حالت آزمایشی
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۳۸
فروش
0.02
128.881
128.476
سود
‪7.39 USD‬
EURJPY
معامله
#80503001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
128.476
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.39 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۴
خرید
0.01
8.65543
8.68827
سود
‪3.78 USD‬
USDTRY
معامله
#80565948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.65543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
8.68827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.78 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۱۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
خرید
0.01
8.64709
8.6882
سود
‪4.73 USD‬
USDTRY
معامله
#80598190
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.64709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۸:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
8.6882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.73 USD‬
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۷
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۵
خرید
0.01
8.66438
8.6882
سود
‪2.74 USD‬
USDTRY
معامله
#80603352
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.66438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
8.6882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.74 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۵۱
خرید
0.01
8.5477
8.63339
سود
‪9.93 USD‬
USDTRY
معامله
#79133513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.5477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
8.63339
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.93 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۱
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۴
خرید
0.01
8.54588
8.63065
سود
‪9.82 USD‬
USDTRY
معامله
#79107405
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.54588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
8.63065
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.82 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۳
خرید
0.01
8.54418
8.63599
سود
‪10.63 USD‬
USDTRY
معامله
#79103387
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.54418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
8.63599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.63 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۵
خرید
0.01
8.5426
8.63599
سود
‪10.81 USD‬
USDTRY
معامله
#79135529
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۱۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.5426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
8.63599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.81 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۰
خرید
0.01
8.55496
8.63599
سود
‪9.38 USD‬
USDTRY
معامله
#79103328
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.55496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
8.63599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.38 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۵۴
خرید
0.02
8.58922
8.60399
سود
‪3.43 USD‬
USDTRY
معامله
#80538033
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.58922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
8.60399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.43 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۴۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۵
خرید
0.01
8.50045
8.50976
سود
‪1.09 USD‬
USDTRY
معامله
#79225705
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.50045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
8.50976
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۰
فروش
0.01
128.751
128.753
سود
‪-0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#79315829
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
128.753
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۵
فروش
0.01
128.816
128.701
سود
‪1.05 USD‬
EURJPY
معامله
#80468403
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
128.701
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۴
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۸
فروش
0.02
129.325
128.709
سود
‪11.27 USD‬
EURJPY
معامله
#80398489
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
128.709
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.27 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۰۶
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۱
خرید
0.01
8.48021
8.4696
سود
‪-1.25 USD‬
USDTRY
معامله
#80112318
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.48021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
8.4696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.25 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۰۰
خرید
0.01
8.46535
8.46294
سود
‪-0.28 USD‬
USDTRY
معامله
#80066033
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.46535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
8.46294
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۰۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۷
فروش
0.01
1.49364
1.49392
سود
‪-0.22 USD‬
EURCAD
معامله
#80156598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.49364
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.49392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۹
فروش
0.01
1.27333
1.27168
سود
‪1.79 USD‬
GBPCHF
معامله
#80361821
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۵۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.27168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.79 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۵۸
فروش
0.02
129.681
129.651
سود
‪0.55 USD‬
EURJPY
معامله
#80278614
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
129.651
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۰
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
خرید
0.01
72.6849
72.876
سود
‪2.62 USD‬
USDRUB
معامله
#80344663
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.6849
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
72.876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.62 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
فروش
0.02
129.812
129.665
سود
‪2.67 USD‬
EURJPY
معامله
#80144300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
129.665
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.67 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۰
فروش
0.01
1.5004
1.49773
سود
‪2.11 USD‬
EURCAD
معامله
#80092590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.5004
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.49773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.11 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۷
خرید
0.01
8.37043
8.44094
سود
‪8.35 USD‬
USDTRY
معامله
#80017240
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.37043
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
8.44094
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.35 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۲
خرید
0.03
47409.82
47444.99
سود
‪1.06 USD‬
BTCUSD
معامله
#80017687
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
47409.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۱:۳۲
حجم معامله
0.03
خروج
47444.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۱۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۲۹
فروش
0.01
44203.1
45308.75
سود
‪-11.06 USD‬
BTCUSD
معامله
#79086330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
44203.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۱۲:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
45308.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.06 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۹
خرید
0.03
52184.95
52245.82
سود
‪1.83 USD‬
BTCUSD
معامله
#79971052
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
52184.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۷:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
52245.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۳
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۹
خرید
0.03
51799.92
52531.65
سود
‪21.95 USD‬
BTCUSD
معامله
#79942023
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
51799.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۲۹:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
52531.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.95 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۲
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۲
خرید
0.03
50990
51651.29
سود
‪19.84 USD‬
BTCUSD
معامله
#79885557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
50990
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
51651.29
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.84 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
خرید
0.03
50669.31
50704.12
سود
‪1.04 USD‬
BTCUSD
معامله
#79827629
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
50669.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
50704.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۰
فروش
0.02
1.5951
1.5941
سود
‪1.50 USD‬
EURAUD
معامله
#79861621
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.5951
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.5941
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۴۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۲
خرید
0.02
0.74462
0.7464
سود
‪3.56 USD‬
AUDUSD
معامله
#79861518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۲۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.7464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.56 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
خرید
0.02
0.74441
0.74659
سود
‪4.36 USD‬
AUDUSD
معامله
#79853574
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۴:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.74659
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.36 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۴۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
خرید
0.02
0.74343
0.74328
سود
‪-0.30 USD‬
AUDUSD
معامله
#79853602
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.74328
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۳۹
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۵
فروش
0.02
1.59725
1.59696
سود
‪0.43 USD‬
EURAUD
معامله
#79853657
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.59725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.59696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۰
فروش
0.02
1.60095
1.59777
سود
‪4.72 USD‬
EURAUD
معامله
#79808788
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.59777
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.72 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۴۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۳
فروش
0.02
1.60216
1.59771
سود
‪6.62 USD‬
EURAUD
معامله
#79806239
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۳:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.59771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.62 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۲
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۹
خرید
0.02
0.74087
0.74299
سود
‪4.24 USD‬
AUDUSD
معامله
#79810516
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.74299
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.24 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
خرید
0.02
0.74086
0.74303
سود
‪4.34 USD‬
AUDUSD
معامله
#79810393
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۷:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.74086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۱:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.74303
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.34 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۱۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۴
خرید
0.02
0.73995
0.73997
سود
‪0.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#79807036
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.73997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۷
خرید
0.02
0.73941
0.73997
سود
‪1.12 USD‬
AUDUSD
معامله
#79804220
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۴:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73941
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.73997
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۳
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
فروش
0.02
1.6018
1.60166
سود
‪0.21 USD‬
EURAUD
معامله
#79804047
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.60166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۵۳
فروش
0.02
1.60367
1.6035
سود
‪0.25 USD‬
EURAUD
معامله
#79787725
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۵۲:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.6035
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۹
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۸
فروش
0.02
8.26856
8.27944
سود
‪-2.63 USD‬
USDTRY
معامله
#79795243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
8.26856
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.02
خروج
8.27944
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.63 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۶
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۸
فروش
0.02
72.8546
72.8324
سود
‪0.61 USD‬
USDRUB
معامله
#79783902
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
72.8546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
72.8324
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۳
خرید
0.02
0.73867
0.73873
سود
‪0.12 USD‬
AUDUSD
معامله
#79783997
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73867
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۲۸:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.73873
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۹
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
فروش
0.02
1.60675
1.60481
سود
‪2.87 USD‬
EURAUD
معامله
#79773324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۰۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.60481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.87 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۷
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۸
فروش
0.02
1.60455
1.60481
سود
‪-0.39 USD‬
EURAUD
معامله
#79781435
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.60481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.39 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۸
خرید
0.02
50211.16
50010.36
سود
‪-4.02 USD‬
BTCUSD
معامله
#79784132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
50211.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
50010.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.02 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۰۴
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۲۴
خرید
0.02
49487.4
49588.34
سود
‪2.02 USD‬
BTCUSD
معامله
#79771797
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
49487.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
49588.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۹
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۱۰
فروش
0.01
1.60724
1.60645
سود
‪0.58 USD‬
EURAUD
معامله
#79750681
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60724
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.60645
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬