حالت آزمایشی
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
17.66
17.77
0.00
0.00
سود
‪-0.14 USD‬
#HPQ
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
17.66
Stop loss
0.00
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
17.77
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
17.65
17.77
0.00
0.00
سود
‪-0.13 USD‬
#HPQ
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
17.65
Stop loss
0.00
سود
‪-0.13 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
17.77
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
6.16
6.03
0.00
0.00
سود
‪-0.38 USD‬
#GE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
6.16
Stop loss
0.00
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
6.03
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
6.16
6.03
0.00
0.00
سود
‪-0.38 USD‬
#GE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
6.16
Stop loss
0.00
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
6.03
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
13.14
13.57
0.00
0.00
سود
‪0.18 USD‬
#AA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
13.14
Stop loss
0.00
سود
‪0.18 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
13.57
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
13.14
13.57
0.00
0.00
سود
‪0.18 USD‬
#AA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
13.14
Stop loss
0.00
سود
‪0.18 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
13.57
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
13.17
13.57
0.00
0.00
سود
‪0.15 USD‬
#AA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
13.17
Stop loss
0.00
سود
‪0.15 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
13.57
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
13.12
13.57
0.00
0.00
سود
‪0.20 USD‬
#AA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
13.12
Stop loss
0.00
سود
‪0.20 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
13.57
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
13.12
13.57
0.00
0.00
سود
‪0.20 USD‬
#AA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
13.12
Stop loss
0.00
سود
‪0.20 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
13.57
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
25228.5
25037.4
0.0
0.0
سود
‪-2.97 USD‬
HK50
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25228.5
Stop loss
0.0
سود
‪-2.97 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
25037.4
Take profit
0.0
خرید
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
5048.8
4894.4
0.0
0.0
سود
‪-18.72 USD‬
CAC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
5048.8
Stop loss
0.0
سود
‪-18.72 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
4894.4
Take profit
0.0
خرید
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
3371.7
3257.5
0.0
0.0
سود
‪-13.98 USD‬
SX5E
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
3371.7
Stop loss
0.0
سود
‪-13.98 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
3257.5
Take profit
0.0
خرید
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
10879.7
11110.3
0.0
0.0
سود
‪22.56 USD‬
NQ
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
10879.7
Stop loss
0.0
سود
‪22.56 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
11110.3
Take profit
0.0
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪47.37 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪47.37 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
105.632
0.000
0.000
سود
‪29.15 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪29.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.632
Take profit
0.000
خرید
0.02
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
1.00598
0.91255
0.00000
0.00000
سود
‪-204.97 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.00598
Stop loss
0.00000
سود
‪-204.97 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91255
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
1.13005
1.18118
0.00000
0.00000
سود
‪-153.69 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪-153.69 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.18118
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
1.14297
1.18118
0.00000
0.00000
سود
‪-76.62 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14297
Stop loss
0.00000
سود
‪-76.62 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18118
Take profit
0.00000
فروش
1.1
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
0.71324
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-603.90 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71324
Stop loss
0.00000
سود
‪-603.90 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
0.71257
0.71860
0.00000
0.00000
سود
‪11.86 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71257
Stop loss
0.00000
سود
‪11.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71860
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
1.14105
1.18118
0.00000
0.00000
سود
‪80.06 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.14105
Stop loss
0.00000
سود
‪80.06 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18118
Take profit
0.00000
خرید
0.16
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
1.33712
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪-100.69 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.33712
Stop loss
0.00000
سود
‪-100.69 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
1.05685
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-675.11 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05685
Stop loss
0.00000
سود
‪-675.11 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
1.05758
1.08195
0.00000
0.00000
سود
‪31.97 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05758
Stop loss
0.00000
سود
‪31.97 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08195
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
1.13925
1.18118
0.00000
0.00000
سود
‪-84.06 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13925
Stop loss
0.00000
سود
‪-84.06 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18118
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
1.33741
1.32893
0.00000
0.00000
سود
‪12.56 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33741
Stop loss
0.00000
سود
‪12.56 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.32893
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
0.89475
0.90228
0.00000
0.00000
سود
‪57.94 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89475
Stop loss
0.00000
سود
‪57.94 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.90228
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
0.67465
0.66419
0.00000
0.00000
سود
‪41.44 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67465
Stop loss
0.00000
سود
‪41.44 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.66419
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
1.27302
1.30909
0.00000
0.00000
سود
‪-144.68 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27302
Stop loss
0.00000
سود
‪-144.68 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30909
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
1.25437
1.19465
0.00000
0.00000
سود
‪1 043.84 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25437
Stop loss
0.00000
سود
‪1 043.84 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.19465
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
0.67398
0.66414
0.00000
0.00000
سود
‪-19.88 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67398
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66414
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
1.27233
1.30906
0.00000
0.00000
سود
‪73.26 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27233
Stop loss
0.00000
سود
‪73.26 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30906
Take profit
0.00000
فروش
0.66
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
0.71045
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-546.48 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71045
Stop loss
0.00000
سود
‪-546.48 USD‬
حجم معامله
0.66
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
1.26947
1.30909
0.00000
0.00000
سود
‪-79.44 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26947
Stop loss
0.00000
سود
‪-79.44 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30909
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
0.67161
0.66419
0.00000
0.00000
سود
‪14.64 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67161
Stop loss
0.00000
سود
‪14.64 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66419
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
0.70768
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-442.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70768
Stop loss
0.00000
سود
‪-442.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
1.26586
1.30909
0.00000
0.00000
سود
‪-86.66 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26586
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.66 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.30909
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
1.34184
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪-98.45 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34184
Stop loss
0.00000
سود
‪-98.45 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
1.05438
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-444.44 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05438
Stop loss
0.00000
سود
‪-444.44 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
1.26228
1.30909
0.00000
0.00000
سود
‪-187.64 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26228
Stop loss
0.00000
سود
‪-187.64 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.30909
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
0.89846
0.90228
0.00000
0.00000
سود
‪19.20 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89846
Stop loss
0.00000
سود
‪19.20 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.90228
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
1.25226
1.19458
0.00000
0.00000
سود
‪-126.82 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25226
Stop loss
0.00000
سود
‪-126.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19458
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
0.89922
0.90232
0.00000
0.00000
سود
‪-8.51 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89922
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.51 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90232
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
1.05177
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-324.03 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05177
Stop loss
0.00000
سود
‪-324.03 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
0.70508
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-327.60 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70508
Stop loss
0.00000
سود
‪-327.60 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
1.34661
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪-80.61 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34661
Stop loss
0.00000
سود
‪-80.61 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
0.70224
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-263.84 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70224
Stop loss
0.00000
سود
‪-263.84 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
1.25093
1.19465
0.00000
0.00000
سود
‪614.71 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25093
Stop loss
0.00000
سود
‪614.71 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.19465
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
0.66857
0.66419
0.00000
0.00000
سود
‪8.56 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66857
Stop loss
0.00000
سود
‪8.56 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66419
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
1.24729
1.19465
0.00000
0.00000
سود
‪344.89 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24729
Stop loss
0.00000
سود
‪344.89 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.19465
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
1.12601
1.07791
0.00000
0.00000
سود
‪-105.82 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12601
Stop loss
0.00000
سود
‪-105.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07791
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
0.69955
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-191.80 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69955
Stop loss
0.00000
سود
‪-191.80 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
1.35133
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪-67.95 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35133
Stop loss
0.00000
سود
‪-67.95 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
1.12451
1.07794
0.00000
0.00000
سود
‪101.66 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12451
Stop loss
0.00000
سود
‪101.66 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07794
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
1.24379
1.19465
0.00000
0.00000
سود
‪214.58 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24379
Stop loss
0.00000
سود
‪214.58 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.19465
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
0.90200
0.90228
0.00000
0.00000
سود
‪0.34 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90200
Stop loss
0.00000
سود
‪0.34 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90228
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
1.35610
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪-41.15 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35610
Stop loss
0.00000
سود
‪-41.15 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
1.04917
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-219.79 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04917
Stop loss
0.00000
سود
‪-219.79 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
0.69689
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-131.04 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69689
Stop loss
0.00000
سود
‪-131.04 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
0.98481
0.91255
0.00000
0.00000
سود
‪-158.57 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98481
Stop loss
0.00000
سود
‪-158.57 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91255
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
0.69417
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-98.24 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69417
Stop loss
0.00000
سود
‪-98.24 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
1.04655
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-142.31 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04655
Stop loss
0.00000
سود
‪-142.31 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
1.24022
1.19465
0.00000
0.00000
سود
‪99.47 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24022
Stop loss
0.00000
سود
‪99.47 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19465
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
0.69146
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-54.54 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69146
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.54 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
1.04424
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-101.01 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04424
Stop loss
0.00000
سود
‪-101.01 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
1.04150
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-54.14 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04150
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.14 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
1.03891
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-57.58 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03891
Stop loss
0.00000
سود
‪-57.58 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
1.03630
1.08196
0.00000
0.00000
سود
‪-61.05 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03630
Stop loss
0.00000
سود
‪-61.05 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08196
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
0.68874
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-59.98 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68874
Stop loss
0.00000
سود
‪-59.98 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
0.90588
0.90228
0.00000
0.00000
سود
‪-9.82 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90588
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90228
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
1.23659
1.19465
0.00000
0.00000
سود
‪91.52 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23659
Stop loss
0.00000
سود
‪91.52 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19465
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
0.90950
0.90228
0.00000
0.00000
سود
‪-19.30 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90950
Stop loss
0.00000
سود
‪-19.30 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.90228
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
1.23279
1.19465
0.00000
0.00000
سود
‪83.19 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23279
Stop loss
0.00000
سود
‪83.19 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.19465
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
0.68584
0.71863
0.00000
0.00000
سود
‪-65.78 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68584
Stop loss
0.00000
سود
‪-65.78 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71863
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
1.12102
1.07794
0.00000
0.00000
سود
‪94.01 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12102
Stop loss
0.00000
سود
‪94.01 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07794
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
0.66526
0.66419
0.00000
0.00000
سود
‪1.94 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66526
Stop loss
0.00000
سود
‪1.94 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.66419
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
0.98931
0.91259
0.00000
0.00000
سود
‪167.94 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98931
Stop loss
0.00000
سود
‪167.94 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91259
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
0.98847
0.91255
0.00000
0.00000
سود
‪-166.59 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98847
Stop loss
0.00000
سود
‪-166.59 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91255
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
0.98559
0.91259
0.00000
0.00000
سود
‪159.78 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98559
Stop loss
0.00000
سود
‪159.78 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91259
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
0.98205
0.91259
0.00000
0.00000
سود
‪152.03 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98205
Stop loss
0.00000
سود
‪152.03 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91259
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
1.36080
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪-48.23 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36080
Stop loss
0.00000
سود
‪-48.23 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
1.36548
1.32889
0.00000
0.00000
سود
‪-55.27 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36548
Stop loss
0.00000
سود
‪-55.27 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.32889
Take profit
0.00000