حالت آزمایشی
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۵
خرید
0.01
129.563
129.761
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#45429891
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.563
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۵:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
129.761
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۱
خرید
0.01
1.61271
1.61311
سود
‪0.00 USD‬
EURAUD
معامله
#45455058
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.61311
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۱
خرید
0.01
1.36603
1.37081
سود
‪0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#45336810
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36603
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.37081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۰
فروش
0.01
1.36582
1.37107
سود
‪-0.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#45336860
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.37107
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۹
فروش
0.02
1.36714
1.37113
سود
‪-0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#45347182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.37113
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
فروش
0.03
1.36893
1.37115
سود
‪-0.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#45362820
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.37115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.07 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۷
فروش
0.04
1.37039
1.37117
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#45364807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37039
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.37117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۶
فروش
0.05
1.37188
1.37117
سود
‪0.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#45377545
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37188
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.37117
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۳
فروش
0.06
1.37339
1.37118
سود
‪0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#45388585
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۳
حجم معامله
0.06
خروج
1.37118
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۲
فروش
0.07
1.37495
1.37115
سود
‪0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#45412467
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37495
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۲
حجم معامله
0.07
خروج
1.37115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خرید
0.06
1.6098
1.6108
سود
‪0.04 USD‬
EURAUD
معامله
#45372963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.06
خروج
1.6108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خرید
0.01
1.61954
1.6108
سود
‪-0.06 USD‬
EURAUD
معامله
#45310637
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.6108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خرید
0.03
1.61176
1.6108
سود
‪-0.02 USD‬
EURAUD
معامله
#45345752
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.6108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خرید
0.01
1.61791
1.6108
سود
‪-0.05 USD‬
EURAUD
معامله
#45314453
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.6108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خرید
0.1
1.60781
1.6108
سود
‪0.22 USD‬
EURAUD
معامله
#45403824
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.60781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.6108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
خرید
0.02
1.61481
1.6108
سود
‪-0.06 USD‬
EURAUD
معامله
#45325047
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.6108
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
خرید
0.01
129.334
129.535
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#45397382
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.535
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۹
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
خرید
0.01
129.113
129.311
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#45378115
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.311
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
خرید
0.01
128.881
129.079
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#45327188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
129.079
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۰
خرید
0.01
1.36838
1.36581
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#45256628
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۷
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۹
فروش
0.01
1.36835
1.36605
سود
‪0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#45256682
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.36605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۸
خرید
0.02
1.36692
1.36582
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#45260856
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۲۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36692
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.36582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۲۱
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۷
خرید
0.03
1.36536
1.36584
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#45265110
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.36584
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
خرید
0.05
1.36236
1.36592
سود
‪0.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#45269791
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36236
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.36592
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
خرید
0.04
1.36392
1.36591
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#45266626
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۴۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.36591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۴
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
خرید
0.01
128.652
128.852
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#45319966
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
128.852
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۶
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
خرید
0.02
128.465
128.625
سود
‪0.03 USD‬
EURJPY
معامله
#45278324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
128.625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
خرید
0.01
128.769
128.625
سود
‪-0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#45252209
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
128.625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۰
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
خرید
0.02
1.61533
1.61712
سود
‪0.03 USD‬
EURAUD
معامله
#45278798
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.61712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
خرید
0.01
1.61901
1.61712
سود
‪-0.01 USD‬
EURAUD
معامله
#45228729
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.61901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.61712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
خرید
0.01
1.6172
1.61712
سود
‪0.00 USD‬
EURAUD
معامله
#45235940
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.61712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۳
خرید
0.01
1.38048
1.36813
سود
‪-0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#44849326
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38048
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۱
فروش
0.01
1.38026
1.36838
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#44849354
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.36838
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۰
خرید
0.02
1.37896
1.36821
سود
‪-0.22 USD‬
GBPUSD
معامله
#44864456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.36821
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۸
خرید
0.03
1.37738
1.36823
سود
‪-0.27 USD‬
GBPUSD
معامله
#44906196
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.36823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۷
خرید
0.04
1.37582
1.36816
سود
‪-0.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#44913440
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۷
حجم معامله
0.04
خروج
1.36816
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۵
خرید
0.05
1.37433
1.36798
سود
‪-0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#44923566
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.36798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۳
خرید
0.06
1.37287
1.36811
سود
‪-0.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#44947319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۵۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۳
حجم معامله
0.06
خروج
1.36811
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
خرید
0.07
1.3714
1.36815
سود
‪-0.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#44967729
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.07
خروج
1.36815
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۵۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۹
خرید
0.08
1.36986
1.36824
سود
‪-0.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#44989674
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36986
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.36824
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۹
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۷
خرید
0.09
1.36839
1.36813
سود
‪-0.02 USD‬
GBPUSD
معامله
#44994783
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۷
حجم معامله
0.09
خروج
1.36813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۵
خرید
0.1
1.36688
1.3681
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#44998995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.3681
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۰
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۲
خرید
0.11
1.36527
1.36819
سود
‪0.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#45030509
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
1.36819
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۷
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۱
خرید
0.13
1.36375
1.36819
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#45206176
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۰۱
حجم معامله
0.13
خروج
1.36819
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۵۹
خرید
0.15
1.36195
1.36837
سود
‪0.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#45222804
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36195
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۵۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.36837
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۵
خرید
0.01
128.53
128.73
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#45199836
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
128.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
خرید
0.01
109.614
109.661
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#45240885
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
خرید
0.01
109.627
109.661
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#45236127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
خرید
0.01
109.569
109.63
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY
معامله
#45228941
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
خرید
0.01
109.61
109.63
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY
معامله
#45223935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬