حالت آزمایشی
خرید
1
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
654.39
679.04
0.00
0.00
سود
‪24.40 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
654.39
Stop loss
0.00
سود
‪24.40 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
679.04
Take profit
0.00
خرید
1
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۲۲
163.20
163.30
0.00
0.00
سود
‪-0.15 USD‬
#JNJ
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
163.20
Stop loss
0.00
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
163.30
Take profit
0.00
خرید
2
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۲۶
214.37
219.35
0.00
0.00
سود
‪9.46 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
214.37
Stop loss
0.00
سود
‪9.46 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
219.35
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۰۸
214.39
219.35
0.00
0.00
سود
‪4.71 USD‬
#CAT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۴۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
214.39
Stop loss
0.00
سود
‪4.71 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
219.35
Take profit
0.00
خرید
1
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
788.98
679.04
0.00
0.00
سود
‪-110.19 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
788.98
Stop loss
0.00
سود
‪-110.19 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
679.04
Take profit
0.00
خرید
1
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
130.14
133.39
0.00
0.00
سود
‪3.00 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.14
Stop loss
0.00
سود
‪3.00 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
133.39
Take profit
0.00
خرید
1
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
342.45
250.91
0.00
0.00
سود
‪-91.79 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
342.45
Stop loss
0.00
سود
‪-91.79 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
250.91
Take profit
0.00
خرید
1
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
380.00
250.91
0.00
0.00
سود
‪-129.34 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
380.00
Stop loss
0.00
سود
‪-129.34 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
250.91
Take profit
0.00
خرید
1
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
121.61
133.39
0.00
0.00
سود
‪11.53 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
121.61
Stop loss
0.00
سود
‪11.53 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
133.39
Take profit
0.00
خرید
1
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
322.78
250.91
0.00
0.00
سود
‪-72.12 USD‬
#SNOW
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
322.78
Stop loss
0.00
سود
‪-72.12 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
250.91
Take profit
0.00
خرید
1
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
115.35
133.39
0.00
0.00
سود
‪17.79 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۱۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
115.35
Stop loss
0.00
سود
‪17.79 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
133.39
Take profit
0.00
خرید
1
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
39.51
39.21
0.00
0.00
سود
‪-0.55 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
39.51
Stop loss
0.00
سود
‪-0.55 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
39.21
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
129.05
133.39
0.00
0.00
سود
‪4.09 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.05
Stop loss
0.00
سود
‪4.09 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
133.39
Take profit
0.00