حالت آزمایشی
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۳
خرید
1
3334
3134
سود
‪-23.81 USD‬
SX5E
معامله
#144831054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۳
حجم معامله
1
خروج
3134
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-23.81 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۱
خرید
1
25228.5
23605.3
سود
‪-21.44 USD‬
HK50
معامله
#141358842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25228.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۱
حجم معامله
1
خروج
23605.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-21.44 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۲
خرید
1
482.95
446.79
سود
‪-36.41 USD‬
#TSLA
معامله
#145510407
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
482.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-36.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۲
حجم معامله
1
خروج
446.79
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-36.41 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۵
خرید
1
11306
11326.2
سود
‪1.52 USD‬
NQ
معامله
#146841866
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۵
حجم معامله
1
خروج
11326.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۶
خرید
1
11518.9
11118
سود
‪-40.59 USD‬
NQ
معامله
#146169981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11518.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۶
حجم معامله
1
خروج
11118
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-40.59 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۸
خرید
1
11513.3
11215
سود
‪-30.33 USD‬
NQ
معامله
#146170127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11513.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-29.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۸
حجم معامله
1
خروج
11215
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-30.33 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۳۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
خرید
0.01
27.032
26.714
سود
‪-16.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#146105249
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
26.714
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.10 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۳
فروش
0.02
1.32404
1.32406
سود
‪-0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#146105038
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.32406
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۴۱
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۶
خرید
1
25395.6
24532.1
سود
‪-11.64 USD‬
HK50
معامله
#144786602
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25395.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۶
حجم معامله
1
خروج
24532.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-11.64 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۱
خرید
1
12390.6
11689.7
سود
‪-70.59 USD‬
NQ
معامله
#145737390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12390.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۱
حجم معامله
1
خروج
11689.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-70.59 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۰
خرید
1
12395.3
11694.1
سود
‪-70.62 USD‬
NQ
معامله
#145833209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12395.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۰
حجم معامله
1
خروج
11694.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-70.62 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۰
خرید
1
12438.8
11737
سود
‪-70.68 USD‬
NQ
معامله
#145772006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12438.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۰
حجم معامله
1
خروج
11737
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-70.68 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۴۵
خرید
1
17.66
19.25
سود
‪1.34 USD‬
#HPQ
معامله
#142710421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۴۵
حجم معامله
1
خروج
19.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
خرید
1
48.47
51.07
سود
‪2.35 USD‬
#INTC
معامله
#143290164
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
حجم معامله
1
خروج
51.07
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۱
خرید
1
13.14
14.21
سود
‪0.82 USD‬
#AA
معامله
#142709872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۱
حجم معامله
1
خروج
14.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
خرید
1
13.17
14.22
سود
‪0.80 USD‬
#AA
معامله
#142709455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
حجم معامله
1
خروج
14.22
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۸
خرید
1
48.47
51.44
سود
‪2.72 USD‬
#INTC
معامله
#143290144
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۸
حجم معامله
1
خروج
51.44
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۵
خرید
1
17.65
19.41
سود
‪1.51 USD‬
#HPQ
معامله
#142710374
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۵
حجم معامله
1
خروج
19.41
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.51 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱
خرید
1
13.12
14.35
سود
‪0.98 USD‬
#AA
معامله
#142709321
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۵۱
حجم معامله
1
خروج
14.35
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۹
خرید
1
13.12
14.36
سود
‪0.99 USD‬
#AA
معامله
#142709165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۴۹
حجم معامله
1
خروج
14.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۳۷
خرید
1
5048.8
5069.1
سود
‪1.90 USD‬
CAC
معامله
#141357287
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
5048.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۳۷
حجم معامله
1
خروج
5069.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۲
خرید
1
3512.5
3522.3
سود
‪0.48 USD‬
SPX
معامله
#145596363
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۹:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3512.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۱۲
حجم معامله
1
خروج
3522.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۲۴
خرید
1
12386.7
12436.6
سود
‪4.49 USD‬
NQ
معامله
#145833040
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12386.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۴۳:۲۴
حجم معامله
1
خروج
12436.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.49 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۳۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
خرید
1
496.85
446.69
سود
‪-50.41 USD‬
#TSLA
معامله
#145519447
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
496.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-50.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
حجم معامله
1
خروج
446.69
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-50.41 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
خرید
1
497.12
446.69
سود
‪-50.68 USD‬
#TSLA
معامله
#145519459
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
497.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-50.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۲۹
حجم معامله
1
خروج
446.69
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-50.68 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۱
خرید
1
12400.6
12442.2
سود
‪3.66 USD‬
NQ
معامله
#145744547
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۸:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12400.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۳۱
حجم معامله
1
خروج
12442.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.66 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۲۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۳
خرید
1
12387.2
12417.6
سود
‪2.54 USD‬
NQ
معامله
#145740857
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12387.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۱:۱۳
حجم معامله
1
خروج
12417.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.54 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۹:۲۲
خرید
1
10879.7
12389.8
سود
‪150.51 USD‬
NQ
معامله
#141353940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10879.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪151.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۹:۲۲
حجم معامله
1
خروج
12389.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪150.51 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۰۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۵
خرید
3
3512
3532.7
سود
‪4.71 USD‬
SPX
معامله
#145596705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3512
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۵۷:۰۵
حجم معامله
3
خروج
3532.7
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪4.71 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۱۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۰۷
خرید
1
12225.2
12293
سود
‪6.28 USD‬
NQ
معامله
#145583984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12225.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۵۹:۰۷
حجم معامله
1
خروج
12293
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪6.28 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۳۸
خرید
1
12233
12284.4
سود
‪4.64 USD‬
NQ
معامله
#145586159
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۳۸
حجم معامله
1
خروج
12284.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.64 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۱۸
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۲
خرید
1
12234.3
12261.4
سود
‪2.21 USD‬
NQ
معامله
#145586099
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12234.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۲
حجم معامله
1
خروج
12261.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۱
خرید
1
295.16
300.21
سود
‪4.80 USD‬
#FB
معامله
#145499930
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
295.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۱
حجم معامله
1
خروج
300.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪4.80 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۱
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۱۳
خرید
1
12226.2
12213
سود
‪-1.82 USD‬
NQ
معامله
#145585255
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12226.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۱۳
حجم معامله
1
خروج
12213
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.82 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۰
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۱
خرید
1
12202.4
12224.7
سود
‪1.73 USD‬
NQ
معامله
#145583574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12202.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۱
حجم معامله
1
خروج
12224.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۳
خرید
1
12195.2
12223
سود
‪2.28 USD‬
NQ
معامله
#145581986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12195.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۳
حجم معامله
1
خروج
12223
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.28 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۳۵
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۳
خرید
1
12103.2
12194.3
سود
‪8.61 USD‬
NQ
معامله
#145533142
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12103.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۳۳
حجم معامله
1
خروج
12194.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪8.61 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۲
خرید
1
12049.1
12101.5
سود
‪4.74 USD‬
NQ
معامله
#145500770
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12049.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۴۲
حجم معامله
1
خروج
12101.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.74 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۴۴
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۶
خرید
1
12046.7
12147.9
سود
‪9.62 USD‬
NQ
معامله
#145500638
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12046.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۶
حجم معامله
1
خروج
12147.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪9.62 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۱۷
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
خرید
1
12053.4
12103.2
سود
‪4.48 USD‬
NQ
معامله
#145500706
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12053.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
حجم معامله
1
خروج
12103.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.48 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
خرید
0.04
1954.81
1930.45
سود
‪-98.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#145299546
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1954.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-97.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
حجم معامله
0.04
خروج
1930.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-98.24 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۴
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
خرید
0.01
1948.24
1930.45
سود
‪-17.99 USD‬
XAUUSD
معامله
#145300464
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1948.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1930.45
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-17.99 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۴۷
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۳۵
فروش
0.03
1973.77
1953.8
سود
‪59.31 USD‬
XAUUSD
معامله
#145296872
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1973.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪59.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
1953.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪59.31 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۰
فروش
0.1
1931.02
1972.8
سود
‪-419.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#145134025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1931.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-417.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1972.8
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-419.80 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۳
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۰
فروش
0.1
1923.27
1972.8
سود
‪-497.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#145132146
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1923.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-495.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
1972.8
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-497.30 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۰
خرید
0.2
1946.37
1948.08
سود
‪30.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#145250750
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1946.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۲۰
حجم معامله
0.2
خروج
1948.08
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪30.20 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۳۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۴
خرید
0.2
1945.15
1946.87
سود
‪30.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#145234442
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1945.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
1946.87
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪30.40 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۴۴
فروش
0.2
1935.89
1933.28
سود
‪48.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#145287829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1935.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۴۴
حجم معامله
0.2
خروج
1933.28
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪48.20 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۹
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۱۹
فروش
0.2
1939.08
1938.7
سود
‪3.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#145237866
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1939.08
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۱۹
حجم معامله
0.2
خروج
1938.7
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۰۰
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۵۸
خرید
0.2
1946.28
1946.99
سود
‪10.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#145247008
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1946.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
1946.99
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪10.20 USD‬