حالت آزمایشی
خرید
1
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
285.56
284.66
0.00
0.00
سود
‪-1.15 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
285.56
Stop loss
0.00
سود
‪-1.15 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
284.66
Take profit
0.00
خرید
1
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
848.26
844.83
0.00
0.00
سود
‪-3.68 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
848.26
Stop loss
0.00
سود
‪-3.68 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
844.83
Take profit
0.00
خرید
1
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
127.95
135.77
0.00
0.00
سود
‪7.57 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
127.95
Stop loss
0.00
سود
‪7.57 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
519.61
542.17
0.00
0.00
سود
‪22.31 USD‬
#NVDA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۱.۲۰۲۱ ۲۰:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
519.61
Stop loss
0.00
سود
‪22.31 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
542.17
Take profit
0.00
خرید
1
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
130.14
135.77
0.00
0.00
سود
‪5.38 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.14
Stop loss
0.00
سود
‪5.38 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
136.18
135.77
0.00
0.00
سود
‪-0.66 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
136.18
Stop loss
0.00
سود
‪-0.66 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
342.45
284.66
0.00
0.00
سود
‪-58.04 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
342.45
Stop loss
0.00
سود
‪-58.04 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
284.66
Take profit
0.00
خرید
1
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
380.00
284.66
0.00
0.00
سود
‪-95.59 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
380.00
Stop loss
0.00
سود
‪-95.59 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
284.66
Take profit
0.00
خرید
1
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۳
211.83
214.31
0.00
0.00
سود
‪2.23 USD‬
#MCD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
211.83
Stop loss
0.00
سود
‪2.23 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
214.31
Take profit
0.00
خرید
1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
121.61
135.77
0.00
0.00
سود
‪13.91 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
121.61
Stop loss
0.00
سود
‪13.91 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
322.78
284.66
0.00
0.00
سود
‪-38.37 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
322.78
Stop loss
0.00
سود
‪-38.37 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
284.66
Take profit
0.00
خرید
1
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
595.49
844.83
0.00
0.00
سود
‪249.09 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۶:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
595.49
Stop loss
0.00
سود
‪249.09 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
844.83
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
115.35
135.77
0.00
0.00
سود
‪20.17 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
115.35
Stop loss
0.00
سود
‪20.17 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
53.27
48.98
0.00
0.00
سود
‪-4.54 USD‬
#KO
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
53.27
Stop loss
0.00
سود
‪-4.54 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
48.98
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
220.58
206.72
0.00
0.00
سود
‪-14.11 USD‬
#BA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۷:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
220.58
Stop loss
0.00
سود
‪-14.11 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
206.72
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۲
114.68
135.77
0.00
0.00
سود
‪20.84 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
114.68
Stop loss
0.00
سود
‪20.84 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
15.78
16.11
0.00
0.00
سود
‪0.08 USD‬
#AGNC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
15.78
Stop loss
0.00
سود
‪0.08 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
16.11
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
60.71
66.68
0.00
0.00
سود
‪5.72 USD‬
#GILD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۲:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
60.71
Stop loss
0.00
سود
‪5.72 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
66.68
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
119.30
135.77
0.00
0.00
سود
‪16.22 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
119.30
Stop loss
0.00
سود
‪16.22 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
45.50
59.05
0.00
0.00
سود
‪13.30 USD‬
#INTC
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۴۵:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
45.50
Stop loss
0.00
سود
‪13.30 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
59.05
Take profit
0.00
خرید
1
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
536.65
542.17
0.00
0.00
سود
‪5.27 USD‬
#NVDA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
536.65
Stop loss
0.00
سود
‪5.27 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
542.17
Take profit
0.00
خرید
1
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۴۵
275.85
271.53
0.00
0.00
سود
‪-4.57 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
275.85
Stop loss
0.00
سود
‪-4.57 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
271.53
Take profit
0.00
خرید
1
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۱۶
8.37
11.63
0.00
0.00
سود
‪3.01 USD‬
#F
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
8.37
Stop loss
0.00
سود
‪3.01 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
11.63
Take profit
0.00
خرید
1
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۵۸
119.41
135.77
0.00
0.00
سود
‪16.11 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۶:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
119.41
Stop loss
0.00
سود
‪16.11 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00
خرید
1
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
39.51
36.26
0.00
0.00
سود
‪-3.50 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.51
Stop loss
0.00
سود
‪-3.50 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
36.26
Take profit
0.00
خرید
1
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
37.07
36.26
0.00
0.00
سود
‪-1.06 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
37.07
Stop loss
0.00
سود
‪-1.06 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
36.26
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
129.05
135.77
0.00
0.00
سود
‪6.47 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.05
Stop loss
0.00
سود
‪6.47 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
135.77
Take profit
0.00