حالت آزمایشی
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۱۳
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۱
خرید
0.02
0.90611
0.90597
سود
‪0.00 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1514177288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
0.90597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۳۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۴۰
خرید
0.03
0.66531
0.66506
سود
‪-0.01 USD‬
AUDCHF_S
معامله
#1514176574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
0.66506
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۴۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۳
خرید
0.38
0.90571
0.9071
سود
‪0.58 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1514053569
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۳
حجم معامله
0.38
خروج
0.9071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۲
خرید
0.21
0.90869
0.9071
سود
‪-0.37 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1513994932
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90869
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۲
حجم معامله
0.21
خروج
0.9071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.37 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۲
خرید
0.23
0.90748
0.9071
سود
‪-0.10 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1514035150
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90748
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۲
حجم معامله
0.23
خروج
0.9071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۴۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۱
خرید
0.08
0.91044
0.9071
سود
‪-0.29 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1513952010
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
0.9071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۱
خرید
0.39
0.90476
0.9071
سود
‪1.01 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1514098244
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۱
حجم معامله
0.39
خروج
0.9071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۰
خرید
0.16
0.90688
0.9071
سود
‪0.04 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1514048208
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۰
حجم معامله
0.16
خروج
0.9071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
خرید
0.25
0.91141
0.90712
سود
‪-1.18 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1513944576
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
حجم معامله
0.25
خروج
0.90712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.18 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۱۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
خرید
0.19
0.9081
0.90712
سود
‪-0.21 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1514008880
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
حجم معامله
0.19
خروج
0.90712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
خرید
0.16
0.90966
0.90712
سود
‪-0.45 USD‬
USDCHF_S
معامله
#1513972372
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
حجم معامله
0.16
خروج
0.90712
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.45 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۴۳
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۲
خرید
0.26
0.85196
0.85175
سود
‪-0.08 USD‬
EURGBP_S
معامله
#1513955154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85196
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۲۲
حجم معامله
0.26
خروج
0.85175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.08 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۱۸
خرید
0.07
0.85127
0.85176
سود
‪0.05 USD‬
EURGBP_S
معامله
#1513990390
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۱۸
حجم معامله
0.07
خروج
0.85176
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۹
فروش
0.17
1.39709
1.39425
سود
‪0.48 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514091992
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۹
حجم معامله
0.17
خروج
1.39425
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۶
فروش
0.11
1.39802
1.3943
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514098865
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۶
حجم معامله
0.11
خروج
1.3943
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۶
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۰
فروش
0.13
1.39752
1.39434
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514092994
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.13
خروج
1.39434
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۴
فروش
0.28
1.39641
1.39433
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514087703
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۴
حجم معامله
0.28
خروج
1.39433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۰
فروش
0.61
1.39543
1.39435
سود
‪0.66 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514085681
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۴۰
حجم معامله
0.61
خروج
1.39435
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۷
فروش
0.05
1.39644
1.39715
سود
‪-0.04 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514089097
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39644
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.39715
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۹
فروش
0.01
1.39535
1.39557
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514085328
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39557
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۳۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۱۸
فروش
0.05
1.3907
1.39407
سود
‪-0.17 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1513956148
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.39407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۳۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۰۸
فروش
0.14
1.3907
1.39407
سود
‪-0.47 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1513956233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۰۸
حجم معامله
0.14
خروج
1.39407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۰۱
فروش
0.33
1.39184
1.39407
سود
‪-0.74 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1513974042
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39184
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۰۱
حجم معامله
0.33
خروج
1.39407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۲۰
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۵۵
فروش
0.37
1.39237
1.39407
سود
‪-0.63 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1513975830
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۵۵
حجم معامله
0.37
خروج
1.39407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۳۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۴۹
فروش
0.51
1.39292
1.39407
سود
‪-0.59 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1513987642
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۴۹
حجم معامله
0.51
خروج
1.39407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.59 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۵۵
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۴۱
فروش
0.76
1.39353
1.39406
سود
‪-0.40 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1513991724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۴۱
حجم معامله
0.76
خروج
1.39406
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۳۵
فروش
1
1.39462
1.39406
سود
‪0.56 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514074221
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۲۶:۳۵
حجم معامله
1
خروج
1.39406
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۶
فروش
0.01
1.39528
1.39555
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514074643
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39528
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.39555
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۸
فروش
0.01
1.39531
1.39544
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514074602
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39544
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۷
فروش
0.57
1.39462
1.39546
سود
‪-0.48 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514004157
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۵۷
حجم معامله
0.57
خروج
1.39546
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۲۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۳۴
فروش
0.52
1.3952
1.39547
سود
‪-0.14 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514012341
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۳۴
حجم معامله
0.52
خروج
1.39547
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۲۹
خرید
0.13
0.85058
0.85169
سود
‪0.20 USD‬
EURGBP_S
معامله
#1514045306
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۹:۲۹
حجم معامله
0.13
خروج
0.85169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۳
فروش
0.2
1.39775
1.39564
سود
‪0.42 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514042699
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۸:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.39564
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۱۵
فروش
2
1.39732
1.39696
سود
‪0.72 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514045999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۱۵
حجم معامله
2
خروج
1.39696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۸
فروش
0.01
1.39776
1.39786
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514042664
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39776
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.39786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۷
فروش
0.05
1.39723
1.3978
سود
‪-0.03 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514041887
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.3978
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۳۹
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۰
فروش
0.01
1.39723
1.39735
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514041763
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۴:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.39735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۵۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۹
فروش
2
1.39674
1.39583
سود
‪1.82 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514034502
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۰۹
حجم معامله
2
خروج
1.39583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.82 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۸
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۳۲
فروش
0.69
1.39613
1.39515
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514015442
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۳۲
حجم معامله
0.69
خروج
1.39515
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.68 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۸
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۳۱
فروش
2
1.39613
1.39515
سود
‪1.96 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1514015422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۳۱
حجم معامله
2
خروج
1.39515
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.96 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۸
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۵
خرید
0.44
1.24723
1.24687
سود
‪-0.13 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1514021605
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24723
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۴۵
حجم معامله
0.44
خروج
1.24687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۰۸
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۸
خرید
0.32
1.24861
1.24708
سود
‪-0.39 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1513989951
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۸
حجم معامله
0.32
خروج
1.24708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۷
خرید
0.42
1.2481
1.24709
سود
‪-0.34 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1514002315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۷
حجم معامله
0.42
خروج
1.24709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۵
خرید
0.62
1.24749
1.24709
سود
‪-0.20 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1514005904
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24749
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۵
حجم معامله
0.62
خروج
1.24709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۲
خرید
0.23
1.24913
1.24709
سود
‪-0.38 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1513984075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۰۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.23
خروج
1.24709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۲۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۸
خرید
1.14
1.24664
1.2471
سود
‪0.42 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1514011437
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24664
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۸
حجم معامله
1.14
خروج
1.2471
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.42 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۱۱
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۴
خرید
1.56
1.24578
1.24719
سود
‪1.76 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1514014083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۲۴
حجم معامله
1.56
خروج
1.24719
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۵۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۱۸
خرید
0.01
1.24676
1.2465
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1514010930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.2465
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۴۲
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۴۳
خرید
0.03
0.85197
0.85173
سود
‪-0.01 USD‬
EURGBP_S
معامله
#1513954872
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85197
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۸:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.85173
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۲۰
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۷:۴۷
فروش
0.15
1.39049
1.39106
سود
‪-0.09 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#1513943858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۵۲:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۱۷:۴۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.39106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬