حالت آزمایشی
خرید
1
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
788.98
739.20
0.00
0.00
سود
‪-50.03 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
788.98
Stop loss
0.00
سود
‪-50.03 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
739.20
Take profit
0.00
خرید
1
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
130.14
134.05
0.00
0.00
سود
‪3.66 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.14
Stop loss
0.00
سود
‪3.66 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
134.05
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
342.45
231.78
0.00
0.00
سود
‪-110.92 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
342.45
Stop loss
0.00
سود
‪-110.92 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
231.78
Take profit
0.00
خرید
1
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
380.00
231.78
0.00
0.00
سود
‪-148.47 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
380.00
Stop loss
0.00
سود
‪-148.47 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
231.78
Take profit
0.00
خرید
1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
121.61
134.05
0.00
0.00
سود
‪12.19 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
121.61
Stop loss
0.00
سود
‪12.19 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
134.05
Take profit
0.00
خرید
1
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
322.78
231.78
0.00
0.00
سود
‪-91.25 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
322.78
Stop loss
0.00
سود
‪-91.25 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
231.78
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
115.35
134.05
0.00
0.00
سود
‪18.45 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
115.35
Stop loss
0.00
سود
‪18.45 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
134.05
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
15.78
17.46
0.00
0.00
سود
‪1.43 USD‬
#AGNC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
15.78
Stop loss
0.00
سود
‪1.43 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
17.46
Take profit
0.00
خرید
1
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
39.51
38.55
0.00
0.00
سود
‪-1.21 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.51
Stop loss
0.00
سود
‪-1.21 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
38.55
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
129.05
134.05
0.00
0.00
سود
‪4.75 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.05
Stop loss
0.00
سود
‪4.75 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
134.05
Take profit
0.00