حالت آزمایشی
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
خرید
0.2
1.21015
1.21115
سود
‪0.17 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507137581
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
خرید
0.04
1.21017
1.21115
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507137545
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.21115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
خرید
0.14
1.20965
1.21115
سود
‪0.17 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507139130
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۱
حجم معامله
0.14
خروج
1.21115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
خرید
0.75
1.21
1.21003
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507137015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۵۷
حجم معامله
0.75
خروج
1.21003
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
خرید
0.03
1.21
1.20988
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507136985
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۱:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.20988
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۴
خرید
0.04
1.20916
1.20944
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507118997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20916
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.20944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
خرید
0.19
1.20923
1.20944
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507119022
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20923
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
حجم معامله
0.19
خروج
1.20944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۳
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۸
خرید
0.16
1.20863
1.20945
سود
‪0.11 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1507126523
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۲۸
حجم معامله
0.16
خروج
1.20945
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۸
فروش
0.49
1.56414
1.56321
سود
‪0.35 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1507034945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۳۸
حجم معامله
0.49
خروج
1.56321
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۰۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۱
فروش
0.13
1.56613
1.56439
سود
‪0.18 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1507070399
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۲:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1.56439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۴
خرید
0.68
0.6984
0.69952
سود
‪0.84 USD‬
AUDCHF_S
معامله
#1507074398
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.68
خروج
0.69952
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
خرید
0.02
0.6984
0.69812
سود
‪-0.01 USD‬
AUDCHF_S
معامله
#1507074389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.69812
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۸
فروش
0.01
1.56414
1.56455
سود
‪0.00 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1507034910
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.56455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۳
فروش
0.12
1.56508
1.56259
سود
‪0.23 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1506876786
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۳
حجم معامله
0.12
خروج
1.56259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۲
فروش
0.48
1.56352
1.56259
سود
‪0.35 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1506872898
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۳۲
حجم معامله
0.48
خروج
1.56259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
خرید
0.24
0.93726
0.93966
سود
‪0.47 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1506787372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
حجم معامله
0.24
خروج
0.93966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
خرید
0.8
0.94003
0.93966
سود
‪-0.24 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1506770115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.94003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
حجم معامله
0.8
خروج
0.93966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
خرید
0.29
0.93832
0.93966
سود
‪0.32 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1506777620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۵۴:۲۱
حجم معامله
0.29
خروج
0.93966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۶
خرید
0.29
0.93641
0.9372
سود
‪0.19 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1506803821
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۳:۱۶
حجم معامله
0.29
خروج
0.9372
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۲
فروش
0.14
1.56801
1.56553
سود
‪0.27 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1506931344
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۲
حجم معامله
0.14
خروج
1.56553
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.27 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۷
فروش
0.18
1.56779
1.56561
سود
‪0.30 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1506927884
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۷
حجم معامله
0.18
خروج
1.56561
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۴
خرید
0.43
0.93558
0.93679
سود
‪0.43 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1506877849
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۴۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93558
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۴
حجم معامله
0.43
خروج
0.93679
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۳
خرید
0.39
0.93486
0.93677
سود
‪0.61 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1506929220
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93486
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۳
حجم معامله
0.39
خروج
0.93677
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.2
109.601
109.519
سود
‪0.15 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506923642
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.601
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
109.519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۴۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
فروش
0.15
109.669
109.519
سود
‪0.21 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506930891
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.15
خروج
109.519
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۶
فروش
0.13
1.56619
1.56453
سود
‪0.17 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1506896180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۶
حجم معامله
0.13
خروج
1.56453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۵
فروش
0.23
1.56817
1.56448
سود
‪0.65 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1506902674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.23
خروج
1.56448
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
فروش
0.19
109.62
109.532
سود
‪0.15 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506895038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.19
خروج
109.532
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
فروش
0.19
109.682
109.532
سود
‪0.26 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506901891
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۷:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.19
خروج
109.532
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
فروش
0.13
109.555
109.532
سود
‪0.03 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506889359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.13
خروج
109.532
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
فروش
0.04
109.671
109.567
سود
‪0.04 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506875183
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
109.567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۹
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۴
فروش
0.16
109.67
109.567
سود
‪0.15 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506875415
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۴
حجم معامله
0.16
خروج
109.567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۲۱
فروش
0.82
109.69
109.68
سود
‪0.07 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506873177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۲۱
حجم معامله
0.82
خروج
109.68
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۵
فروش
0.03
109.691
109.702
سود
‪0.00 USD‬
USDJPY_S
معامله
#1506873164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
109.702
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۵
فروش
0.02
1.56356
1.56391
سود
‪-0.01 USD‬
EURAUD_S
معامله
#1506872878
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.56356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۳۶:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.56391
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
خرید
0.26
1.20786
1.20936
سود
‪0.32 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506788811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
حجم معامله
0.26
خروج
1.20936
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
خرید
0.03
1.20786
1.20936
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506788807
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.20936
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۶
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خرید
0.58
1.20622
1.20772
سود
‪0.72 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506773137
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20622
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
حجم معامله
0.58
خروج
1.20772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خرید
0.03
1.20826
1.20772
سود
‪-0.01 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506765787
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.20772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خرید
0.3
1.20833
1.20772
سود
‪-0.15 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506765944
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
حجم معامله
0.3
خروج
1.20772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
خرید
0.03
1.20833
1.20772
سود
‪-0.02 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506765938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.20772
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
خرید
0.01
0.9401
0.93966
سود
‪0.00 USD‬
AUDCAD_S
معامله
#1506770103
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.93966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
خرید
0.14
1.20671
1.20814
سود
‪0.17 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506752035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
حجم معامله
0.14
خروج
1.20814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
خرید
0.03
1.20671
1.20814
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506751996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.20814
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
خرید
0.8
1.20786
1.20823
سود
‪0.25 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506745667
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۳۳
حجم معامله
0.8
خروج
1.20823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۶
خرید
2
1.2054
1.20646
سود
‪1.76 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506759320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۰۶
حجم معامله
2
خروج
1.20646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۸
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
خرید
0.8
1.20914
1.2081
سود
‪-0.69 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506740753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۴
حجم معامله
0.8
خروج
1.2081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۳۷
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۸
خرید
0.45
1.21162
1.21077
سود
‪-0.32 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506692242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۰۸
حجم معامله
0.45
خروج
1.21077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.32 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۹
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۶
خرید
0.01
1.20798
1.21071
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506732432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20798
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۲۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۲
خرید
0.03
1.21307
1.21069
سود
‪-0.06 USD‬
USDCAD_S
معامله
#1506687660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۵۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.21069
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬