حالت آزمایشی
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۴
خرید
1
13.14
14.14
سود
‪0.75 USD‬
#AA
معامله
#142709897
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۴
حجم معامله
1
خروج
14.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۳
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۳۰
خرید
1
11120.6
11270.6
سود
‪14.50 USD‬
NQ
معامله
#143409912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11120.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۳۰
حجم معامله
1
خروج
11270.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪14.50 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۱:۱۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۴
خرید
1
11128.7
11229.4
سود
‪9.57 USD‬
NQ
معامله
#143411286
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۵۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11128.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۴
حجم معامله
1
خروج
11229.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪9.57 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۵۸
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۱
خرید
1
13.16
12.93
سود
‪-0.48 USD‬
#AA
معامله
#142709609
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۱
حجم معامله
1
خروج
12.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۹
خرید
0.01
1.64968
1.6534
سود
‪2.45 USD‬
EURAUD
معامله
#142364724
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۳:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.64968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.6534
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.45 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۵
خرید
0.01
1.6485
1.65355
سود
‪3.39 USD‬
EURAUD
معامله
#142513120
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.65355
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.39 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۰۱
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۱
خرید
0.01
1.64955
1.65316
سود
‪2.37 USD‬
EURAUD
معامله
#142610312
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.64955
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.65316
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۸
خرید
0.01
1.83318
1.83837
سود
‪3.49 USD‬
GBPAUD
معامله
#142566908
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83318
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.83837
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.49 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۴
خرید
0.01
1.83839
1.83848
سود
‪-0.13 USD‬
GBPAUD
معامله
#142665115
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.83839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.83848
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۴
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۲۲
خرید
0.01
1.6426
1.65008
سود
‪5.14 USD‬
EURAUD
معامله
#142249744
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.6426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.65008
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.14 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۳
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۱۴
خرید
0.01
1.82248
1.83456
سود
‪8.43 USD‬
GBPAUD
معامله
#142344881
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۲۱:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.83456
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.43 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۵۵
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
خرید
0.03
1.82041
1.82464
سود
‪8.52 USD‬
GBPAUD
معامله
#142475217
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82041
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.82464
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪8.52 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۰۵
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۶
خرید
0.03
1.64714
1.65022
سود
‪6.04 USD‬
EURAUD
معامله
#142419796
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.64714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.65022
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪6.04 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۱۴
خرید
0.01
1960.98
1966.49
سود
‪5.31 USD‬
XAUUSD
معامله
#142288770
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۵:۰۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1960.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۵۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1966.49
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.31 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۲
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۲۹
خرید
0.01
1956.52
1958.14
سود
‪1.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#142365078
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1956.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۲:۲۶:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1958.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.42 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۳۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۱
خرید
1
10583.1
10885.5
سود
‪29.74 USD‬
NQ
معامله
#142155677
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10583.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۳۱:۲۱
حجم معامله
1
خروج
10885.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪29.74 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۲۱
فروش
0.1
43.094
43.328
سود
‪-0.28 USD‬
UKBrent_n
معامله
#141954423
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
43.094
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
43.328
هزینه های کمیسیون
‪-0.05 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۲۹
خرید
0.01
1945.24
1949.82
سود
‪4.38 USD‬
XAUUSD
معامله
#142372358
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1945.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1949.82
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.38 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۴۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۲
خرید
0.01
24.317
23.187
سود
‪-56.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#142278415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۶:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.317
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-56.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
23.187
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-56.70 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۲
خرید
0.01
23.319
23.199
سود
‪-6.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#142317612
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
23.319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
23.199
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.20 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۱۵
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
خرید
0.03
1.80805
1.81909
سود
‪23.04 USD‬
GBPAUD
معامله
#142236280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80805
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.81909
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪23.04 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۳۵
خرید
0.01
1949.27
1956.09
سود
‪6.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#142310545
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1949.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1956.09
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.62 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۲
خرید
1
7394.7
7072.8
سود
‪-38.35 USD‬
IBEX35
معامله
#141359094
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7394.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۵:۵۲
حجم معامله
1
خروج
7072.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-38.35 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۳۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۵
خرید
0.02
24.243
24.264
سود
‪1.70 USD‬
XAGUSD
معامله
#142279581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۳۰:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
24.264
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۵۳
خرید
0.01
24.172
24.26
سود
‪4.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#142279733
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
24.26
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.20 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۵۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۵۰
خرید
0.01
1967.35
1967.85
سود
‪0.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#142279896
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۴۸:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1967.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۵۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1967.85
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۴۴
خرید
0.01
24.16
24.297
سود
‪6.65 USD‬
XAGUSD
معامله
#142277347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
24.297
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.65 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۲۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۲۳
خرید
0.01
1964.53
1966.36
سود
‪1.63 USD‬
XAUUSD
معامله
#142275834
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1964.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1966.36
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.63 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۱۱
خرید
0.01
1966.64
1967.12
سود
‪0.28 USD‬
XAUUSD
معامله
#142275019
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1966.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۶:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1967.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۰۱
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۴۸
خرید
0.01
1961.69
1968.11
سود
‪6.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#142272805
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1961.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۳:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1968.11
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪6.22 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
خرید
0.05
1962.54
1966.2
سود
‪17.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#142272885
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۰۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1962.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1966.2
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪17.30 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۸
خرید
0.01
1955.5
1955.8
سود
‪0.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#142245377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1955.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1955.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۳۵
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۰
خرید
0.01
1945.48
1956.22
سود
‪10.54 USD‬
XAUUSD
معامله
#142241047
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1945.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1956.22
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.54 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۲
خرید
0.01
1.80797
1.80883
سود
‪0.41 USD‬
GBPAUD
معامله
#142236211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.80883
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۱۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۸
فروش
1
10559.1
10610.9
سود
‪-5.68 USD‬
NQ
معامله
#142155937
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
10559.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۱۸
حجم معامله
1
خروج
10610.9
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-5.68 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۵۹
خرید
0.01
1949.41
1953.75
سود
‪4.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#142153117
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۸:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1949.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۰۷:۳۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1953.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.14 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۲
خرید
1
10688.9
10589
سود
‪-10.49 USD‬
NQ
معامله
#141965394
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
10688.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۲
حجم معامله
1
خروج
10589
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-10.49 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۸
فروش
1
10633
10620
سود
‪0.80 USD‬
NQ
معامله
#142105285
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
10633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۱۸
حجم معامله
1
خروج
10620
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۱
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۱
خرید
0.01
1910.74
1913.54
سود
‪2.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#142062486
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1910.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1913.54
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۲۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
خرید
0.01
1910.61
1918.32
سود
‪7.51 USD‬
XAUUSD
معامله
#142059113
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1910.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1918.32
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.51 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۰۱
خرید
0.01
1940.01
1929.19
سود
‪-11.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#142046550
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۴۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1940.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1929.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-11.02 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۵۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۴۷
خرید
0.01
1940.37
1947.8
سود
‪7.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#142020793
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1940.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۳۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1947.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.23 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۵۹
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۰۲
خرید
0.01
1966.01
1975.6
سود
‪9.39 USD‬
XAUUSD
معامله
#141988875
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1966.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۱۱:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1975.6
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.39 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۰۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۴۴
خرید
0.1
1963.59
1964.63
سود
‪8.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#141988743
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1963.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1964.63
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪8.40 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۴۰
فروش
0.01
1938.43
1947.09
سود
‪-8.86 USD‬
XAUUSD
معامله
#141958993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۰۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1938.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۴۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1947.09
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.86 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۴
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۴۸
فروش
0.5
40.695
41.377
سود
‪-3.66 USD‬
USCrude_n
معامله
#141954535
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
40.695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
41.377
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-3.66 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۶
فروش
0.4
43.014
43.531
سود
‪-2.27 USD‬
UKBrent_n
معامله
#141955214
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
43.014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۴۹:۴۶
حجم معامله
0.4
خروج
43.531
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.27 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۱۲
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
خرید
0.01
24.143
24.239
سود
‪4.60 USD‬
XAGUSD
معامله
#141863929
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۴۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
24.143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
24.239
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.60 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۳۵
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۵
فروش
0.02
1.17846
1.18149
سود
‪-6.96 USD‬
GBPCHF
معامله
#141622173
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۱۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۲۷:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.18149
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-6.96 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۳۲
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۷
خرید
0.01
1885.44
1894.26
سود
‪8.62 USD‬
XAUUSD
معامله
#141625157
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۰ ۲۱:۳۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1885.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1894.26
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.62 USD‬