حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۲۵
خرید
0.26
80.011
80.014
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517668682
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.011
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.26
خروج
80.014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۹
خرید
0.27
79.981
80.019
سود
‪0.09 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517668743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۹
حجم معامله
0.27
خروج
80.019
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۴
خرید
0.29
79.953
80.016
سود
‪0.17 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517668805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۱۴
حجم معامله
0.29
خروج
80.016
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۹
خرید
0.3
79.926
80.02
سود
‪0.26 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517669175
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۳۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.926
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۹
حجم معامله
0.3
خروج
80.02
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۳:۲۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
خرید
0.32
79.896
80.018
سود
‪0.35 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517697362
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۶:۰۴
حجم معامله
0.32
خروج
80.018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۹
خرید
0.33
79.865
80.01
سود
‪0.44 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517698407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۵۹
حجم معامله
0.33
خروج
80.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۵
خرید
0.35
79.502
79.814
سود
‪0.99 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517718972
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۳۵
حجم معامله
0.35
خروج
79.814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۵۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۹
خرید
0.36
79.471
79.82
سود
‪1.14 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517719492
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۴۸:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۹
حجم معامله
0.36
خروج
79.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.14 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۲۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۲
خرید
0.38
79.439
79.803
سود
‪1.26 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517731023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۸:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۲۲
حجم معامله
0.38
خروج
79.803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۱۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۱۵
خرید
0.39
79.407
79.774
سود
‪1.30 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517746246
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۱۵
حجم معامله
0.39
خروج
79.774
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۰۹
خرید
0.41
79.377
79.774
سود
‪1.48 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517748499
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.377
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.41
خروج
79.774
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.48 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۰۱
خرید
0.42
79.348
79.793
سود
‪1.70 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517748837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.42
خروج
79.793
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۳
خرید
0.44
79.318
79.792
سود
‪1.90 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517748962
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
79.318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.44
خروج
79.792
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۵۵
فروش
0.01
79.77
79.725
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518108678
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
79.725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۴۳
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۰
فروش
0.02
79.782
79.808
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518083932
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
79.808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۰
فروش
0.01
79.754
79.803
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518083634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
79.803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۹
فروش
0.03
79.811
79.808
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518085324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.811
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
79.808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۸
فروش
0.05
79.839
79.813
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518085885
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
79.813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۸
فروش
0.06
79.864
79.818
سود
‪0.03 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518091297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.864
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۸
حجم معامله
0.06
خروج
79.818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۷
فروش
0.08
80.079
79.816
سود
‪0.19 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518105624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۷
حجم معامله
0.08
خروج
79.816
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۱۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۷
فروش
0.09
80.111
79.821
سود
‪0.24 USD‬
AUDJPY
معامله
#1518107645
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۳۷
حجم معامله
0.09
خروج
79.821
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۰
فروش
0.01
79.318
79.183
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517815323
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
79.183
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۵۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۵
فروش
0.02
79.346
79.184
سود
‪0.03 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517822014
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
79.184
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۸
فروش
0.03
79.376
79.35
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517822152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
79.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۳۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۲
فروش
0.05
79.408
79.36
سود
‪0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517822228
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.408
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
79.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۵
فروش
0.06
79.434
79.363
سود
‪0.04 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517822414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.06
خروج
79.363
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۰
فروش
0.08
79.462
79.365
سود
‪0.07 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517825814
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۵۰
حجم معامله
0.08
خروج
79.365
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۲۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۴۴
فروش
0.09
79.491
79.37
سود
‪0.10 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517825845
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۴۴
حجم معامله
0.09
خروج
79.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۳۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۳۸
فروش
0.11
79.522
79.499
سود
‪0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517825857
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۳۸
حجم معامله
0.11
خروج
79.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۰
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۶
فروش
0.12
79.553
79.499
سود
‪0.06 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517825953
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۲۶
حجم معامله
0.12
خروج
79.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۳
فروش
0.14
79.583
79.5
سود
‪0.11 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517826159
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۳
حجم معامله
0.14
خروج
79.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۳۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۳
فروش
0.15
79.611
79.514
سود
‪0.13 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517828887
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
79.514
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۴۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۴۶
فروش
0.02
79.236
79.206
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517802523
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
79.206
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۳۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۴۶
فروش
0.01
79.206
79.206
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517802495
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
79.206
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۴۵
فروش
0.03
79.266
79.206
سود
‪0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517802551
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
79.206
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۳۷
فروش
0.02
79.277
79.234
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517801648
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
79.234
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۵۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۳۷
فروش
0.01
79.249
79.235
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517801093
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
79.235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۵۰
فروش
0.01
79.3
79.28
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517799803
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
79.28
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۲۳
فروش
0.01
79.353
79.331
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517799059
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
79.331
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۳
فروش
0.02
79.385
79.385
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517789016
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
79.385
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۳
فروش
0.01
79.356
79.383
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517788682
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
79.383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۲
فروش
0.05
79.443
79.383
سود
‪0.03 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517790098
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
79.383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۲
فروش
0.03
79.414
79.384
سود
‪0.01 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517789592
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
79.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۱
فروش
0.06
79.468
79.383
سود
‪0.05 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517790987
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.468
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۱
حجم معامله
0.06
خروج
79.383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۰
فروش
0.08
79.5
79.383
سود
‪0.09 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517792690
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.08
خروج
79.383
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۰
فروش
0.09
79.523
79.384
سود
‪0.11 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517792997
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.523
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.09
خروج
79.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۰
فروش
0.01
79.405
79.384
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517788485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.405
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
79.384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
فروش
0.02
79.988
80.163
سود
‪-0.03 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517583550
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
80.163
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
فروش
0.01
79.96
80.163
سود
‪-0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517583292
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۵۵:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
80.163
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
فروش
0.03
80.018
80.163
سود
‪-0.04 USD‬
AUDJPY
معامله
#1517584504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۳۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
80.163
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬