حالت آزمایشی
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۳
خرید
0.33
0.89567
0.89752
سود
‪45.56 USD‬
NZDCAD
معامله
#163429829
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۲:۱۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.89752
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪45.56 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۱
خرید
0.33
0.89569
0.89669
سود
‪23.58 USD‬
NZDCAD
معامله
#163429837
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.89669
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪23.58 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۲۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۰
فروش
0.45
1.85497
1.85504
سود
‪-5.49 USD‬
GBPSGD
معامله
#163421545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.45
خروج
1.85504
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪-5.49 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۳
فروش
0.33
0.89305
0.89568
سود
‪-70.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#162908699
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-68.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.89568
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-70.74 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
فروش
0.33
0.88939
0.89568
سود
‪-165.98 USD‬
NZDCAD
معامله
#162806738
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88939
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-163.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.89568
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-165.98 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
فروش
0.66
0.89845
0.89568
سود
‪139.53 USD‬
NZDCAD
معامله
#163083031
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪144.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۲
حجم معامله
0.66
خروج
0.89568
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪139.53 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
فروش
0.66
0.89579
0.89568
سود
‪1.10 USD‬
NZDCAD
معامله
#162922038
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
حجم معامله
0.66
خروج
0.89568
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
فروش
0.66
0.90129
0.89568
سود
‪287.32 USD‬
NZDCAD
معامله
#163118858
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪291.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
حجم معامله
0.66
خروج
0.89568
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪287.32 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
فروش
0.33
0.89129
0.89568
سود
‪-116.54 USD‬
NZDCAD
معامله
#162871150
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-114.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.89568
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-116.54 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
فروش
0.33
0.88504
0.89567
سود
‪-278.90 USD‬
NZDCAD
معامله
#162728315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88504
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-276.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-278.90 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
فروش
0.66
0.89981
0.89567
سود
‪210.82 USD‬
NZDCAD
معامله
#163098572
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪215.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪210.82 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
فروش
0.66
0.90261
0.89567
سود
‪356.54 USD‬
NZDCAD
معامله
#163119663
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90261
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪361.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۵۰
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪356.54 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
فروش
0.66
0.89443
0.89567
سود
‪-69.15 USD‬
NZDCAD
معامله
#162916618
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-64.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪-69.15 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
فروش
0.33
0.89215
0.89567
سود
‪-93.90 USD‬
NZDCAD
معامله
#162872123
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-91.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-93.90 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
فروش
0.66
0.89724
0.89567
سود
‪77.08 USD‬
NZDCAD
معامله
#162981896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪81.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪77.08 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
فروش
0.33
0.89035
0.89567
سود
‪-140.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#162814290
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-138.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-140.74 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۳۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
فروش
0.33
0.87439
0.89567
سود
‪-556.02 USD‬
NZDCAD
معامله
#162622393
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۰۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-553.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-556.02 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۲۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
فروش
0.33
0.88822
0.89567
سود
‪-196.16 USD‬
NZDCAD
معامله
#162788991
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88822
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-193.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-196.16 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
فروش
0.66
0.90128
0.89567
سود
‪287.32 USD‬
NZDCAD
معامله
#163118844
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪291.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪287.32 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
فروش
0.66
0.89982
0.89567
سود
‪211.34 USD‬
NZDCAD
معامله
#163098568
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89982
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪215.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪211.34 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
فروش
0.66
0.90266
0.89567
سود
‪359.14 USD‬
NZDCAD
معامله
#163119658
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪363.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۷
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪359.14 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
فروش
0.66
0.89724
0.89567
سود
‪77.08 USD‬
NZDCAD
معامله
#162981889
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪81.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪77.08 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
فروش
0.66
0.89579
0.89567
سود
‪1.62 USD‬
NZDCAD
معامله
#162922031
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪1.62 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
فروش
0.66
0.89443
0.89566
سود
‪-68.63 USD‬
NZDCAD
معامله
#162916610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-64.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.66
خروج
0.89566
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪-68.63 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
فروش
0.66
0.89845
0.89567
سود
‪140.05 USD‬
NZDCAD
معامله
#163083025
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۲۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪144.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۶
حجم معامله
0.66
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-4.62 USD‬
سود
‪140.05 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
فروش
0.33
0.89309
0.89566
سود
‪-69.18 USD‬
NZDCAD
معامله
#162908691
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۳۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-66.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.89566
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-69.18 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
فروش
0.33
0.89129
0.89566
سود
‪-116.02 USD‬
NZDCAD
معامله
#162871143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-113.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.89566
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-116.02 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
فروش
0.33
0.89215
0.89566
سود
‪-93.64 USD‬
NZDCAD
معامله
#162872115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-91.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.89566
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-93.64 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۵۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
فروش
0.33
0.88763
0.89567
سود
‪-211.51 USD‬
NZDCAD
معامله
#162787656
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۶:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88763
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-209.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-211.51 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
فروش
0.33
0.88939
0.89566
سود
‪-165.46 USD‬
NZDCAD
معامله
#162806731
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88939
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-163.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.89566
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-165.46 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۷
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
فروش
0.33
0.89035
0.89566
سود
‪-140.48 USD‬
NZDCAD
معامله
#162814283
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-138.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.89566
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-140.48 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
فروش
0.33
0.87435
0.89567
سود
‪-557.05 USD‬
NZDCAD
معامله
#162592192
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-554.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-557.05 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
فروش
0.33
0.88494
0.89567
سود
‪-281.50 USD‬
NZDCAD
معامله
#162727543
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-279.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۸:۴۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.89567
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-281.50 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۰
فروش
1.35
1.74887
1.74861
سود
‪18.23 USD‬
GBPCAD
معامله
#163423112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۴۰
حجم معامله
1.35
خروج
1.74861
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪18.23 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۵
فروش
0.45
1.85576
1.8554
سود
‪8.93 USD‬
GBPSGD
معامله
#163372070
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85576
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۲۵
حجم معامله
0.45
خروج
1.8554
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪8.93 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۵۲
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
خرید
1.35
1.74847
1.74876
سود
‪21.54 USD‬
GBPCAD
معامله
#163373139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۲۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۵۸
حجم معامله
1.35
خروج
1.74876
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪21.54 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۴۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۳
خرید
0.45
1.85507
1.85559
سود
‪14.29 USD‬
GBPSGD
معامله
#163371607
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۱۶:۱۳
حجم معامله
0.45
خروج
1.85559
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪14.29 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
خرید
0.45
1.85724
1.85523
سود
‪-70.59 USD‬
GBPSGD
معامله
#163321072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-67.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
حجم معامله
0.45
خروج
1.85523
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪-70.59 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
خرید
0.45
1.85274
1.85523
سود
‪80.38 USD‬
GBPSGD
معامله
#163351442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85274
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪83.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۰۰
حجم معامله
0.45
خروج
1.85523
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪80.38 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۳۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
خرید
1.35
1.75289
1.75285
سود
‪-13.70 USD‬
GBPCAD
معامله
#163326115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۳۷:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۱۵
حجم معامله
1.35
خروج
1.75285
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪-13.70 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۳۲
خرید
1.35
1.75215
1.75287
سود
‪67.13 USD‬
GBPCAD
معامله
#163325047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۰۱:۳۲
حجم معامله
1.35
خروج
1.75287
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪67.13 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۰۵
خرید
1.35
1.75093
1.75112
سود
‪10.83 USD‬
GBPCAD
معامله
#163271165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.75093
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۰۵
حجم معامله
1.35
خروج
1.75112
هزینه های کمیسیون
‪-9.45 USD‬
سود
‪10.83 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۲۴
خرید
0.45
1.85734
1.85777
سود
‪11.27 USD‬
GBPSGD
معامله
#163271892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۴۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۲۴
حجم معامله
0.45
خروج
1.85777
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪11.27 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۵۶
خرید
0.45
1.85706
1.85724
سود
‪2.88 USD‬
GBPSGD
معامله
#163269109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85706
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.45
خروج
1.85724
هزینه های کمیسیون
‪-3.15 USD‬
سود
‪2.88 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۲۰
فروش
0.33
0.93411
0.93126
سود
‪71.79 USD‬
AUDCAD
معامله
#163224614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۲۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.93126
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪71.79 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۳۸
فروش
0.33
0.93408
0.93216
سود
‪47.67 USD‬
AUDCAD
معامله
#163224604
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93408
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۴:۳۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.93216
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪47.67 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۳۰
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۱۶
فروش
0.33
0.93374
0.93275
سود
‪23.48 USD‬
AUDCAD
معامله
#163224407
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۱۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.93374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۱۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.93275
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪23.48 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۳
خرید
0.33
0.93147
0.93411
سود
‪66.38 USD‬
AUDCAD
معامله
#163210385
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93147
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪68.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.93411
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪66.38 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۵
خرید
0.33
0.93218
0.93408
سود
‪47.13 USD‬
AUDCAD
معامله
#163171571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93218
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۱:۳۳:۴۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.93408
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪47.13 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۲:۰۱
خرید
0.33
0.93212
0.9334
سود
‪30.99 USD‬
AUDCAD
معامله
#163203961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.9334
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪30.99 USD‬