د ډیمو حالت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۰۸
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.08214
1.08719
ګټه
-5.25 USD
EURCHF
سودا
#57078037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08214
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-5.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-5.25 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۸
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.08488
1.08719
ګټه
-2.40 USD
EURCHF
سودا
#57094769
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۸:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08488
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.40 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۲۸
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.08764
1.08719
ګټه
0.47 USD
EURCHF
سودا
#57117929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.47 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.04
1.09043
1.08719
ګټه
13.46 USD
EURCHF
سودا
#57121782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.46 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۳۴
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.08397
1.08719
ګټه
-3.35 USD
EURCHF
سودا
#57082231
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۱۴:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.35 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.08677
1.08719
ګټه
-0.44 USD
EURCHF
سودا
#57102413
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08677
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.44 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۱۳
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.03
1.08948
1.08719
ګټه
7.14 USD
EURCHF
سودا
#57121085
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.14 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۳۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.08304
1.08719
ګټه
-4.31 USD
EURCHF
سودا
#57079673
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۱۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08304
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.31 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.01
1.08584
1.08719
ګټه
-1.40 USD
EURCHF
سودا
#57095965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08584
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.40 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۱۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
خرڅول
0.02
1.08856
1.08719
ګټه
2.85 USD
EURCHF
سودا
#57118780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۸:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08719
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.85 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۵۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۰۷
خریداری کول
0.02
1.08401
1.08551
ګټه
3.13 USD
EURCHF
سودا
#57090060
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۴۱:۵۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.13 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08551
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.13 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۳۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۰
خریداری کول
0.01
1.08276
1.08361
ګټه
0.89 USD
EURCHF
سودا
#57089016
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08276
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08361
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۰
خریداری کول
0.01
1.08365
1.08361
ګټه
-0.04 USD
EURCHF
سودا
#57084798
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08365
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08361
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۳۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۰۶
خرڅول
0.01
1.08298
1.08258
ګټه
0.42 USD
EURCHF
سودا
#57077663
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08298
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08258
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.42 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۳۴
خرڅول
0.01
1.08385
1.08344
ګټه
0.43 USD
EURCHF
سودا
#57077325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08385
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08344
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.43 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۳
خرڅول
0.01
1.08461
1.08426
ګټه
0.37 USD
EURCHF
سودا
#57076862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08461
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08426
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۷
خرڅول
0.01
1.08554
1.08507
ګټه
0.49 USD
EURCHF
سودا
#57075279
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08554
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.08507
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.49 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.02
1.08047
1.07749
ګټه
-6.21 USD
EURCHF
سودا
#57025436
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08047
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.21 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.21 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.02
1.07775
1.07749
ګټه
-0.54 USD
EURCHF
سودا
#57040630
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07775
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.54 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.05
1.07489
1.07749
ګټه
13.55 USD
EURCHF
سودا
#57049454
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07489
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.55 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.02
1.07867
1.07749
ګټه
-2.46 USD
EURCHF
سودا
#57032985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۴:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07867
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.46 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.04
1.07593
1.07749
ګټه
6.50 USD
EURCHF
سودا
#57048979
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07593
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.07749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.50 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.02
1.07957
1.07749
ګټه
-4.34 USD
EURCHF
سودا
#57029268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۹:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.34 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۴۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
خریداری کول
0.03
1.07685
1.07749
ګټه
2.00 USD
EURCHF
سودا
#57046560
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07749
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.00 USD
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۲۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۳۵
خرڅول
0.01
1.07836
1.07686
ګټه
1.56 USD
EURCHF
سودا
#57032408
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۵:۴۱:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07836
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07686
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.56 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
خرڅول
0.07
1.08004
1.07777
ګټه
16.52 USD
EURCHF
سودا
#57014009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08004
ګټنه
0.00 USD
ټوله
16.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
16.52 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
خرڅول
0.06
1.07911
1.07777
ګټه
8.36 USD
EURCHF
سودا
#56992009
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.36 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
خرڅول
0.08
1.08097
1.07777
ګټه
26.62 USD
EURCHF
سودا
#57020918
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08097
ګټنه
0.00 USD
ټوله
26.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
26.62 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۷
خرڅول
0.04
1.0773
1.07777
ګټه
-1.96 USD
EURCHF
سودا
#56986951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0773
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.96 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۷
خرڅول
0.03
1.0764
1.07777
ګټه
-4.27 USD
EURCHF
سودا
#56971834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۴۴:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.27 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۵۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۷
خرڅول
0.05
1.0782
1.07777
ګټه
2.24 USD
EURCHF
سودا
#56988940
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۵۲:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.24 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
خرڅول
0.02
1.07457
1.07777
ګټه
-6.66 USD
EURCHF
سودا
#56943533
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07457
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-6.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-6.66 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
خرڅول
0.02
1.07367
1.07777
ګټه
-8.53 USD
EURCHF
سودا
#56940405
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-8.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-8.53 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
خرڅول
0.02
1.07277
1.07777
ګټه
-10.40 USD
EURCHF
سودا
#56940307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07277
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-10.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-10.40 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
خرڅول
0.02
1.07547
1.07777
ګټه
-4.78 USD
EURCHF
سودا
#56946883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۶:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07547
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07777
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.78 USD
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۶
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۱
خریداری کول
0.01
1.0769
1.0784
ګټه
1.56 USD
EURCHF
سودا
#56979665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۰۶:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0769
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0784
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.56 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۳
خرڅول
0.02
1.07367
1.07327
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#56939528
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07327
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۱
خرڅول
0.02
1.07453
1.07413
ګټه
0.83 USD
EURCHF
سودا
#56936275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07453
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07413
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.83 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۰۱
خرڅول
0.02
1.07605
1.07503
ګټه
2.12 USD
EURCHF
سودا
#56936128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07605
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07503
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.12 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۰۱
خرڅول
0.02
1.07482
1.07503
ګټه
-0.43 USD
EURCHF
سودا
#56935624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07482
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۰۳:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07503
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.43 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۷
خریداری کول
0.01
1.07018
1.07168
ګټه
1.57 USD
EURCHF
سودا
#56906430
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۱۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07018
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.07168
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.57 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۴۵
خریداری کول
0.02
1.06937
1.06976
ګټه
0.82 USD
EURCHF
سودا
#56924314
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06937
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.82 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06976
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.82 USD
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۱۸
خرڅول
0.02
1.07009
1.06967
ګټه
0.87 USD
EURCHF
سودا
#56913805
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۰۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07009
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06967
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.87 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۲۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۶
خرڅول
0.02
1.07039
1.06953
ګټه
1.79 USD
EURCHF
سودا
#56893697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۲:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07039
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06953
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.79 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۶
خرڅول
0.02
1.06948
1.06953
ګټه
-0.10 USD
EURCHF
سودا
#56881569
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06948
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۲:۵۶:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06953
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.10 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۵
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۵۹
خریداری کول
0.02
1.06781
1.06826
ګټه
0.94 USD
EURCHF
سودا
#56865631
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.06781
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06826
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.94 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۰
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
خرڅول
0.02
1.06726
1.06824
ګټه
-2.04 USD
EURCHF
سودا
#56829935
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۱:۳۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06726
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.04 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
خرڅول
0.02
1.07002
1.06824
ګټه
3.71 USD
EURCHF
سودا
#56852360
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07002
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.71 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۶
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
خرڅول
0.02
1.06911
1.06824
ګټه
1.81 USD
EURCHF
سودا
#56836005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06911
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.81 USD
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۱۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
خرڅول
0.02
1.0682
1.06824
ګټه
-0.09 USD
EURCHF
سودا
#56833350
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۳:۲۷:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.06824
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.09 USD