حالت آزمایشی
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۰
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۱۴
خرید
0.02
1.3145
1.31631
سود
‪2.75 USD‬
USDCAD
معامله
#62201279
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۶:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.31631
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.75 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۵
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۰۵
فروش
0.02
1.3092
1.31651
سود
‪-11.11 USD‬
USDCAD
معامله
#61660910
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۰۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3092
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۶:۱۶:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.31651
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.11 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۳۳
خرید
0.02
1.319
1.32036
سود
‪2.06 USD‬
USDCAD
معامله
#62197338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.319
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۴:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.32036
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.06 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۲
خرید
0.02
1.32105
1.32138
سود
‪0.50 USD‬
USDCAD
معامله
#62184231
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32105
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۸:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.32138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۳۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۳
فروش
0.01
1.9205
1.91591
سود
‪3.07 USD‬
GBPNZD
معامله
#59421456
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.9205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.91591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۴
خرید
0.02
0.73071
0.73035
سود
‪-0.72 USD‬
AUDUSD
معامله
#61661560
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73071
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.73035
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.72 USD‬
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۴
خرید
0.01
1.32373
1.32185
سود
‪-1.42 USD‬
USDCAD
معامله
#60982824
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.32185
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.42 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۶
خرید
0.01
1.32062
1.32209
سود
‪1.11 USD‬
USDCAD
معامله
#61076377
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۵:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.32209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۴
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۹
فروش
0.02
1.30914
1.31177
سود
‪-4.01 USD‬
USDCAD
معامله
#61538452
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.31177
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.01 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۲
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۳
خرید
0.02
0.72889
0.72454
سود
‪-8.70 USD‬
AUDUSD
معامله
#61538472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۴:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.72454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.70 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۶
فروش
0.01
1.99543
1.98991
سود
‪3.66 USD‬
GBPNZD
معامله
#60766865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۴۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.99543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.98991
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.66 USD‬
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۰۰
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۲
خرید
0.01
1.32084
1.32163
سود
‪0.60 USD‬
USDCAD
معامله
#60873075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32084
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.32163
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۶
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۴
خرید
0.01
1.31833
1.32163
سود
‪2.50 USD‬
USDCAD
معامله
#60872224
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31833
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.32163
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۸
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۸
فروش
0.01
1.31476
1.3146
سود
‪0.12 USD‬
USDCAD
معامله
#60724122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.3146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۴
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۹
فروش
0.01
79.945
79.98
سود
‪-0.33 USD‬
CADJPY
معامله
#60682559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
79.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.33 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۱۵
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۶
فروش
0.02
1.31984
1.31842
سود
‪2.15 USD‬
USDCAD
معامله
#60765423
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31984
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۵:۰۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.31842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.15 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۳:۲۰
فروش
0.01
1.99439
1.99235
سود
‪1.34 USD‬
GBPNZD
معامله
#60758913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.99439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.99235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۱۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۹
خرید
0.01
80.21
80.226
سود
‪0.16 USD‬
CADJPY
معامله
#60651701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
80.226
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۳۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۵۵
خرید
0.01
0.72399
0.72376
سود
‪-0.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#60655437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.72376
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۲۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۰:۱۰
خرید
0.01
0.72353
0.72389
سود
‪0.36 USD‬
AUDUSD
معامله
#60659645
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72353
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۵۰:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.72389
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۶
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۲۸
فروش
0.01
1.3171
1.31705
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#60645782
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۹:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31705
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۴۴
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۱۱
فروش
0.01
1.72987
1.73315
سود
‪-2.49 USD‬
GBPCAD
معامله
#60597372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.73315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.49 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۸
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۳:۳۹
فروش
0.01
1.64583
1.64687
سود
‪-0.75 USD‬
EURAUD
معامله
#60611153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.64583
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.64687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.75 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۳۹
فروش
0.01
1.73307
1.73313
سود
‪-0.05 USD‬
GBPCAD
معامله
#60588420
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73307
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.73313
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۵۹
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۴۸
فروش
0.01
1.73238
1.73231
سود
‪0.05 USD‬
GBPCAD
معامله
#60582433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.73231
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۱۲
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۲
خرید
0.01
1.99906
2.00433
سود
‪3.44 USD‬
GBPNZD
معامله
#60505585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.99906
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
2.00433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.44 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۵۹
خرید
0.01
1.99201
1.99653
سود
‪2.96 USD‬
GBPNZD
معامله
#60375049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.99201
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۲:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.99653
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.96 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۱
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۱
خرید
0.02
126.065
126.65
سود
‪10.94 USD‬
EURJPY
معامله
#60407442
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
126.065
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
126.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.94 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۲:۲۸
فروش
0.01
1.7365
1.73853
سود
‪-1.52 USD‬
GBPCAD
معامله
#60340028
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۱۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۳۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.73853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.52 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۱۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۶
فروش
0.01
1.97536
1.98071
سود
‪-3.53 USD‬
GBPNZD
معامله
#60262222
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۲۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.97536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۵۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.98071
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.53 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۳۳
خرید
0.01
1.98286
1.98575
سود
‪1.90 USD‬
GBPNZD
معامله
#60033541
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.98286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.98575
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.90 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۴
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۴
فروش
0.01
0.72104
0.72225
سود
‪-1.21 USD‬
AUDUSD
معامله
#60064769
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72104
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.72225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.21 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۲۸
فروش
0.01
1.97742
1.97716
سود
‪0.18 USD‬
GBPNZD
معامله
#60015386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.97742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۳۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.97716
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۳
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۰
فروش
0.01
0.66469
0.66369
سود
‪1.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#59998832
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66469
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۲:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.66369
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۳۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۳۳
فروش
0.01
1.74466
1.74138
سود
‪2.47 USD‬
GBPCAD
معامله
#59899200
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۹:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.74138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.47 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۵۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۳
فروش
0.01
1.74963
1.74119
سود
‪6.36 USD‬
GBPCAD
معامله
#59808684
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74963
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۴:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.74119
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.36 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۵
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۹
فروش
0.01
1.97555
1.97322
سود
‪1.55 USD‬
GBPNZD
معامله
#59909864
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.97555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.97322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۹
خرید
0.02
125.37
125.322
سود
‪-0.91 USD‬
EURJPY
معامله
#59965186
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
125.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۰:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
125.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.91 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۴۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۳
فروش
0.01
0.66407
0.66469
سود
‪-0.62 USD‬
NZDUSD
معامله
#59918673
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۴۵:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66407
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۲۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.66469
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۸
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۲
خرید
0.01
1.97971
1.9755
سود
‪-2.78 USD‬
GBPNZD
معامله
#59868153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۴۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.97971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.9755
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.78 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۴
فروش
0.01
1.74507
1.74516
سود
‪-0.06 USD‬
GBPCAD
معامله
#59885123
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74507
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.74516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۲۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۷
فروش
0.01
0.71125
0.7125
سود
‪-1.25 USD‬
AUDUSD
معامله
#59794732
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71125
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۰۴:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.7125
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.25 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۱۶
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۱۸
خرید
0.01
1.96311
1.96399
سود
‪0.58 USD‬
GBPNZD
معامله
#57357512
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۴۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.96311
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.96399
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۱۹
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۷
خرید
0.01
1.7381
1.75746
سود
‪14.39 USD‬
GBPCAD
معامله
#59650023
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.75746
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.39 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۵۳
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
خرید
0.01
1.9373
1.93582
سود
‪-0.98 USD‬
GBPNZD
معامله
#59525750
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.9373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.93582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.98 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۴۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۲
خرید
0.01
123.454
123.775
سود
‪3.00 USD‬
EURJPY
معامله
#59229395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
123.454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
123.775
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.00 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۳۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۱۷
فروش
0.01
1.91999
1.91975
سود
‪0.16 USD‬
GBPNZD
معامله
#59167724
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.91975
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۳۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۵
خرید
0.02
122.331
122.169
سود
‪-3.02 USD‬
EURJPY
معامله
#58841115
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
122.169
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.02 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۱۹
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۵۹
خرید
0.02
122.2
122.129
سود
‪-1.33 USD‬
EURJPY
معامله
#58823482
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۴۳:۵۹
حجم معامله
0.02
خروج
122.129
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.33 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۶
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۱۴
خرید
0.01
0.69738
0.69805
سود
‪0.67 USD‬
AUDUSD
معامله
#58535672
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.69805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬