حالت آزمایشی
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۱۲
خرید
0.01
7.47072
7.46583
سود
‪-0.65 USD‬
USDTRY
معامله
#70063121
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.47072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
7.46583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.65 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۳۸
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۶
خرید
0.01
7.462
7.468
سود
‪0.80 USD‬
USDTRY
معامله
#70027239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.462
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
7.468
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.80 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۳۶
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۳۲
خرید
0.01
7.44087
7.44314
سود
‪0.30 USD‬
USDTRY
معامله
#70028380
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.44087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
7.44314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۰۳
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۵
فروش
0.01
1.7625
1.76228
سود
‪0.18 USD‬
GBPCAD
معامله
#70245427
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۴۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.76228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۰
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۱۰
خرید
0.01
7.42742
7.43749
سود
‪1.35 USD‬
USDTRY
معامله
#70302651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.42742
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
7.43749
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.35 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۰۷
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۹
خرید
0.01
73.863
73.9235
سود
‪0.82 USD‬
USDRUB
معامله
#70225996
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
73.9235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۷
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۳
خرید
0.01
7.40481
7.4276
سود
‪3.07 USD‬
USDTRY
معامله
#70054750
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.40481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
7.4276
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.07 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۳
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
خرید
0.01
7.36668
7.42842
سود
‪8.31 USD‬
USDTRY
معامله
#70248550
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۲۰:۰۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.36668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
7.42842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.31 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۱۲
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۰۷
فروش
0.01
1.7613
1.76001
سود
‪1.03 USD‬
GBPCAD
معامله
#70240332
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۰۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7613
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.76001
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۶
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۵
فروش
0.01
1.76208
1.76046
سود
‪1.28 USD‬
GBPCAD
معامله
#69932741
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.76046
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۰۱
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۴
خرید
0.01
7.32602
7.38924
سود
‪8.56 USD‬
USDTRY
معامله
#70054908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.32602
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
7.38924
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.56 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۴۲
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۰۰
خرید
0.01
74.28425
74.5296
سود
‪3.29 USD‬
USDRUB
معامله
#70031134
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.28425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
74.5296
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.29 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۵
فروش
0.01
1.52609
1.52348
سود
‪2.06 USD‬
EURCAD
معامله
#70154753
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.52609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.52348
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.06 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۱۱
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
فروش
0.01
1.52996
1.52654
سود
‪2.70 USD‬
EURCAD
معامله
#69983826
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۴۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.52996
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.52654
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.70 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۷
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۱
خرید
0.01
73.99
74.1126
سود
‪1.65 USD‬
USDRUB
معامله
#70029187
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۳۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
74.1126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۵
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
خرید
0.01
0.91
0.91326
سود
‪3.57 USD‬
USDCHF
معامله
#70130594
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۰۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.91326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.57 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۳۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۲
خرید
0.02
0.90775
0.90802
سود
‪0.59 USD‬
USDCHF
معامله
#69924963
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۰۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90775
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
0.90802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۵۱
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۰۳
خرید
0.01
7.42412
7.43698
سود
‪1.73 USD‬
USDTRY
معامله
#70027336
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۴۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.42412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
7.43698
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.73 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۳
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۸
خرید
0.01
7.35326
7.42705
سود
‪9.94 USD‬
USDTRY
معامله
#70046239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.35326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
7.42705
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.94 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۵
خرید
0.01
74.53313
74.5957
سود
‪0.84 USD‬
USDRUB
معامله
#69748288
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.53313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
74.5957
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۲۸
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۲۵
خرید
0.01
74.2
74.5847
سود
‪5.16 USD‬
USDRUB
معامله
#69792075
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
74.5847
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.16 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۱۱
خرید
0.01
7.40421
7.45268
سود
‪6.50 USD‬
USDTRY
معامله
#70019903
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۵۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.40421
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
7.45268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.50 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۵۶
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۰۴
خرید
0.01
7.35394
7.45268
سود
‪13.25 USD‬
USDTRY
معامله
#69996726
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۱:۳۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.35394
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
7.45268
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.25 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۴۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۳۲
خرید
0.01
7.33988
7.41794
سود
‪10.52 USD‬
USDTRY
معامله
#68575379
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.33988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
7.41794
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.52 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۲۹
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۲۴
خرید
0.01
7.37494
7.41794
سود
‪5.80 USD‬
USDTRY
معامله
#68638705
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.37494
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
7.41794
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.80 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۴۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۸
خرید
0.01
7.27541
7.42794
سود
‪20.53 USD‬
USDTRY
معامله
#69986503
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.27541
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۲۰:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
7.42794
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.53 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۴۲
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۲
خرید
0.01
7.2413
7.24105
سود
‪-0.03 USD‬
USDTRY
معامله
#69958589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.2413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
7.24105
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۲۸
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۸
خرید
0.01
7.226
7.24128
سود
‪2.11 USD‬
USDTRY
معامله
#69958684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.226
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
7.24128
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.11 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۶:۱۳
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۰۸
خرید
0.01
7.21171
7.23374
سود
‪3.05 USD‬
USDTRY
معامله
#68836543
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۰:۰۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.21171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
7.23374
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.05 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۱
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۹
خرید
0.01
7.18578
7.23381
سود
‪6.64 USD‬
USDTRY
معامله
#69877189
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.18578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۸:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
7.23381
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.64 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۱
خرید
0.02
129.8
129.801
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#69936469
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۴۱:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
129.801
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۲۰
خرید
0.02
129.5
129.764
سود
‪4.97 USD‬
EURJPY
معامله
#69936400
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
129.764
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.97 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۴
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۲
خرید
0.02
129.152
129.767
سود
‪11.59 USD‬
EURJPY
معامله
#69929485
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.152
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۱۲
حجم معامله
0.02
خروج
129.767
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.59 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۰
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۵۴
خرید
0.02
0.79901
0.79867
سود
‪-0.68 USD‬
AUDUSD
معامله
#69924831
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۵۹:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.79901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۱۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.79867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.68 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۴۶
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۱۱
خرید
0.02
128.985
128.999
سود
‪0.26 USD‬
EURJPY
معامله
#69923188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۵۳:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
128.985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۲۲:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
128.999
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۵۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۹
خرید
0.02
0.794
0.79408
سود
‪0.16 USD‬
AUDUSD
معامله
#69792954
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.794
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.79408
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۴۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۹
فروش
0.01
1.77437
1.77225
سود
‪1.69 USD‬
GBPCAD
معامله
#69870628
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.77437
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.77225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.69 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۳۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۷
خرید
0.01
0.90667
0.90836
سود
‪1.86 USD‬
USDCHF
معامله
#69831477
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90667
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.90836
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.86 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۶
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۶
خرید
0.01
0.90696
0.90802
سود
‪1.17 USD‬
USDCHF
معامله
#69856373
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۱۵:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.90802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.17 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۸
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۵۳
خرید
0.01
7.10008
7.17372
سود
‪10.27 USD‬
USDTRY
معامله
#69120876
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۲۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
7.10008
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۱ ۱۲:۵۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
7.17372
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.27 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۱
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۹
خرید
0.01
0.9001
0.90176
سود
‪1.84 USD‬
USDCHF
معامله
#69805191
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.90176
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۳
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۳۱
خرید
0.01
0.90058
0.90054
سود
‪-0.04 USD‬
USDCHF
معامله
#69734023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۲۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.90054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۵
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۳۹
خرید
0.02
0.79076
0.7909
سود
‪0.28 USD‬
AUDUSD
معامله
#69761297
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.79076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۲.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۳۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.7909
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۳
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۱
خرید
0.01
74.7817
74.9054
سود
‪1.65 USD‬
USDRUB
معامله
#69733883
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.7817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
74.9054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.65 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۴
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۵
خرید
0.01
0.89889
0.90138
سود
‪2.76 USD‬
USDCHF
معامله
#68753948
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.90138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.76 USD‬
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۴
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۲
خرید
0.01
74.3062
74.9126
سود
‪8.09 USD‬
USDRUB
معامله
#69268934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.3062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
74.9126
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.09 USD‬
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۰
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۵۷
خرید
0.01
74.6209
74.9154
سود
‪3.93 USD‬
USDRUB
معامله
#69730779
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
74.6209
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
74.9154
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.93 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۰۵
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۰۷
خرید
0.01
0.78745
0.78761
سود
‪0.16 USD‬
AUDUSD
معامله
#69690916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۵۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.78745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۲.۲۰۲۱ ۰۵:۰۷:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.78761
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۳۵
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۰۴
فروش
0.02
1.54641
1.54184
سود
‪7.19 USD‬
EURAUD
معامله
#69671835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.54641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۲:۰۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.54184
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.19 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۱
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۵۴
فروش
0.02
1.5491
1.54183
سود
‪11.44 USD‬
EURAUD
معامله
#69664341
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.5491
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۴۱:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.54183
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.44 USD‬