حالت آزمایشی
خرید
1
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۵۶
324.06
323.43
0.00
0.00
سود
‪-0.88 USD‬
#MSFT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
324.06
Stop loss
0.00
سود
‪-0.88 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
323.43
Take profit
0.00
خرید
1
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۳
246.80
244.42
0.00
0.00
سود
‪-2.63 USD‬
#NVDA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
246.80
Stop loss
0.00
سود
‪-2.63 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
244.42
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۳۹
198.03
196.22
0.00
0.00
سود
‪-2.06 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
198.03
Stop loss
0.00
سود
‪-2.06 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
196.22
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
198.08
196.22
0.00
0.00
سود
‪-2.11 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۳:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
198.08
Stop loss
0.00
سود
‪-2.11 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
196.22
Take profit
0.00
خرید
1
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۰۸
328.69
312.43
0.00
0.00
سود
‪-16.51 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
328.69
Stop loss
0.00
سود
‪-16.51 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
312.43
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۶
164.20
163.65
0.00
0.00
سود
‪-0.80 USD‬
#JNJ
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
164.20
Stop loss
0.00
سود
‪-0.80 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
163.65
Take profit
0.00
خرید
1
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۸
369.04
312.43
0.00
0.00
سود
‪-56.86 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
369.04
Stop loss
0.00
سود
‪-56.86 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
312.43
Take profit
0.00
خرید
1
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۰
369.06
312.43
0.00
0.00
سود
‪-56.88 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
369.06
Stop loss
0.00
سود
‪-56.88 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
312.43
Take profit
0.00
خرید
1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۵
46.81
42.97
0.00
0.00
سود
‪-4.09 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۶:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
46.81
Stop loss
0.00
سود
‪-4.09 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
42.97
Take profit
0.00
خرید
1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۴۴
46.83
42.97
0.00
0.00
سود
‪-4.11 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
46.83
Stop loss
0.00
سود
‪-4.11 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
42.97
Take profit
0.00
خرید
1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۱۴
46.83
42.97
0.00
0.00
سود
‪-4.11 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۵:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
46.83
Stop loss
0.00
سود
‪-4.11 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
42.97
Take profit
0.00
خرید
1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۴۴
47.00
42.97
0.00
0.00
سود
‪-4.28 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
47.00
Stop loss
0.00
سود
‪-4.28 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
42.97
Take profit
0.00
خرید
1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۱۵
47.03
42.97
0.00
0.00
سود
‪-4.31 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
47.03
Stop loss
0.00
سود
‪-4.31 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
42.97
Take profit
0.00
خرید
1
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۹
222.21
206.44
0.00
0.00
سود
‪-16.02 USD‬
#AMGN
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
222.21
Stop loss
0.00
سود
‪-16.02 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
206.44
Take profit
0.00
خرید
1
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۳۱
209.41
196.22
0.00
0.00
سود
‪-13.44 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
209.41
Stop loss
0.00
سود
‪-13.44 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
196.22
Take profit
0.00
خرید
1
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۳۴
220.04
196.22
0.00
0.00
سود
‪-24.07 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
220.04
Stop loss
0.00
سود
‪-24.07 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
196.22
Take profit
0.00
خرید
1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۰
146.91
131.18
0.00
0.00
سود
‪-15.98 USD‬
#QCOM
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
146.91
Stop loss
0.00
سود
‪-15.98 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
131.18
Take profit
0.00
خرید
1
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۵۹
228.32
206.44
0.00
0.00
سود
‪-22.13 USD‬
#AMGN
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۵۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
228.32
Stop loss
0.00
سود
‪-22.13 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
206.44
Take profit
0.00
خرید
1
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۵۰
199.05
169.21
0.00
0.00
سود
‪-30.09 USD‬
#BABA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
199.05
Stop loss
0.00
سود
‪-30.09 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
169.21
Take profit
0.00
خرید
2
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۳۵
218.61
196.22
0.00
0.00
سود
‪-45.40 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۰:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
218.61
Stop loss
0.00
سود
‪-45.40 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
196.22
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۰۸
214.39
196.22
0.00
0.00
سود
‪-18.42 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
214.39
Stop loss
0.00
سود
‪-18.42 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
196.22
Take profit
0.00
خرید
1
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
380.00
346.99
0.00
0.00
سود
‪-33.26 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
380.00
Stop loss
0.00
سود
‪-33.26 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
346.99
Take profit
0.00