حالت آزمایشی
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۱۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۰
خرید
1
195.29
195.99
سود
‪0.45 USD‬
#CAT
معامله
#164235163
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
195.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۰
حجم معامله
1
خروج
195.99
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۵۲
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۱۱
خرید
1
148.19
149.35
سود
‪0.91 USD‬
#AAPL
معامله
#163421766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
148.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۱۱
حجم معامله
1
خروج
149.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۱۱
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۸
خرید
1
148.21
149.35
سود
‪0.89 USD‬
#AAPL
معامله
#163421756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
148.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۸
حجم معامله
1
خروج
149.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۵۶
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۶
خرید
1
148.23
149.35
سود
‪0.87 USD‬
#AAPL
معامله
#163421751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
148.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۶
حجم معامله
1
خروج
149.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۲۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۴
خرید
1
147.68
149.35
سود
‪1.42 USD‬
#AAPL
معامله
#163368282
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
147.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۰۴
حجم معامله
1
خروج
149.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۹
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۷
خرید
1
29.49
29.95
سود
‪0.21 USD‬
#HPQ
معامله
#162183908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
29.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۷
حجم معامله
1
خروج
29.95
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۵
خرید
1
29.49
29.95
سود
‪0.21 USD‬
#HPQ
معامله
#162183949
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
29.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۵۵
حجم معامله
1
خروج
29.95
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۴۵
خرید
1
342.45
347.89
سود
‪5.19 USD‬
#SNOW
معامله
#154059189
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
342.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۴۵
حجم معامله
1
خروج
347.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.19 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۱۳
خرید
1
146.04
149.36
سود
‪3.07 USD‬
#AAPL
معامله
#164518185
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۴۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
146.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۱۳
حجم معامله
1
خروج
149.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۳
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۷
خرید
1
13.68
15.73
سود
‪1.80 USD‬
#F
معامله
#162183755
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۰۷
حجم معامله
1
خروج
15.73
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۵۱
خرید
1
788.98
1043.56
سود
‪254.33 USD‬
#TSLA
معامله
#156786522
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
788.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪254.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۲۹:۵۱
حجم معامله
1
خروج
1043.56
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪254.33 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
خرید
1
54.05
49.81
سود
‪-4.49 USD‬
#INTC
معامله
#162183221
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
54.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
حجم معامله
1
خروج
49.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-4.49 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
خرید
1
54.04
49.81
سود
‪-4.48 USD‬
#INTC
معامله
#162183275
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
54.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۱
حجم معامله
1
خروج
49.81
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-4.48 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۴۶
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۳
خرید
0.1
1.15945
1.15867
سود
‪-10.48 USD‬
EURUSD
معامله
#164409059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۳۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.15945
بهره
‪-1.68 USD‬
مجموع
‪-7.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.15867
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-10.48 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۲
خرید
1
322.78
334.65
سود
‪11.62 USD‬
#SNOW
معامله
#152387447
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
322.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۲
حجم معامله
1
خروج
334.65
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪11.62 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۸
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۸
خرید
1
743.66
815.53
سود
‪71.62 USD‬
#TSLA
معامله
#163667038
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
743.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪71.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۵۸
حجم معامله
1
خروج
815.53
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪71.62 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۱۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۱
خرید
1
226.34
228
سود
‪1.41 USD‬
#BA
معامله
#161353028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
226.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۱
حجم معامله
1
خروج
228
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۳
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۸
خرید
1
156.95
164.13
سود
‪6.93 USD‬
#BABA
معامله
#164237846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
156.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۸
حجم معامله
1
خروج
164.13
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪6.93 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۳۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۷
خرید
1
333.6
322
سود
‪-11.85 USD‬
#FB
معامله
#164235117
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۵۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
333.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۷
حجم معامله
1
خروج
322
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-11.85 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۶
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۱
خرید
1
13.68
14.09
سود
‪0.16 USD‬
#F
معامله
#162183720
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۱۱
حجم معامله
1
خروج
14.09
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۴
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۰۸
خرید
1
13.67
14.21
سود
‪0.29 USD‬
#F
معامله
#162183686
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۰۸
حجم معامله
1
خروج
14.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۸
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۰۶
خرید
1
13.66
14.21
سود
‪0.30 USD‬
#F
معامله
#162183611
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۰۶
حجم معامله
1
خروج
14.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۷
خرید
1
13.66
14.56
سود
‪0.65 USD‬
#F
معامله
#162183629
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۱۷
حجم معامله
1
خروج
14.56
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۳
خرید
1
166.78
170.03
سود
‪3.00 USD‬
#AXP
معامله
#162650649
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
166.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۳
حجم معامله
1
خروج
170.03
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۶
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۵۹
خرید
1
719.51
726.34
سود
‪6.58 USD‬
#TSLA
معامله
#162305050
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
719.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۵۹
حجم معامله
1
خروج
726.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪6.58 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۰
خرید
1
711.52
752.36
سود
‪40.59 USD‬
#TSLA
معامله
#162054304
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
711.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۲۰
حجم معامله
1
خروج
752.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪40.59 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۴
خرید
1
749.87
754.58
سود
‪4.46 USD‬
#TSLA
معامله
#163368616
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
749.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۵۴
حجم معامله
1
خروج
754.58
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.46 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۰
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
خرید
1
711
739.15
سود
‪27.90 USD‬
#TSLA
معامله
#162054246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
حجم معامله
1
خروج
739.15
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪27.90 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۶
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۷
خرید
1
118.33
119.7
سود
‪1.12 USD‬
#SBUX
معامله
#162183324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۳۷
حجم معامله
1
خروج
119.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
خرید
1
368.92
380.87
سود
‪11.70 USD‬
#FB
معامله
#162644173
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
368.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۴۵
حجم معامله
1
خروج
380.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪11.70 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۷
خرید
1
392.06
454.42
سود
‪62.11 USD‬
#MRNA
معامله
#162618533
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
392.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۲۷
حجم معامله
1
خروج
454.42
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪62.11 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۵۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
خرید
1
147.45
153.4
سود
‪5.70 USD‬
#AAPL
معامله
#162532520
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
147.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۲
حجم معامله
1
خروج
153.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.70 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۱
خرید
1
3197.95
3305.43
سود
‪107.23 USD‬
#AMZN
معامله
#162530643
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3197.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪107.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۲۱
حجم معامله
1
خروج
3305.43
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪107.23 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۴
خرید
1
146.39
149.8
سود
‪3.16 USD‬
#AAPL
معامله
#162182960
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
146.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۳۴
حجم معامله
1
خروج
149.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪3.16 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۸
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۴
خرید
1
359.76
364.97
سود
‪4.96 USD‬
#FB
معامله
#162054370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
359.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۵:۰۴
حجم معامله
1
خروج
364.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.96 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۵
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۰
خرید
1
55.58
58.01
سود
‪2.18 USD‬
#CSCO
معامله
#162183423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
55.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۳۰
حجم معامله
1
خروج
58.01
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.18 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۱
خرید
1
289.29
304.17
سود
‪14.63 USD‬
#MSFT
معامله
#161693583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
289.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۵۱
حجم معامله
1
خروج
304.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪14.63 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۴
خرید
1
323.26
325.34
سود
‪1.83 USD‬
#HD
معامله
#162465756
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
323.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۲۴
حجم معامله
1
خروج
325.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۱۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۴
خرید
1
174.39
176.67
سود
‪2.03 USD‬
#JNJ
معامله
#162052695
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۱۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
174.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۴
حجم معامله
1
خروج
176.67
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.03 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۵
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
خرید
1
146.36
148.8
سود
‪2.19 USD‬
#AAPL
معامله
#162182991
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
146.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
حجم معامله
1
خروج
148.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۶
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۰
خرید
1
146.3
148.34
سود
‪1.79 USD‬
#AAPL
معامله
#162183025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
146.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۲۰
حجم معامله
1
خروج
148.34
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۸
خرید
1
208.88
219.98
سود
‪10.85 USD‬
#CAT
معامله
#161693612
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
208.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۲:۴۸
حجم معامله
1
خروج
219.98
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪10.85 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۲
خرید
1
204.93
218.01
سود
‪12.83 USD‬
#CAT
معامله
#162054447
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
204.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۴۴:۵۲
حجم معامله
1
خروج
218.01
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪12.83 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۳
خرید
1
353.72
359.68
سود
‪5.71 USD‬
#FB
معامله
#161960939
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
353.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۳
حجم معامله
1
خروج
359.68
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪5.71 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۶
خرید
1
670.57
710.12
سود
‪39.30 USD‬
#TSLA
معامله
#161350058
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
670.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۶
حجم معامله
1
خروج
710.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪39.30 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۵
خرید
1
654.39
710.09
سود
‪55.45 USD‬
#TSLA
معامله
#160689920
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
654.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۵
حجم معامله
1
خروج
710.09
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪55.45 USD‬
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
خرید
1
130.14
146.89
سود
‪16.50 USD‬
#AAPL
معامله
#155000315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۸
حجم معامله
1
خروج
146.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪16.50 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۱
خرید
1
322.82
332.08
سود
‪9.01 USD‬
#HD
معامله
#160977978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
322.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۵۱
حجم معامله
1
خروج
332.08
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪9.01 USD‬
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۱
خرید
1
39.51
41.7
سود
‪1.94 USD‬
#PFE
معامله
#151276766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
39.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۱
حجم معامله
1
خروج
41.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.94 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۵۸
خرید
1
129.05
148.14
سود
‪18.84 USD‬
#AAPL
معامله
#145510620
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۵۸
حجم معامله
1
خروج
148.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪18.84 USD‬