حالت آزمایشی
فروش
0.06
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۳
80.541
80.535
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
80.541
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
80.535
Take profit
0.000
فروش
0.05
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۴۰
79.814
80.535
0.000
0.000
سود
‪-0.33 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.814
Stop loss
0.000
سود
‪-0.33 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
80.535
Take profit
0.000
فروش
0.03
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۱۳
79.787
80.535
0.000
0.000
سود
‪-0.20 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.787
Stop loss
0.000
سود
‪-0.20 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
80.535
Take profit
0.000
فروش
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۱
79.751
80.535
0.000
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.751
Stop loss
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
80.535
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۵۶
79.699
80.535
0.000
0.000
سود
‪-0.08 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
79.699
Stop loss
0.000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
80.535
Take profit
0.000
خرید
0.24
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۱
80.701
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.43 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۵:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
80.701
Stop loss
0.000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.23
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۳۲
80.732
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.48 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۸:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
80.732
Stop loss
0.000
سود
‪-0.48 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.21
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۱
80.760
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.49 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
80.760
Stop loss
0.000
سود
‪-0.49 USD‬
حجم معامله
0.21
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.2
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۰۰
80.790
80.503
0.000
81.321
سود
‪-0.52 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
80.790
Stop loss
0.000
سود
‪-0.52 USD‬
حجم معامله
0.2
قیمت فعلی
80.503
Take profit
81.321
خرید
0.18
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۲
80.970
80.503
0.000
81.321
سود
‪-0.76 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
80.970
Stop loss
0.000
سود
‪-0.76 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
80.503
Take profit
81.321
خرید
0.17
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
80.997
80.503
0.000
81.321
سود
‪-0.76 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
80.997
Stop loss
0.000
سود
‪-0.76 USD‬
حجم معامله
0.17
قیمت فعلی
80.503
Take profit
81.321
خرید
0.15
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۲۵
81.696
80.503
0.000
81.321
سود
‪-1.62 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.696
Stop loss
0.000
سود
‪-1.62 USD‬
حجم معامله
0.15
قیمت فعلی
80.503
Take profit
81.321
خرید
0.14
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۹
81.725
80.503
0.000
0.000
سود
‪-1.55 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.725
Stop loss
0.000
سود
‪-1.55 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.12
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۱
81.756
80.503
0.000
0.000
سود
‪-1.36 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.756
Stop loss
0.000
سود
‪-1.36 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.11
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۱
81.783
80.503
0.000
0.000
سود
‪-1.28 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.783
Stop loss
0.000
سود
‪-1.28 USD‬
حجم معامله
0.11
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.09
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۳۳
81.816
80.503
0.000
0.000
سود
‪-1.07 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.816
Stop loss
0.000
سود
‪-1.07 USD‬
حجم معامله
0.09
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.08
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۳۸
81.846
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.97 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۱:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.846
Stop loss
0.000
سود
‪-0.97 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.06
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۳
81.878
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.75 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.878
Stop loss
0.000
سود
‪-0.75 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.05
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۶
81.905
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.64 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۳۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.905
Stop loss
0.000
سود
‪-0.64 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.03
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۲۸
81.933
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.39 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۲۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.933
Stop loss
0.000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.02
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۵۴
81.962
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.26 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.962
Stop loss
0.000
سود
‪-0.26 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۲۵
81.997
80.503
0.000
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
AUDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۲:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
81.997
Stop loss
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
80.503
Take profit
0.000