حالت آزمایشی
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۶
فروش
0.04
0.71177
0.71026
سود
‪5.64 USD‬
AUDUSD
معامله
#149733507
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۶
حجم معامله
0.04
خروج
0.71026
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪5.64 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۴۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۵
فروش
0.04
0.71487
0.71026
سود
‪18.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#149826123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۱۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71487
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.71026
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪18.04 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۱۷
خرید
0.04
0.90296
0.90776
سود
‪24.23 USD‬
EURGBP
معامله
#149733984
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90296
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۱۷
حجم معامله
0.04
خروج
0.90776
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪24.23 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۴
فروش
0.08
1.31199
1.30697
سود
‪39.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#149839184
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31199
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.30697
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪39.36 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۲۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۴
فروش
0.04
1.30963
1.30697
سود
‪10.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#149838899
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۲۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.30697
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪10.24 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۳
فروش
0.04
1.30598
1.30698
سود
‪-4.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#149830817
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.30698
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-4.40 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۴۱
فروش
0.04
1.30527
1.30624
سود
‪-4.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#149815356
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.30624
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-4.28 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۳۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۴۱
فروش
0.08
1.31127
1.30624
سود
‪39.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#149822615
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۲۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31127
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪40.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
1.30624
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪39.44 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۲۴
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۴۱
فروش
0.04
1.30827
1.30623
سود
‪7.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#149819043
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30827
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.30623
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪7.76 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۵
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۱
خرید
0.04
1.18434
1.18536
سود
‪3.68 USD‬
EURUSD
معامله
#149755980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.18536
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪3.68 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۰۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۱
خرید
0.08
1.18128
1.18536
سود
‪31.84 USD‬
EURUSD
معامله
#149779462
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.08
خروج
1.18536
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪31.84 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۱
خرید
0.04
1.18735
1.18536
سود
‪-8.36 USD‬
EURUSD
معامله
#149733887
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.18536
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-8.36 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۳۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
خرید
0.08
1.30896
1.3109
سود
‪14.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#149772057
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.3109
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪14.72 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۰۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
خرید
0.04
1.31193
1.31095
سود
‪-4.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#149765974
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.31095
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-4.32 USD‬
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۴۲
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
خرید
0.24
1.30596
1.31095
سود
‪117.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#149806303
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪119.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
حجم معامله
0.24
خروج
1.31095
هزینه های کمیسیون
‪-2.40 USD‬
سود
‪117.36 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
خرید
0.04
1.31495
1.3109
سود
‪-16.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#149733948
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31495
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.3109
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-16.60 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۲۸
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۴۱
فروش
0.04
1.31028
1.30526
سود
‪19.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#149793959
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۵۷:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.30526
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.68 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۴۱
فروش
0.04
1.30725
1.30526
سود
‪7.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#149785423
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۰۲:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.30526
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪7.56 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۰۱
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۴
فروش
0.04
1.18312
1.17913
سود
‪15.56 USD‬
EURUSD
معامله
#149772324
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.17913
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪15.56 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۳۳
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
خرید
0.04
0.70876
0.71364
سود
‪19.12 USD‬
AUDUSD
معامله
#149760686
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.70876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.04
خروج
0.71364
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.12 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۲
خرید
0.04
0.7119
0.7134
سود
‪5.60 USD‬
AUDUSD
معامله
#149733903
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7119
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۱:۳۸:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
0.7134
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪5.60 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۵
خرید
0.04
0.66671
0.6686
سود
‪7.16 USD‬
NZDUSD
معامله
#149733936
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.66671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.6686
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪7.16 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۵۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۵
خرید
0.04
0.6637
0.6686
سود
‪19.20 USD‬
NZDUSD
معامله
#149755551
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۳:۱۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6637
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.6686
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.20 USD‬
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۲۰
فروش
0.04
1.31255
1.30748
سود
‪19.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#149758999
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31255
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.30748
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.88 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۲
فروش
0.04
1.18722
1.18325
سود
‪15.48 USD‬
EURUSD
معامله
#149733528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۳۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.18325
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪15.48 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
فروش
0.08
1.31454
1.31253
سود
‪15.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#149733517
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.31253
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪15.28 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
فروش
0.08
1.31766
1.31253
سود
‪40.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#149745452
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۴۸:۵۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.31253
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪40.24 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۱۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۰۱
خرید
1
114.71
117.12
سود
‪2.16 USD‬
#AAPL
معامله
#148631264
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۵۱:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
114.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۰۱
حجم معامله
1
خروج
117.12
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.16 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۱
خرید
1
6.16
7.37
سود
‪0.96 USD‬
#GE
معامله
#142710063
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
6.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۵۱
حجم معامله
1
خروج
7.37
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۸
خرید
1
265
280.09
سود
‪14.84 USD‬
#FB
معامله
#148630870
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۰ ۲۱:۴۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
265
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۸
حجم معامله
1
خروج
280.09
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪14.84 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۱
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۱
خرید
1
11980.4
11989.2
سود
‪0.38 USD‬
NQ
معامله
#148959911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11980.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۴۱
حجم معامله
1
خروج
11989.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۰۹
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۶
خرید
1
12100.8
12201.3
سود
‪9.55 USD‬
NQ
معامله
#149011866
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12100.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۴۶
حجم معامله
1
خروج
12201.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪9.55 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۸
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۳
خرید
1
3334
3134
سود
‪-23.81 USD‬
SX5E
معامله
#144831054
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
3334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۳۳
حجم معامله
1
خروج
3134
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-23.81 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۱
خرید
1
25228.5
23605.3
سود
‪-21.44 USD‬
HK50
معامله
#141358842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25228.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-20.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۱
حجم معامله
1
خروج
23605.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-21.44 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۲
خرید
1
482.95
446.79
سود
‪-36.41 USD‬
#TSLA
معامله
#145510407
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
482.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-36.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۰۲
حجم معامله
1
خروج
446.79
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪-36.41 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۵
خرید
1
11306
11326.2
سود
‪1.52 USD‬
NQ
معامله
#146841866
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۴۵
حجم معامله
1
خروج
11326.2
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۶
خرید
1
11518.9
11118
سود
‪-40.59 USD‬
NQ
معامله
#146169981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11518.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۶
حجم معامله
1
خروج
11118
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-40.59 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۸
خرید
1
11513.3
11215
سود
‪-30.33 USD‬
NQ
معامله
#146170127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۰۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
11513.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-29.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۴۸
حجم معامله
1
خروج
11215
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-30.33 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۳۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
خرید
0.01
27.032
26.714
سود
‪-16.10 USD‬
XAGUSD
معامله
#146105249
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۵۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
27.032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۵:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
26.714
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.10 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۳
فروش
0.02
1.32404
1.32406
سود
‪-0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#146105038
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۴۸:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.32406
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۴۱
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۶
خرید
1
25395.6
24532.1
سود
‪-11.64 USD‬
HK50
معامله
#144786602
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۲۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
25395.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۱:۱۶
حجم معامله
1
خروج
24532.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-11.64 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۱
خرید
1
12390.6
11689.7
سود
‪-70.59 USD‬
NQ
معامله
#145737390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12390.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۱
حجم معامله
1
خروج
11689.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-70.59 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۰
خرید
1
12395.3
11694.1
سود
‪-70.62 USD‬
NQ
معامله
#145833209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12395.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۲:۵۰
حجم معامله
1
خروج
11694.1
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-70.62 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۰
خرید
1
12438.8
11737
سود
‪-70.68 USD‬
NQ
معامله
#145772006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
12438.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۴۰
حجم معامله
1
خروج
11737
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-70.68 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۴۵
خرید
1
17.66
19.25
سود
‪1.34 USD‬
#HPQ
معامله
#142710421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۴۵
حجم معامله
1
خروج
19.25
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
خرید
1
48.47
51.07
سود
‪2.35 USD‬
#INTC
معامله
#143290164
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
حجم معامله
1
خروج
51.07
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.35 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۱
خرید
1
13.14
14.21
سود
‪0.82 USD‬
#AA
معامله
#142709872
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۴۱
حجم معامله
1
خروج
14.21
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
خرید
1
13.17
14.22
سود
‪0.80 USD‬
#AA
معامله
#142709455
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
13.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۱
حجم معامله
1
خروج
14.22
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۸
خرید
1
48.47
51.44
سود
‪2.72 USD‬
#INTC
معامله
#143290144
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۸
حجم معامله
1
خروج
51.44
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.72 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۵
خرید
1
17.65
19.41
سود
‪1.51 USD‬
#HPQ
معامله
#142710374
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۵
حجم معامله
1
خروج
19.41
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪1.51 USD‬