د ډیمو حالت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۶
خرڅول
0.02
1.05607
1.05567
ګټه
0.82 USD
EURCHF
سودا
#54832526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05607
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05567
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
خریداری کول
0.02
1.05553
1.05639
ګټه
1.76 USD
EURCHF
سودا
#54810131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.76 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05639
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.76 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
خریداری کول
0.02
1.05645
1.05639
ګټه
-0.12 USD
EURCHF
سودا
#54809782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05645
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05639
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
خرڅول
0.02
1.05491
1.05587
ګټه
-1.97 USD
EURCHF
سودا
#54778628
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05491
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.97 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۵۸
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
خرڅول
0.02
1.05763
1.05587
ګټه
3.60 USD
EURCHF
سودا
#54799659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۴۳:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05763
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.60 USD
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
خرڅول
0.02
1.05672
1.05587
ګټه
1.74 USD
EURCHF
سودا
#54788725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۱۹:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05672
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.74 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
خرڅول
0.02
1.05584
1.05587
ګټه
-0.07 USD
EURCHF
سودا
#54779414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
خریداری کول
0.02
1.05503
1.05587
ګټه
1.72 USD
EURCHF
سودا
#54753166
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05503
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.72 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
خریداری کول
0.02
1.05591
1.05587
ګټه
-0.08 USD
EURCHF
سودا
#54747146
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05591
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.08 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۵
خرڅول
0.02
1.0558
1.0554
ګټه
0.82 USD
EURCHF
سودا
#54777429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0558
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0554
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۶
خرڅول
0.02
1.05561
1.05522
ګټه
0.80 USD
EURCHF
سودا
#54773971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05522
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
خرڅول
0.02
1.05724
1.05591
ګټه
2.73 USD
EURCHF
سودا
#54738891
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۱:۰۶:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05724
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.73 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05591
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.73 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۴
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
خرڅول
0.02
1.05633
1.05591
ګټه
0.86 USD
EURCHF
سودا
#54738720
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۵:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05591
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
خرڅول
0.02
1.05538
1.05591
ګټه
-1.09 USD
EURCHF
سودا
#54738694
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05538
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۰۶:۴۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05591
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.09 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۷
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خریداری کول
0.02
1.05576
1.05661
ګټه
1.75 USD
EURCHF
سودا
#54713971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05576
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05661
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.75 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خریداری کول
0.02
1.05667
1.05661
ګټه
-0.13 USD
EURCHF
سودا
#54707748
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05667
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05661
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خریداری کول
0.02
1.05752
1.05661
ګټه
-1.88 USD
EURCHF
سودا
#54705889
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05661
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.88 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۶
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
خریداری کول
0.02
1.05487
1.05661
ګټه
3.58 USD
EURCHF
سودا
#54722294
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05661
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.58 USD
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۴
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
خرڅول
0.02
1.05839
1.05801
ګټه
0.79 USD
EURCHF
سودا
#54687995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05839
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خریداری کول
0.02
1.05673
1.05851
ګټه
3.69 USD
EURCHF
سودا
#54663514
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۹:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05673
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05851
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.69 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خریداری کول
0.02
1.05764
1.05851
ګټه
1.80 USD
EURCHF
سودا
#54659456
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05851
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۳۲
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خریداری کول
0.02
1.05857
1.05851
ګټه
-0.12 USD
EURCHF
سودا
#54655875
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05851
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.12 USD
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
خریداری کول
0.02
1.05947
1.05851
ګټه
-1.99 USD
EURCHF
سودا
#54651342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۲۳:۰۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05851
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.99 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۰
خرڅول
0.02
1.05896
1.05856
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#54610886
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05896
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05856
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۷
خریداری کول
0.02
1.05889
1.05929
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#54605870
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05889
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۵
خریداری کول
0.02
1.05799
1.05836
ګټه
0.77 USD
EURCHF
سودا
#54603198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05799
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۲۰:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05836
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.77 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
خرڅول
0.02
1.05911
1.05824
ګټه
1.81 USD
EURCHF
سودا
#54589653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.81 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
خرڅول
0.02
1.05818
1.05824
ګټه
-0.13 USD
EURCHF
سودا
#54588902
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۲۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
خریداری کول
0.02
1.0588
1.05875
ګټه
-0.10 USD
EURCHF
سودا
#54583356
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0588
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05875
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
خریداری کول
0.02
1.05789
1.05875
ګټه
1.79 USD
EURCHF
سودا
#54586258
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05789
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05875
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.79 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
خریداری کول
0.02
1.05792
1.0583
ګټه
0.79 USD
EURCHF
سودا
#54582860
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05792
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.0583
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.79 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خریداری کول
0.02
1.05693
1.05732
ګټه
0.81 USD
EURCHF
سودا
#54575155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۳:۲۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05732
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.81 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خریداری کول
0.02
1.05778
1.05732
ګټه
-0.96 USD
EURCHF
سودا
#54572419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05778
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05732
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.96 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
خریداری کول
0.02
1.05603
1.05732
ګټه
2.69 USD
EURCHF
سودا
#54576537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05603
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05732
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.69 USD
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
خریداری کول
0.02
1.05767
1.05808
ګټه
0.86 USD
EURCHF
سودا
#54551075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05767
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05808
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.86 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
خرڅول
0.01
1.05931
1.05891
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#54536525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05931
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05891
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خریداری کول
0.03
1.05687
1.05887
ګټه
6.28 USD
EURCHF
سودا
#54528463
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05687
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.28 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
خریداری کول
0.02
1.05776
1.05887
ګټه
2.32 USD
EURCHF
سودا
#54525296
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05776
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.32 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.05955
1.05887
ګټه
-0.71 USD
EURCHF
سودا
#54518918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.71 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.06042
1.05887
ګټه
-1.62 USD
EURCHF
سودا
#54515285
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06042
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.62 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.06143
1.05887
ګټه
-2.68 USD
EURCHF
سودا
#54514404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06143
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.68 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.05866
1.05887
ګټه
0.22 USD
EURCHF
سودا
#54522634
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۴۱:۲۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05866
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05887
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.22 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۱
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۱۷
خریداری کول
0.01
1.06244
1.06283
ګټه
0.41 USD
EURCHF
سودا
#54500846
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06283
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۱
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۰
خریداری کول
0.01
1.06149
1.06189
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#54499621
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06149
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۲:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06189
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۰۸
خرڅول
0.01
1.06423
1.06392
ګټه
0.32 USD
EURCHF
سودا
#54468705
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06423
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06392
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.32 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۹
خریداری کول
0.01
1.06313
1.06353
ګټه
0.41 USD
EURCHF
سودا
#54458305
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.41 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۳۶:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.06353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.41 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۰
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06376
1.0628
ګټه
0.99 USD
EURCHF
سودا
#54450894
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06376
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.99 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۳۱
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06267
1.0628
ګټه
-0.13 USD
EURCHF
سودا
#54446626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06267
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.13 USD
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۶
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06173
1.0628
ګټه
-1.10 USD
EURCHF
سودا
#54446198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۱۰:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.10 USD
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
خرڅول
0.01
1.06467
1.0628
ګټه
1.92 USD
EURCHF
سودا
#54451351
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06467
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0628
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.92 USD