حالت آزمایشی
فروش
0.05
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
111.167
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.01 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
111.167
Stop loss
0.000
سود
‪-0.01 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
خرید
0.01
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۵۷
130.017
129.980
0.000
130.217
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۵۸:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
130.017
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.980
Take profit
130.217
فروش
0.02
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۳۶
1.37202
1.37049
0.00000
0.00000
سود
‪0.03 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37202
Stop loss
0.00000
سود
‪0.03 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37049
Take profit
0.00000
خرید
0.02
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
1.36915
1.37023
0.00000
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36915
Stop loss
0.00000
سود
‪0.02 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37023
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
110.901
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.03 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.901
Stop loss
0.000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
فروش
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۰
1.37048
1.37049
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37048
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37049
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۹
1.37069
1.37023
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۴۹:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37069
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37023
Take profit
0.00000
فروش
0.41
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۶
129.759
130.008
0.000
129.369
سود
‪-0.92 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.759
Stop loss
0.000
سود
‪-0.92 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
130.008
Take profit
129.369
فروش
0.03
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
110.669
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.14 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.669
Stop loss
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
خرید
0.1
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۸
0.92382
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪0.03 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92382
Stop loss
0.00000
سود
‪0.03 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
110.429
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.13 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.429
Stop loss
0.000
سود
‪-0.13 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
فروش
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
110.228
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.17 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.228
Stop loss
0.000
سود
‪-0.17 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
فروش
0.23
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۳۸
129.454
130.008
0.000
129.369
سود
‪-1.15 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.454
Stop loss
0.000
سود
‪-1.15 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
130.008
Take profit
129.369
فروش
0.13
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
129.155
130.008
0.000
129.369
سود
‪-1.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.155
Stop loss
0.000
سود
‪-1.00 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
130.008
Take profit
129.369
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
110.022
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.10 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.022
Stop loss
0.000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
فروش
0.07
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
128.855
130.008
0.000
129.369
سود
‪-0.73 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.855
Stop loss
0.000
سود
‪-0.73 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
130.008
Take profit
129.369
کپی
‪56.69 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
‪189.47%‬
‪191.47%‬
0.00
0.00
سود
‪0.47 USD‬
Black_Clover
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.47 USD‬
حجم معامله
‪56.69 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
109.773
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.13 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.773
Stop loss
0.000
سود
‪-0.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
109.778
111.179
0.000
110.562
سود
‪-0.13 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.778
Stop loss
0.000
سود
‪-0.13 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
111.179
Take profit
110.562
فروش
0.04
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
128.556
130.008
0.000
129.369
سود
‪-0.52 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.556
Stop loss
0.000
سود
‪-0.52 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
130.008
Take profit
129.369
فروش
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
128.256
130.008
0.000
129.369
سود
‪-0.32 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.256
Stop loss
0.000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
130.008
Take profit
129.369
فروش
0.01
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
127.957
130.008
0.000
129.369
سود
‪-0.18 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
127.957
Stop loss
0.000
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.008
Take profit
129.369
خرید
0.1
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
0.87566
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪0.51 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87566
Stop loss
0.00000
سود
‪0.51 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
0.96061
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-0.34 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.96061
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.34 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
کپی
‪100.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
‪31069.03%‬
‪33670.71%‬
0.00
0.00
سود
‪35.85 USD‬
ms
demaq
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪35.85 USD‬
حجم معامله
‪100.00 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪98.74 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
‪76.68%‬
‪82.40%‬
0.00
0.00
سود
‪5.01 USD‬
DrMartin
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪5.01 USD‬
حجم معامله
‪98.74 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪806.67 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
‪15.08%‬
‪18.44%‬
0.00
0.00
سود
‪15.54 USD‬
DealX_Int
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪15.54 USD‬
حجم معامله
‪806.67 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
1.03180
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-1.05 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.03180
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.05 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
1.00000
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-0.73 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.00000
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.73 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
1.05000
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-1.23 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05000
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.23 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
1.25282
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-3.26 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25282
Stop loss
0.00000
سود
‪-3.26 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
1.16553
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-2.39 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.16553
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.39 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
1.15035
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-2.24 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15035
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.24 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
1.10000
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪-1.73 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10000
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.73 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
0.80042
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪1.26 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.80042
Stop loss
0.00000
سود
‪1.26 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
0.77500
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪1.52 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77500
Stop loss
0.00000
سود
‪1.52 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
0.75000
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪1.77 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.75000
Stop loss
0.00000
سود
‪1.77 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
0.52500
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪4.02 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.52500
Stop loss
0.00000
سود
‪4.02 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
0.57500
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪3.52 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.57500
Stop loss
0.00000
سود
‪3.52 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
کپی
‪103.16 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
‪1427.28%‬
‪3157.76%‬
0.00
0.00
سود
‪43.09 USD‬
DePapelFX
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪43.09 USD‬
حجم معامله
‪103.16 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
0.72542
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪2.01 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72542
Stop loss
0.00000
سود
‪2.01 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
0.67532
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪2.51 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67532
Stop loss
0.00000
سود
‪2.51 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
0.62520
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪3.01 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.62520
Stop loss
0.00000
سود
‪3.01 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
0.55000
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪3.77 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.55000
Stop loss
0.00000
سود
‪3.77 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
0.60000
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪3.27 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.60000
Stop loss
0.00000
سود
‪3.27 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
0.65000
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪2.77 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65000
Stop loss
0.00000
سود
‪2.77 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
0.70016
0.92810
0.00000
0.00000
سود
‪2.26 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.70016
Stop loss
0.00000
سود
‪2.26 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.92810
Take profit
0.00000