حالت آزمایشی
خرید
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۰۹
0.91492
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪18.06 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۳:۰۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91492
Stop loss
0.00000
سود
‪18.06 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۷
0.86894
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-14.48 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86894
Stop loss
0.00000
سود
‪-14.48 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۵۶
0.86902
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-16.60 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.86902
Stop loss
0.00000
سود
‪-16.60 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۳
0.91535
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪6.68 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۴۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91535
Stop loss
0.00000
سود
‪6.68 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۳
0.91596
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪-9.46 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۲۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91596
Stop loss
0.00000
سود
‪-9.46 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۲۶
0.91700
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪-36.97 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۴:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91700
Stop loss
0.00000
سود
‪-36.97 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۶
0.91779
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪-57.88 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۵۶:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91779
Stop loss
0.00000
سود
‪-57.88 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۳۲
0.92150
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪-156.04 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۵۹:۳۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92150
Stop loss
0.00000
سود
‪-156.04 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۶
0.87036
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-52.06 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87036
Stop loss
0.00000
سود
‪-52.06 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
0.87142
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-80.11 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۵۹:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87142
Stop loss
0.00000
سود
‪-80.11 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
0.87066
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-60.00 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87066
Stop loss
0.00000
سود
‪-60.00 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۵
0.87085
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-65.02 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87085
Stop loss
0.00000
سود
‪-65.02 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۹
0.87161
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-85.13 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87161
Stop loss
0.00000
سود
‪-85.13 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۱
0.87173
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-88.31 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۵:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87173
Stop loss
0.00000
سود
‪-88.31 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۱۷
0.87244
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-107.10 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87244
Stop loss
0.00000
سود
‪-107.10 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۴
0.92446
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪-234.36 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۵۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92446
Stop loss
0.00000
سود
‪-234.36 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
0.92635
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪-284.37 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92635
Stop loss
0.00000
سود
‪-284.37 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۹
0.87512
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-178.01 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87512
Stop loss
0.00000
سود
‪-178.01 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۸
0.87565
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-192.03 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.87565
Stop loss
0.00000
سود
‪-192.03 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۵
0.93272
0.91569
0.00000
0.00000
سود
‪-452.91 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.93272
Stop loss
0.00000
سود
‪-452.91 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.91569
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
0.88576
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-459.55 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88576
Stop loss
0.00000
سود
‪-459.55 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000
خرید
0.33
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۴
0.88663
0.86848
0.00000
0.00000
سود
‪-482.57 USD‬
NZDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۲:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.88663
Stop loss
0.00000
سود
‪-482.57 USD‬
حجم معامله
0.33
قیمت فعلی
0.86848
Take profit
0.00000