حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
129.563
129.608
0.000
129.761
سود
‪0.00 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
129.563
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.608
Take profit
129.761
فروش
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
110.228
110.413
0.000
109.966
سود
‪-0.03 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.228
Stop loss
0.000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
110.413
Take profit
109.966
فروش
0.23
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۳۸
129.454
129.636
0.000
129.084
سود
‪-0.38 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۳۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.454
Stop loss
0.000
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
0.23
قیمت فعلی
129.636
Take profit
129.084
فروش
0.07
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
1.37495
1.37233
0.00000
0.00000
سود
‪0.18 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37495
Stop loss
0.00000
سود
‪0.18 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.37233
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
1.60781
1.60914
0.00000
1.61080
سود
‪0.10 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.60781
Stop loss
0.00000
سود
‪0.10 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
1.60914
Take profit
1.61080
فروش
0.06
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
1.37339
1.37233
0.00000
0.00000
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37339
Stop loss
0.00000
سود
‪0.06 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.37233
Take profit
0.00000
فروش
0.13
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
129.155
129.636
0.000
129.084
سود
‪-0.57 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
129.155
Stop loss
0.000
سود
‪-0.57 USD‬
حجم معامله
0.13
قیمت فعلی
129.636
Take profit
129.084
فروش
0.05
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
1.37188
1.37233
0.00000
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37188
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.02 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
1.37233
Take profit
0.00000
خرید
0.06
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
1.60980
1.60914
0.00000
1.61080
سود
‪-0.03 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.60980
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.60914
Take profit
1.61080
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
110.022
110.413
0.000
109.966
سود
‪-0.04 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
110.022
Stop loss
0.000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.413
Take profit
109.966
فروش
0.04
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
1.37039
1.37233
0.00000
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37039
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.37233
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
1.36893
1.37233
0.00000
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36893
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37233
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
1.36714
1.37233
0.00000
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36714
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.10 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37233
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
1.61176
1.60914
0.00000
1.61080
سود
‪-0.06 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61176
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.60914
Take profit
1.61080
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
1.36582
1.37233
0.00000
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.36582
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.07 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37233
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
1.36603
1.37211
0.00000
0.00000
سود
‪0.06 USD‬
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.36603
Stop loss
0.00000
سود
‪0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.37211
Take profit
0.00000
فروش
0.07
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
128.855
129.636
0.000
129.084
سود
‪-0.50 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.855
Stop loss
0.000
سود
‪-0.50 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
129.636
Take profit
129.084
خرید
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
1.61481
1.60914
0.00000
1.61080
سود
‪-0.08 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61481
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.60914
Take profit
1.61080
خرید
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
1.61791
1.60914
0.00000
1.61080
سود
‪-0.06 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61791
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.60914
Take profit
1.61080
خرید
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
1.61954
1.60914
0.00000
1.61080
سود
‪-0.08 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.61954
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.60914
Take profit
1.61080
کپی
‪56.49 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
‪189.47%‬
‪190.30%‬
0.00
0.00
سود
‪0.20 USD‬
Black_Clover
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۵۱:۱۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.20 USD‬
حجم معامله
‪56.49 USD‬
Take profit
0.00
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
109.773
110.413
0.000
109.966
سود
‪-0.06 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.773
Stop loss
0.000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.413
Take profit
109.966
فروش
0.01
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
109.778
110.413
0.000
109.966
سود
‪-0.06 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۰:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
109.778
Stop loss
0.000
سود
‪-0.06 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
110.413
Take profit
109.966
فروش
0.04
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
128.556
129.636
0.000
129.084
سود
‪-0.39 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.556
Stop loss
0.000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
129.636
Take profit
129.084
فروش
0.02
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
128.256
129.636
0.000
129.084
سود
‪-0.25 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۰:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
128.256
Stop loss
0.000
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
129.636
Take profit
129.084
فروش
0.01
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
127.957
129.636
0.000
129.084
سود
‪-0.15 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۴۴:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
127.957
Stop loss
0.000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
129.636
Take profit
129.084
خرید
0.1
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
0.87566
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪1.09 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۲:۰۹:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87566
Stop loss
0.00000
سود
‪1.09 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
0.96061
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.96061
Stop loss
0.00000
سود
‪0.24 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
کپی
‪100.00 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
‪31069.03%‬
‪33670.71%‬
0.00
0.00
سود
‪35.85 USD‬
ms
demaq
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۵۷
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪35.85 USD‬
حجم معامله
‪100.00 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪100.65 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
‪76.68%‬
‪83.65%‬
0.00
0.00
سود
‪6.93 USD‬
DrMartin
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۳۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪6.93 USD‬
حجم معامله
‪100.65 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪837.81 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
‪15.08%‬
‪22.97%‬
0.00
0.00
سود
‪46.69 USD‬
DealX_Int
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪46.69 USD‬
حجم معامله
‪837.81 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
1.03180
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪-0.47 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.03180
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.47 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
1.00000
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۹:۲۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.00000
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
1.05000
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.05000
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.65 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
1.25282
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪-2.68 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.25282
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.68 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
1.16553
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪-1.80 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.16553
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.80 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
1.15035
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪-1.65 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۴۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.15035
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.65 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
1.10000
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪-1.15 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۲۷:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.10000
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.15 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
0.80042
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪1.85 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.80042
Stop loss
0.00000
سود
‪1.85 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
0.77500
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪2.10 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.77500
Stop loss
0.00000
سود
‪2.10 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
0.75000
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪2.35 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۲۳:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.75000
Stop loss
0.00000
سود
‪2.35 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
0.52500
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪4.60 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.52500
Stop loss
0.00000
سود
‪4.60 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
0.57500
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪4.10 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۰۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.57500
Stop loss
0.00000
سود
‪4.10 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
کپی
‪101.75 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
‪1427.28%‬
‪3104.02%‬
0.00
0.00
سود
‪41.52 USD‬
DePapelFX
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۷:۴۶
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪41.52 USD‬
حجم معامله
‪101.75 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
0.72542
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪2.60 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.72542
Stop loss
0.00000
سود
‪2.60 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
0.67532
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪3.10 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۵۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67532
Stop loss
0.00000
سود
‪3.10 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
0.62520
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪3.60 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۵۹:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.62520
Stop loss
0.00000
سود
‪3.60 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
0.55000
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪4.35 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.55000
Stop loss
0.00000
سود
‪4.35 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
0.60000
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪3.85 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۵:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.60000
Stop loss
0.00000
سود
‪3.85 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
0.65000
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪3.35 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۴۵:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65000
Stop loss
0.00000
سود
‪3.35 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
0.70016
0.98655
0.00000
0.00000
سود
‪2.85 USD‬
XRPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۲:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.70016
Stop loss
0.00000
سود
‪2.85 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.98655
Take profit
0.00000