حالت آزمایشی
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۱۸
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۵۵
خرید
0.01
32860.65
34387.24
سود
‪15.27 USD‬
BTCUSD
معامله
#76889179
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32860.65
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
34387.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.27 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۴
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۱۲
خرید
0.02
32610.8
32728.04
سود
‪2.34 USD‬
BTCUSD
معامله
#76931782
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32610.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۳۵:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
32728.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۷:۴۳
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۱۱
فروش
0.03
29825
29804.61
سود
‪0.61 USD‬
BTCUSD
معامله
#77201688
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۱۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
29825
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
29804.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
فروش
0.01
85.735
85.625
سود
‪1.00 USD‬
CADJPY
معامله
#77163167
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
85.735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
85.625
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۰
فروش
0.02
0.71931
0.71879
سود
‪1.13 USD‬
CADCHF
معامله
#77163191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71931
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.71879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.13 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۶
فروش
0.01
86.311
85.924
سود
‪3.53 USD‬
CADJPY
معامله
#72912076
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
86.311
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
85.924
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.53 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۲۳
فروش
0.01
0.72721
0.72115
سود
‪6.58 USD‬
CADCHF
معامله
#72747571
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72721
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.58 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۱۱
فروش
0.01
0.72548
0.7211
سود
‪4.76 USD‬
CADCHF
معامله
#77126413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72548
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.7211
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.76 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۳
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۴
خرید
0.02
1.25434
1.25822
سود
‪6.17 USD‬
USDCAD
معامله
#76911992
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۴۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.25822
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.17 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۸
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۵۲
فروش
0.01
0.73092
0.72971
سود
‪1.32 USD‬
CADCHF
معامله
#76573260
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.72971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۲
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۲
خرید
0.01
32697.35
32762.82
سود
‪0.65 USD‬
BTCUSD
معامله
#76856265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32697.35
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
32762.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۶
خرید
0.01
32615.97
32762.32
سود
‪1.46 USD‬
BTCUSD
معامله
#76806014
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32615.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
32762.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۶
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۱
خرید
0.01
32505.33
32765.89
سود
‪2.61 USD‬
BTCUSD
معامله
#76855718
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32505.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
32765.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.61 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۵۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۱۹
خرید
0.01
32317.93
32394.61
سود
‪0.77 USD‬
BTCUSD
معامله
#76824061
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32317.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
32394.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۴۰
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۱۱
خرید
0.01
32039.7
32394
سود
‪3.54 USD‬
BTCUSD
معامله
#76828579
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۲۵:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32039.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۲۲:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
32394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.54 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۵۹
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۴۴
خرید
0.01
32380.86
32468.32
سود
‪0.87 USD‬
BTCUSD
معامله
#76811657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32380.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
32468.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۳۴
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۰۴
خرید
0.01
32260
32554.5
سود
‪2.95 USD‬
BTCUSD
معامله
#76806938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
32260
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۱۴:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
32554.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۵۹
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۶
خرید
0.01
1.25045
1.25081
سود
‪0.29 USD‬
USDCAD
معامله
#76682518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.25081
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۲
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۱
خرید
0.01
1.24953
1.25083
سود
‪1.04 USD‬
USDCAD
معامله
#76692035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۵:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25083
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۱
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۴
خرید
0.01
1.24887
1.24966
سود
‪0.63 USD‬
USDCAD
معامله
#76676727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.24966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۸
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۵۸
خرید
0.01
74.5794
74.6566
سود
‪1.03 USD‬
USDRUB
معامله
#76668891
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.5794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۲۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
74.6566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۲۲
خرید
0.01
1.2551
1.25502
سود
‪-0.06 USD‬
USDCAD
معامله
#76541891
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2551
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.25502
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۴
فروش
0.01
0.72929
0.72877
سود
‪0.57 USD‬
CADCHF
معامله
#72747525
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.72877
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۲۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۲۳
خرید
0.01
1.48532
1.48528
سود
‪-0.03 USD‬
EURCAD
معامله
#76509323
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.48528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۳۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۷
خرید
0.01
1.48411
1.48521
سود
‪0.88 USD‬
EURCAD
معامله
#73259886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.48521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.88 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۶
فروش
0.01
0.73408
0.73115
سود
‪3.19 USD‬
CADCHF
معامله
#72925116
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73408
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.73115
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.19 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۹
خرید
0.01
75.22536
75.182
سود
‪-0.58 USD‬
USDRUB
معامله
#73195028
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.22536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
75.182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.58 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۱
خرید
0.01
75.2213
75.1858
سود
‪-0.47 USD‬
USDRUB
معامله
#76500238
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.2213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
75.1858
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.47 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۸
خرید
0.01
75.2004
75.1829
سود
‪-0.23 USD‬
USDRUB
معامله
#76504729
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.2004
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
75.1829
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۲۰
خرید
0.01
1.48054
1.48304
سود
‪1.99 USD‬
EURCAD
معامله
#74059372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.48054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.48304
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.99 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۵۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
خرید
0.01
75.0344
75.1016
سود
‪0.89 USD‬
USDRUB
معامله
#76494302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.0344
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
75.1016
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
خرید
0.01
74.90287
75.1006
سود
‪2.63 USD‬
USDRUB
معامله
#73127250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۸:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.90287
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
75.1006
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.63 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۵۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۴۷
خرید
0.01
74.8745
75.0836
سود
‪2.78 USD‬
USDRUB
معامله
#76491451
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.8745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
75.0836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.78 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۹
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۴
خرید
0.01
74.758
74.7828
سود
‪0.33 USD‬
USDRUB
معامله
#76444053
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
74.7828
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۷
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۹
خرید
0.01
74.6134
74.6921
سود
‪1.05 USD‬
USDRUB
معامله
#76442884
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.6134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
74.6921
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۰
خرید
0.01
74.5074
74.6842
سود
‪2.37 USD‬
USDRUB
معامله
#76417783
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.5074
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
74.6842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۴۰
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۶
خرید
0.01
74.3314
74.4276
سود
‪1.29 USD‬
USDRUB
معامله
#76416415
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.3314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۲:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
74.4276
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۰۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۶
خرید
0.01
74.2235
74.2909
سود
‪0.91 USD‬
USDRUB
معامله
#76404833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.2235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
74.2909
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.91 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۶
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۵
خرید
0.01
74.0694
74.1995
سود
‪1.75 USD‬
USDRUB
معامله
#76413480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۲۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.0694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
74.1995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.75 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۸
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۳۲
خرید
0.01
74.3796
74.5248
سود
‪1.95 USD‬
USDRUB
معامله
#76364209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.3796
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
74.5248
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۴
خرید
0.01
74.1929
74.4931
سود
‪4.03 USD‬
USDRUB
معامله
#76363970
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.1929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
74.4931
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.03 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۳
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۵
خرید
0.01
1.47342
1.4747
سود
‪1.03 USD‬
EURCAD
معامله
#75971122
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.4747
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۱
خرید
0.01
73.69
73.9166
سود
‪3.07 USD‬
USDRUB
معامله
#74046378
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
73.9166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۲
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۲
خرید
0.01
73.7793
73.9046
سود
‪1.70 USD‬
USDRUB
معامله
#74246717
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.7793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
73.9046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
خرید
0.01
73.58579
73.8795
سود
‪3.98 USD‬
USDRUB
معامله
#76191155
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.58579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
73.8795
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.98 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۴
خرید
0.01
73.30674
73.8906
سود
‪7.90 USD‬
USDRUB
معامله
#76191227
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.30674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
73.8906
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.90 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۶
خرید
0.01
73.6524
73.6741
سود
‪0.29 USD‬
USDRUB
معامله
#76171425
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.6524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
73.6741
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.29 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۵
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۴۸
خرید
0.01
73.5224
73.6741
سود
‪2.06 USD‬
USDRUB
معامله
#76170083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.5224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
73.6741
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.06 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۴۸
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۱۶
خرید
0.01
1.47148
1.47213
سود
‪0.52 USD‬
EURCAD
معامله
#76054057
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47148
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.47213
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۳
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۲۲
خرید
0.01
73.1513
73.4094
سود
‪3.52 USD‬
USDRUB
معامله
#75547497
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.1513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
73.4094
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.52 USD‬