حالت آزمایشی
خرید
1
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
37.07
36.16
0.00
0.00
سود
‪-1.16 USD‬
#PFE
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
37.07
Stop loss
0.00
سود
‪-1.16 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
36.16
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
495.05
418.70
0.00
0.00
سود
‪-76.60 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۶:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
495.05
Stop loss
0.00
سود
‪-76.60 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
418.70
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
129.05
114.03
0.00
0.00
سود
‪-15.27 USD‬
#AAPL
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.05
Stop loss
0.00
سود
‪-15.27 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
114.03
Take profit
0.00
خرید
1
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۲
294.85
261.90
0.00
0.00
سود
‪-33.20 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
294.85
Stop loss
0.00
سود
‪-33.20 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
261.90
Take profit
0.00
خرید
1
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۳
281.03
261.90
0.00
0.00
سود
‪-19.38 USD‬
#FB
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۰۸:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
281.03
Stop loss
0.00
سود
‪-19.38 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
261.90
Take profit
0.00
خرید
1
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
25.50
23.68
0.00
0.00
سود
‪-2.07 USD‬
#BAC
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
25.50
Stop loss
0.00
سود
‪-2.07 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
23.68
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
6.16
6.02
0.00
0.00
سود
‪-0.39 USD‬
#GE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۳۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
6.16
Stop loss
0.00
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
6.02
Take profit
0.00
خرید
1
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
6.16
6.02
0.00
0.00
سود
‪-0.39 USD‬
#GE
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
6.16
Stop loss
0.00
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
6.02
Take profit
0.00
خرید
1
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
3371.7
3210.6
0.0
0.0
سود
‪-19.41 USD‬
SX5E
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
3371.7
Stop loss
0.0
سود
‪-19.41 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
3210.6
Take profit
0.0
خرید
1.02
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
1.32814
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪960.43 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۰۲:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32814
Stop loss
0.00000
سود
‪960.43 USD‬
حجم معامله
1.02
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
108.722
105.546
0.000
0.000
سود
‪29.99 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
108.722
Stop loss
0.000
سود
‪29.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
105.546
Take profit
0.000
خرید
0.02
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
1.00598
0.92094
0.00000
0.00000
سود
‪-184.88 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۰:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.00598
Stop loss
0.00000
سود
‪-184.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.92094
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
1.13005
1.17312
0.00000
0.00000
سود
‪-129.51 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13005
Stop loss
0.00000
سود
‪-129.51 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.17312
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
1.14297
1.17312
0.00000
0.00000
سود
‪-60.50 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.14297
Stop loss
0.00000
سود
‪-60.50 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.17312
Take profit
0.00000
فروش
1.1
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
0.71324
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪204.60 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۰۲:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71324
Stop loss
0.00000
سود
‪204.60 USD‬
حجم معامله
1.1
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
0.71257
0.71125
0.00000
0.00000
سود
‪-2.84 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.71257
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.84 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71125
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
1.14105
1.17310
0.00000
0.00000
سود
‪63.90 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.14105
Stop loss
0.00000
سود
‪63.90 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.17310
Take profit
0.00000
خرید
0.16
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
1.33712
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪43.50 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۵۳:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.33712
Stop loss
0.00000
سود
‪43.50 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
1.05685
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-613.78 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۵۲:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05685
Stop loss
0.00000
سود
‪-613.78 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
1.05758
1.07975
0.00000
0.00000
سود
‪28.81 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۲:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05758
Stop loss
0.00000
سود
‪28.81 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07975
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
1.13925
1.17312
0.00000
0.00000
سود
‪-67.94 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۱۹ ۰۰:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.13925
Stop loss
0.00000
سود
‪-67.94 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.17312
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
1.33741
1.34095
0.00000
0.00000
سود
‪-5.48 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۵۶:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.33741
Stop loss
0.00000
سود
‪-5.48 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.34095
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
0.89475
0.91367
0.00000
0.00000
سود
‪144.55 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89475
Stop loss
0.00000
سود
‪144.55 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.91367
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
0.67465
0.65875
0.00000
0.00000
سود
‪63.20 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67465
Stop loss
0.00000
سود
‪63.20 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.65875
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
1.27302
1.28392
0.00000
0.00000
سود
‪-44.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.27302
Stop loss
0.00000
سود
‪-44.00 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.28392
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
1.25437
1.18242
0.00000
0.00000
سود
‪1 246.80 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25437
Stop loss
0.00000
سود
‪1 246.80 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.18242
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
0.67398
0.65869
0.00000
0.00000
سود
‪-30.78 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67398
Stop loss
0.00000
سود
‪-30.78 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.65869
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
1.27233
1.28386
0.00000
0.00000
سود
‪22.86 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.27233
Stop loss
0.00000
سود
‪22.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.28386
Take profit
0.00000
فروش
0.66
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
0.71045
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-61.38 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.71045
Stop loss
0.00000
سود
‪-61.38 USD‬
حجم معامله
0.66
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
1.26947
1.28392
0.00000
0.00000
سود
‪-29.10 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26947
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.10 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.28392
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
0.67161
0.65875
0.00000
0.00000
سود
‪25.52 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67161
Stop loss
0.00000
سود
‪25.52 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.65875
Take profit
0.00000
فروش
0.4
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
0.70768
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-148.00 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70768
Stop loss
0.00000
سود
‪-148.00 USD‬
حجم معامله
0.4
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
1.26586
1.28392
0.00000
0.00000
سود
‪-36.32 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26586
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.32 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.28392
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
1.34184
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪-8.01 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۴:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34184
Stop loss
0.00000
سود
‪-8.01 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
1.05438
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-407.32 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05438
Stop loss
0.00000
سود
‪-407.32 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
1.26228
1.28392
0.00000
0.00000
سود
‪-86.96 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.26228
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.96 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.28392
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
0.89846
0.91367
0.00000
0.00000
سود
‪77.31 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.89846
Stop loss
0.00000
سود
‪77.31 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.91367
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
1.25226
1.18235
0.00000
0.00000
سود
‪-152.23 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25226
Stop loss
0.00000
سود
‪-152.23 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18235
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
0.89922
0.91373
0.00000
0.00000
سود
‪-37.66 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.89922
Stop loss
0.00000
سود
‪-37.66 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91373
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
1.05177
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-299.05 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.05177
Stop loss
0.00000
سود
‪-299.05 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.24
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
0.70508
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-151.20 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۴۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70508
Stop loss
0.00000
سود
‪-151.20 USD‬
حجم معامله
0.24
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
1.34661
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪-26.15 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۹:۰۹:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34661
Stop loss
0.00000
سود
‪-26.15 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000
فروش
0.16
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
0.70224
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-146.24 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70224
Stop loss
0.00000
سود
‪-146.24 USD‬
حجم معامله
0.16
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
1.25093
1.18242
0.00000
0.00000
سود
‪741.90 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۶:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.25093
Stop loss
0.00000
سود
‪741.90 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.18242
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
0.66857
0.65875
0.00000
0.00000
سود
‪19.44 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66857
Stop loss
0.00000
سود
‪19.44 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.65875
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
1.24729
1.18242
0.00000
0.00000
سود
‪421.42 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۱:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24729
Stop loss
0.00000
سود
‪421.42 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.18242
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
1.12601
1.08035
0.00000
0.00000
سود
‪-99.56 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۶:۵۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.12601
Stop loss
0.00000
سود
‪-99.56 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08035
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
0.69955
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-118.30 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69955
Stop loss
0.00000
سود
‪-118.30 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
1.35133
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪-31.51 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35133
Stop loss
0.00000
سود
‪-31.51 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
1.12451
1.08040
0.00000
0.00000
سود
‪95.39 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12451
Stop loss
0.00000
سود
‪95.39 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08040
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
1.24379
1.18242
0.00000
0.00000
سود
‪265.75 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24379
Stop loss
0.00000
سود
‪265.75 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.18242
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
0.90200
0.91367
0.00000
0.00000
سود
‪29.56 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۱۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90200
Stop loss
0.00000
سود
‪29.56 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91367
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
1.35610
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪-22.87 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.35610
Stop loss
0.00000
سود
‪-22.87 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000
فروش
0.1
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
1.04917
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-204.04 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04917
Stop loss
0.00000
سود
‪-204.04 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
0.69689
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-86.94 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69689
Stop loss
0.00000
سود
‪-86.94 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
0.98481
0.92094
0.00000
0.00000
سود
‪-138.91 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98481
Stop loss
0.00000
سود
‪-138.91 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.92094
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
0.69417
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-68.84 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۲۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69417
Stop loss
0.00000
سود
‪-68.84 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
فروش
0.06
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
1.04655
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-132.78 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۵۵:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04655
Stop loss
0.00000
سود
‪-132.78 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
1.24022
1.18242
0.00000
0.00000
سود
‪125.12 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۲:۲۲:۳۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.24022
Stop loss
0.00000
سود
‪125.12 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18242
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
0.69146
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-39.84 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69146
Stop loss
0.00000
سود
‪-39.84 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
فروش
0.04
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
1.04424
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-94.61 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۵۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04424
Stop loss
0.00000
سود
‪-94.61 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
1.04150
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-50.91 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۲۰:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.04150
Stop loss
0.00000
سود
‪-50.91 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
1.03891
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-54.33 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۹:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03891
Stop loss
0.00000
سود
‪-54.33 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
1.03630
1.07984
0.00000
0.00000
سود
‪-57.76 USD‬
AUDNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۶:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.03630
Stop loss
0.00000
سود
‪-57.76 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07984
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
0.68874
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-45.28 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68874
Stop loss
0.00000
سود
‪-45.28 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
0.90588
0.91367
0.00000
0.00000
سود
‪19.60 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۱۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90588
Stop loss
0.00000
سود
‪19.60 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91367
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
1.23659
1.18242
0.00000
0.00000
سود
‪117.24 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۵۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23659
Stop loss
0.00000
سود
‪117.24 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18242
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
0.90950
0.91367
0.00000
0.00000
سود
‪10.30 USD‬
EURGBP
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.90950
Stop loss
0.00000
سود
‪10.30 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.91367
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
1.23279
1.18242
0.00000
0.00000
سود
‪108.98 USD‬
GBPCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.23279
Stop loss
0.00000
سود
‪108.98 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.18242
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
0.68584
0.71128
0.00000
0.00000
سود
‪-51.08 USD‬
AUDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68584
Stop loss
0.00000
سود
‪-51.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71128
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
1.12102
1.08040
0.00000
0.00000
سود
‪87.81 USD‬
EURCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۱.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.12102
Stop loss
0.00000
سود
‪87.81 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.08040
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
0.66526
0.65875
0.00000
0.00000
سود
‪12.82 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۲۳:۴۶:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.66526
Stop loss
0.00000
سود
‪12.82 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.65875
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
0.98931
0.92096
0.00000
0.00000
سود
‪148.23 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۰:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98931
Stop loss
0.00000
سود
‪148.23 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.92096
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
0.98847
0.92094
0.00000
0.00000
سود
‪-146.85 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.98847
Stop loss
0.00000
سود
‪-146.85 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.92094
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
0.98559
0.92096
0.00000
0.00000
سود
‪140.15 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۲۱:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98559
Stop loss
0.00000
سود
‪140.15 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.92096
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
0.98205
0.92096
0.00000
0.00000
سود
‪132.47 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۱۳:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.98205
Stop loss
0.00000
سود
‪132.47 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.92096
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
1.36080
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪-29.88 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۱۸ ۰۹:۴۷:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36080
Stop loss
0.00000
سود
‪-29.88 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
1.36548
1.34090
0.00000
0.00000
سود
‪-36.86 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۲.۲۰۱۸ ۱۶:۰۹:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36548
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.86 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.34090
Take profit
0.00000