USD
GBPUSD
سودا
#69155937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.37409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.29 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37938
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.29 USD
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۴
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
خرڅول
0.01
1.38235
1.37938
ګټه
2.97 USD
GBPUSD
سودا
#69244695
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.38235
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۸:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.37938
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.97 USD
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۱
خریداری کول
0.01
1.38052
1.38142
ګټه
0.90 USD
GBPUSD
سودا
#69338156
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.38052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.38142
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۲۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
خرڅول
0.01
1.08336
1.07935
ګټه
4.51 USD
EURCHF
سودا
#69099619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.51 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
خرڅول
0.01
1.07825
1.07935
ګټه
-1.23 USD
EURCHF
سودا
#68663282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07825
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.23 USD
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
خرڅول
0.01
1.08165
1.07935
ګټه
2.59 USD
EURCHF
سودا
#68730313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08165
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.59 USD
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۷
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
خرڅول
0.01
1.07995
1.07935
ګټه
0.68 USD
EURCHF
سودا
#68689424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
خرڅول
0.01
1.07655
1.07935
ګټه
-3.14 USD
EURCHF
سودا
#68604746
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07655
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07935
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.14 USD