حالت آزمایشی
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۴
خرید
0.02
9.25004
9.27495
سود
‪5.37 USD‬
USDTRY
معامله
#81971431
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.25004
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
9.27495
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.37 USD‬
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۵
خرید
0.01
62317.4
60912
سود
‪-14.05 USD‬
BTCUSD
معامله
#81996342
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۷:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
62317.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
60912
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-14.05 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۰۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۵۵
خرید
0.01
59393
61701.25
سود
‪23.08 USD‬
BTCUSD
معامله
#81921631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
59393
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
61701.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪23.08 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۸
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۸
خرید
0.04
131.556
132.376
سود
‪28.76 USD‬
EURJPY
معامله
#81862445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۴۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
131.556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
132.376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪28.76 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۳۲
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
خرید
0.02
132.126
132.386
سود
‪4.56 USD‬
EURJPY
معامله
#81920165
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
132.386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.56 USD‬
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۴
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۸
خرید
0.02
9.21164
9.19052
سود
‪-4.60 USD‬
USDTRY
معامله
#81931315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.21164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
9.19052
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.60 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۰
خرید
0.02
9.14376
9.19077
سود
‪10.23 USD‬
USDTRY
معامله
#81868309
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.14376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۸:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
9.19077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.23 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۰
خرید
0.02
9.03333
9.19056
سود
‪34.22 USD‬
USDTRY
معامله
#81482683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.03333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۵۰
حجم معامله
0.02
خروج
9.19056
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪34.22 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۴۳
خرید
0.02
9.0285
9.19018
سود
‪35.19 USD‬
USDTRY
معامله
#81741893
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.0285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
9.19018
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.19 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۵۵
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۶
خرید
0.02
9.01431
9.19012
سود
‪38.26 USD‬
USDTRY
معامله
#81741817
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.01431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
9.19012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪38.26 USD‬
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۴۱
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
خرید
0.02
9.07111
9.19111
سود
‪26.11 USD‬
USDTRY
معامله
#81845797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۲۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.07111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
9.19111
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.11 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۰
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۳
خرید
0.02
9.02191
9.19139
سود
‪36.88 USD‬
USDTRY
معامله
#81755782
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
9.02191
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
9.19139
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪36.88 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۵۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۴۶
خرید
0.03
91.552
92.104
سود
‪14.54 USD‬
CADJPY
معامله
#81871199
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
91.552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
92.104
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.54 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۱
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
خرید
0.01
57178
56870.76
سود
‪-3.07 USD‬
BTCUSD
معامله
#81709456
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
57178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
56870.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.07 USD‬
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۰
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۲۱
خرید
0.02
56476.95
56854.96
سود
‪7.56 USD‬
BTCUSD
معامله
#81378849
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
56476.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
56854.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.56 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۶
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۷
فروش
0.02
0.92719
0.92727
سود
‪-0.17 USD‬
USDCHF
معامله
#81481760
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۲۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.92727
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.17 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۴۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۰
خرید
0.02
8.94336
9.00486
سود
‪13.66 USD‬
USDTRY
معامله
#81161633
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.94336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
9.00486
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.66 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۵۰
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۴
خرید
0.02
8.91267
9.00486
سود
‪20.48 USD‬
USDTRY
معامله
#81161532
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.91267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
9.00486
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.48 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۲۳
خرید
0.02
8.91477
9.00603
سود
‪20.27 USD‬
USDTRY
معامله
#81454190
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.91477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
9.00603
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.27 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۵
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۱۵
خرید
0.02
8.90319
9.00605
سود
‪22.84 USD‬
USDTRY
معامله
#81485542
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.90319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۱۵
حجم معامله
0.02
خروج
9.00605
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.84 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۳۶
خرید
0.02
55017.31
56674.92
سود
‪33.15 USD‬
BTCUSD
معامله
#81487036
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
55017.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
56674.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.15 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۲
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۵
خرید
0.02
55304.89
56686.56
سود
‪27.63 USD‬
BTCUSD
معامله
#81501626
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
55304.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
56686.56
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.63 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۶
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۹
خرید
0.01
56018
56684.99
سود
‪6.67 USD‬
BTCUSD
معامله
#81510437
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
56018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۵:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
56684.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.67 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۰۵
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
فروش
0.01
1.58694
1.5723
سود
‪10.78 USD‬
EURAUD
معامله
#81510395
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.58694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.5723
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.78 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۳۶
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۵
خرید
0.03
130.678
130.609
سود
‪-1.83 USD‬
EURJPY
معامله
#79840624
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۱۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
130.609
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.83 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۷
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۹
فروش
0.01
38876.41
56545.13
سود
‪-176.69 USD‬
BTCUSD
معامله
#78394890
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
38876.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-176.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
56545.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-176.69 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۳
فروش
0.01
36377.86
56571.01
سود
‪-201.93 USD‬
BTCUSD
معامله
#77708844
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
36377.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-201.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۳۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
56571.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-201.93 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۳۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۲
خرید
0.02
54662.83
54667.57
سود
‪0.09 USD‬
BTCUSD
معامله
#81485986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
54662.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۴۵:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
54667.57
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۱
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۴
خرید
0.02
53894.72
54687.53
سود
‪15.86 USD‬
BTCUSD
معامله
#81406220
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
53894.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۴:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
54687.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.86 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۰
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
خرید
0.02
52830.97
54226.97
سود
‪27.92 USD‬
BTCUSD
معامله
#81485629
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
52830.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
54226.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪27.92 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۲۶
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۴۴
خرید
0.02
52306
52711.05
سود
‪8.10 USD‬
BTCUSD
معامله
#81438518
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۲۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
52306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
52711.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.10 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۹
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۴
خرید
0.02
8.87777
8.88975
سود
‪2.70 USD‬
USDTRY
معامله
#81161617
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.87777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
8.88975
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۳۳
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۵۷
خرید
0.02
51140.13
51255.49
سود
‪2.31 USD‬
BTCUSD
معامله
#81366206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
51140.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۵۷:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
51255.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.31 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۱:۳۵
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۳۶
خرید
0.02
49704.18
49969.04
سود
‪5.30 USD‬
BTCUSD
معامله
#81365313
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۳:۴۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
49704.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۰:۳۶
حجم معامله
0.02
خروج
49969.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.30 USD‬
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۵۶
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۶
خرید
0.02
48651.9
49284.32
سود
‪12.65 USD‬
BTCUSD
معامله
#81365298
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۰:۳۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48651.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۴:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
49284.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.65 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۳۴
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۴۹
خرید
0.02
49005.95
49151.32
سود
‪2.91 USD‬
BTCUSD
معامله
#81308648
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
49005.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۱۴:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
49151.32
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.91 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۳
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۰۱
خرید
0.02
48343
49001.93
سود
‪13.18 USD‬
BTCUSD
معامله
#80435065
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
48343
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۴۳:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
49001.93
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.18 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۳۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۸
فروش
0.01
0.92712
0.92432
سود
‪3.03 USD‬
USDCHF
معامله
#81335777
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.92712
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92432
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.03 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
خرید
0.02
47608
47664
سود
‪1.12 USD‬
BTCUSD
معامله
#80546698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
47608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۳۳:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
47664
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.12 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۱
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۰
فروش
0.02
87.717
87.575
سود
‪2.56 USD‬
CADJPY
معامله
#81076347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
87.575
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.56 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۴۴
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۹
فروش
0.01
87.643
87.548
سود
‪0.86 USD‬
CADJPY
معامله
#81228764
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.643
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
87.548
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.86 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۳۰
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۴
فروش
0.01
87.98
87.555
سود
‪3.82 USD‬
CADJPY
معامله
#81226880
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
87.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
87.555
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.82 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۴۰
فروش
0.01
88.052
87.827
سود
‪2.02 USD‬
CADJPY
معامله
#81106461
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
88.052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
87.827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۲۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۴
فروش
0.02
1.6141
1.60071
سود
‪19.39 USD‬
EURAUD
معامله
#81161426
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.60071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.39 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۵۳
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۲۳
فروش
0.02
1.60126
1.6011
سود
‪0.23 USD‬
EURAUD
معامله
#81020211
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۳۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.6011
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۶
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۱
فروش
0.01
1.60713
1.60123
سود
‪4.27 USD‬
EURAUD
معامله
#81203202
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.60123
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.27 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۸
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۹
فروش
0.02
0.72279
0.71862
سود
‪8.34 USD‬
AUDUSD
معامله
#79305340
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۳:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.71862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.34 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۵۱
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۴
خرید
0.01
8.85991
8.93926
سود
‪8.88 USD‬
USDTRY
معامله
#80888856
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.85991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
8.93926
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.88 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۵۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۳۸
خرید
0.01
8.83725
8.93968
سود
‪11.46 USD‬
USDTRY
معامله
#80895287
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.83725
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
8.93968
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.46 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۲
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۳۳
خرید
0.01
8.86674
8.93971
سود
‪8.16 USD‬
USDTRY
معامله
#80904944
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
8.86674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۱۵:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
8.93971
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.16 USD‬