حالت آزمایشی
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۷:۵۶
خرید
0.9
1.85053
1.85086
سود
‪16.06 USD‬
GBPSGD
معامله
#159069218
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85053
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۷:۵۶
حجم معامله
0.9
خروج
1.85086
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪16.06 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۲:۰۴
خرید
0.33
0.90067
0.90108
سود
‪8.52 USD‬
NZDCAD
معامله
#159066813
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.90108
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪8.52 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۷
فروش
0.9
1.85124
1.85081
سود
‪22.82 USD‬
GBPSGD
معامله
#159068722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.9
خروج
1.85081
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪22.82 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۴
فروش
0.33
0.97545
0.96851
سود
‪181.16 USD‬
AUDCAD
معامله
#159025950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪183.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.96851
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪181.16 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۳
فروش
0.33
0.8971
0.90073
سود
‪-98.28 USD‬
NZDCAD
معامله
#159002536
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-95.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.90073
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-98.28 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۳
فروش
0.33
0.90653
0.90074
سود
‪150.76 USD‬
NZDCAD
معامله
#159059901
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪153.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.90074
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪150.76 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۱
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۲
فروش
0.33
0.97138
0.96849
سود
‪74.09 USD‬
AUDCAD
معامله
#159053591
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.96849
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪74.09 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۴
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۲
فروش
0.33
0.97442
0.96849
سود
‪154.46 USD‬
AUDCAD
معامله
#159021281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪156.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.96849
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪154.46 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۲
فروش
0.33
0.97163
0.96849
سود
‪80.70 USD‬
AUDCAD
معامله
#158957670
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪83.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.96849
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪80.70 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۲۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۱
فروش
0.33
0.95891
0.96849
سود
‪-255.58 USD‬
AUDCAD
معامله
#158902832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-253.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.96849
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-255.58 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۱
فروش
0.33
0.89665
0.9007
سود
‪-109.38 USD‬
NZDCAD
معامله
#159001714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-107.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۲۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.9007
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-109.38 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
خرید
0.9
1.85303
1.8531
سود
‪-1.56 USD‬
GBPSGD
معامله
#159043402
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.9
خروج
1.8531
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-1.56 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۳
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۳
فروش
0.33
0.97443
0.97145
سود
‪75.82 USD‬
AUDCAD
معامله
#159021278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪78.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.97145
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪75.82 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۲۰
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۲
فروش
0.33
0.97332
0.97145
سود
‪46.72 USD‬
AUDCAD
معامله
#159020555
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۳۳:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.97145
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪46.72 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۴۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۲
فروش
0.33
0.97535
0.97145
سود
‪99.94 USD‬
AUDCAD
معامله
#159027983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪102.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.97145
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪99.94 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۲
فروش
0.33
0.96985
0.97145
سود
‪-44.26 USD‬
AUDCAD
معامله
#158951771
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.96985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-41.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.97145
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-44.26 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۳۸
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۱
فروش
0.33
0.95787
0.97145
سود
‪-358.35 USD‬
AUDCAD
معامله
#158899479
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95787
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-356.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۴۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.97145
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-358.35 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۳۷
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۶:۲۳
فروش
0.9
1.85216
1.85191
سود
‪10.63 USD‬
GBPSGD
معامله
#159044456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۶:۲۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.85191
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪10.63 USD‬
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۲
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۵
فروش
1.8
1.75785
1.75824
سود
‪-68.27 USD‬
GBPCAD
معامله
#159044253
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۰۵
حجم معامله
1.8
خروج
1.75824
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪-68.27 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۲۱
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۳
فروش
0.9
1.86029
1.86006
سود
‪9.27 USD‬
GBPSGD
معامله
#159017673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۸:۵۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.86006
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪9.27 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۲۴
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۰۷
خرید
1.8
1.7522
1.7529
سود
‪87.97 USD‬
GBPCAD
معامله
#159018291
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7522
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪100.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۱:۰۷
حجم معامله
1.8
خروج
1.7529
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪87.97 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۵۳
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۰۳
خرید
0.9
1.86029
1.86051
سود
‪8.58 USD‬
GBPSGD
معامله
#159018221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۳۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.86029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۴۵:۰۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.86051
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪8.58 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۹
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲
خرید
0.33
0.89525
0.89714
سود
‪47.70 USD‬
NZDCAD
معامله
#158972176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89525
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.89714
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪47.70 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۴
خرید
0.33
0.96586
0.97043
سود
‪118.52 USD‬
AUDCAD
معامله
#158990680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۵۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪120.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.97043
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪118.52 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
خرید
0.33
0.89467
0.89669
سود
‪51.09 USD‬
NZDCAD
معامله
#158978268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۲۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.89669
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪51.09 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۷
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۷
فروش
0.33
0.88099
0.89467
سود
‪-363.32 USD‬
NZDCAD
معامله
#158651643
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-361.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.89467
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-363.32 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۶
فروش
0.33
0.89887
0.89467
سود
‪108.53 USD‬
NZDCAD
معامله
#158957668
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪110.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.89467
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪108.53 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۲:۰۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۶
فروش
0.33
0.89999
0.89467
سود
‪138.09 USD‬
NZDCAD
معامله
#158960765
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪140.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۶
حجم معامله
0.33
خروج
0.89467
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪138.09 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
فروش
0.33
0.89887
0.89467
سود
‪108.53 USD‬
NZDCAD
معامله
#158957662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪110.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.89467
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪108.53 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۱۷
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
فروش
0.33
0.89504
0.89467
سود
‪7.46 USD‬
NZDCAD
معامله
#158933554
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89504
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.89467
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪7.46 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
فروش
0.33
0.89887
0.89467
سود
‪108.53 USD‬
NZDCAD
معامله
#158957674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪110.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.89467
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪108.53 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۴
فروش
0.33
0.89165
0.89466
سود
‪-81.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#158914358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89165
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-79.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.89466
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-81.74 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۴۷
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۴
فروش
0.33
0.89611
0.89467
سود
‪35.69 USD‬
NZDCAD
معامله
#158941656
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.89467
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪35.69 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۳۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۲
فروش
0.33
0.90031
0.89525
سود
‪131.12 USD‬
NZDCAD
معامله
#158960801
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪133.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.89525
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪131.12 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
فروش
0.33
0.89887
0.89525
سود
‪93.14 USD‬
NZDCAD
معامله
#158957671
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪95.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.89525
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪93.14 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
فروش
0.33
0.89941
0.89525
سود
‪107.38 USD‬
NZDCAD
معامله
#158958719
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪109.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.89525
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪107.38 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
فروش
0.33
0.89887
0.89524
سود
‪93.41 USD‬
NZDCAD
معامله
#158957664
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪95.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.89524
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪93.41 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
فروش
0.33
0.89674
0.89524
سود
‪37.25 USD‬
NZDCAD
معامله
#158952448
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.89524
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪37.25 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۵
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
فروش
0.33
0.89205
0.89525
سود
‪-86.69 USD‬
NZDCAD
معامله
#158914504
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-84.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.89525
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-86.69 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۶
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
فروش
0.33
0.89547
0.89524
سود
‪3.76 USD‬
NZDCAD
معامله
#158938988
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۰۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.89524
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪3.76 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۳۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۹
فروش
0.33
0.88105
0.89524
سود
‪-376.48 USD‬
NZDCAD
معامله
#158651814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-374.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۵۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.89524
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪-376.48 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۵:۲۷
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۲۷
فروش
1.8
1.72886
1.7288
سود
‪-3.99 USD‬
GBPCAD
معامله
#158961553
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۳۴:۲۷
حجم معامله
1.8
خروج
1.7288
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪-3.99 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۰۴
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۸
خرید
0.9
1.83964
1.83979
سود
‪3.82 USD‬
GBPSGD
معامله
#158960757
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۵:۱۸
حجم معامله
0.9
خروج
1.83979
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪3.82 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۲۹
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۴:۵۲
فروش
1.8
1.72937
1.72902
سود
‪37.64 USD‬
GBPCAD
معامله
#158960796
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72937
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۴:۵۲
حجم معامله
1.8
خروج
1.72902
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪37.64 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۶:۳۷
خرید
1.8
1.72777
1.72882
سود
‪138.06 USD‬
GBPCAD
معامله
#158960669
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪150.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۲۶:۳۷
حجم معامله
1.8
خروج
1.72882
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪138.06 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۳۱
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۵۵
فروش
0.9
1.84031
1.8403
سود
‪-5.63 USD‬
GBPSGD
معامله
#158960394
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۵۵
حجم معامله
0.9
خروج
1.8403
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-5.63 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۵۷
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۰۸
خرید
1.8
1.7253
1.72561
سود
‪31.96 USD‬
GBPCAD
معامله
#158931060
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۱:۰۸
حجم معامله
1.8
خروج
1.72561
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪31.96 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۴۰
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۴
خرید
0.9
1.84124
1.8413
سود
‪-2.26 USD‬
GBPSGD
معامله
#158930732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۱۱:۰۴
حجم معامله
0.9
خروج
1.8413
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-2.26 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۵۴
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۶
خرید
0.9
1.84107
1.84187
سود
‪47.60 USD‬
GBPSGD
معامله
#158930320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۱۶
حجم معامله
0.9
خروج
1.84187
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪47.60 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۹
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۰
خرید
0.33
0.96275
0.96558
سود
‪72.06 USD‬
AUDCAD
معامله
#158759882
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96275
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.33
خروج
0.96558
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪72.06 USD‬