حالت آزمایشی
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۱
خرید
0.1
1.24442
1.24267
سود
‪-18.50 USD‬
GBPUSD
معامله
#138620164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-17.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.24267
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-18.50 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۹
خرید
0.1
106.76
107.369
سود
‪55.72 USD‬
USDJPY
معامله
#138511775
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪56.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
107.369
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪55.72 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۵
فروش
0.1
1.12734
1.11991
سود
‪73.30 USD‬
EURUSD
معامله
#138511768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪74.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۰:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.11991
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪73.30 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
فروش
0.1
106.463
106.759
سود
‪-28.73 USD‬
USDJPY
معامله
#138433691
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
106.759
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-28.73 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
خرید
0.1
1.13303
1.13013
سود
‪-30.00 USD‬
EURUSD
معامله
#138405908
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13303
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-29.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.13013
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-30.00 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۰۹
فروش
0.1
1.79341
1.80361
سود
‪-72.83 USD‬
GBPAUD
معامله
#138405912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.79341
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.80361
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-72.83 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۵
خرید
0.1
1.1224
1.12601
سود
‪35.10 USD‬
EURUSD
معامله
#138232758
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.12601
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪35.10 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۳
خرید
0.1
1.24267
1.24455
سود
‪17.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#138232735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24267
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.24455
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪17.80 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۱۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۱
خرید
0.1
106.921
106.852
سود
‪-7.46 USD‬
USDJPY
معامله
#138228952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۷:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
106.852
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-7.46 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۴
خرید
0.1
1.82572
1.83036
سود
‪29.76 USD‬
GBPAUD
معامله
#137955503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.83036
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪29.76 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۳
فروش
0.1
106.986
106.743
سود
‪21.76 USD‬
USDJPY
معامله
#137948241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.986
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
106.743
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪21.76 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۲
فروش
0.1
1.12371
1.12305
سود
‪5.60 USD‬
EURUSD
معامله
#137880032
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12371
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۳۹:۴۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.12305
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.60 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۵
خرید
0.1
1.26192
1.26745
سود
‪54.30 USD‬
GBPUSD
معامله
#137778805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۴۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.26745
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪54.30 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۳
خرید
0.1
1.27644
1.27724
سود
‪7.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#137246808
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27644
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.27724
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.00 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۱
خرید
0.1
1.13423
1.13735
سود
‪30.20 USD‬
EURUSD
معامله
#137164076
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.13735
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪30.20 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۹
خرید
0.1
1.81815
1.82222
سود
‪26.52 USD‬
GBPAUD
معامله
#137065498
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.82222
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪26.52 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۷
فروش
0.1
108.27
107.303
سود
‪89.12 USD‬
USDJPY
معامله
#137005519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.27
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪90.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
107.303
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪89.12 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
فروش
0.1
1.26411
1.27411
سود
‪-101.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#137098288
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26411
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-100.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.27411
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-101.00 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۰۱
فروش
0.1
1.12615
1.13618
سود
‪-101.30 USD‬
EURUSD
معامله
#137098293
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-100.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.13618
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-101.30 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۴
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
خرید
0.1
1.27271
1.27012
سود
‪-26.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#137015396
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.27012
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-26.90 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۷
فروش
0.1
1.2669
1.27244
سود
‪-56.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#136972997
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2669
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.27244
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-56.40 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
خرید
0.1
1.81382
1.81501
سود
‪6.33 USD‬
GBPAUD
معامله
#136939814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.81501
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪6.33 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۰
خرید
0.1
1.82374
1.81375
سود
‪-71.86 USD‬
GBPAUD
معامله
#136903887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-69.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۱:۳۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.81375
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-71.86 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۶
فروش
0.1
1.80835
1.8102
سود
‪-14.94 USD‬
GBPAUD
معامله
#136771093
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.80835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.8102
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-14.94 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۶
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۴
خرید
0.1
109.16
109.307
سود
‪12.45 USD‬
USDJPY
معامله
#136742692
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
109.307
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪12.45 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۳
خرید
0.1
1.13291
1.1382
سود
‪51.90 USD‬
EURUSD
معامله
#136725951
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪52.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.1382
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪51.90 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۰
خرید
0.1
1.26015
1.26602
سود
‪57.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#136725944
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪58.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۹:۳۷:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.26602
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪57.70 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
فروش
0.1
1.12063
1.13093
سود
‪-104.00 USD‬
EURUSD
معامله
#136658209
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12063
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-103.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.13093
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-104.00 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
خرید
0.1
109.067
108.719
سود
‪-33.01 USD‬
USDJPY
معامله
#136658243
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-32.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
108.719
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-33.01 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
فروش
0.1
1.83001
1.82329
سود
‪44.20 USD‬
GBPAUD
معامله
#136467705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.83001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.82329
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪44.20 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۳
خرید
0.1
107.704
108.558
سود
‪77.67 USD‬
USDJPY
معامله
#136419929
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪78.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۳۳
حجم معامله
0.1
خروج
108.558
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪77.67 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
فروش
0.1
107.596
107.701
سود
‪-10.75 USD‬
USDJPY
معامله
#136281681
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.596
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
107.701
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-10.75 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
خرید
0.1
1.25158
1.24806
سود
‪-36.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#136396239
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۴:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.24806
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-36.20 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۸
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
خرید
0.1
1.11348
1.111
سود
‪-25.80 USD‬
EURUSD
معامله
#136281678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.111
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-25.80 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۹
خرید
0.1
1.0998
1.10034
سود
‪4.40 USD‬
EURUSD
معامله
#135848930
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.10034
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.40 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۸
فروش
0.1
1.23183
1.22386
سود
‪78.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#135790241
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23183
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪79.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.22386
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪78.70 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۲
فروش
0.1
1.85001
1.85999
سود
‪-67.79 USD‬
GBPAUD
معامله
#135822535
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-65.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.85999
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-67.79 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
فروش
0.1
1.09592
1.09984
سود
‪-40.20 USD‬
EURUSD
معامله
#135790239
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۸:۳۳:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09592
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.09984
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-40.20 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
خرید
0.1
1.23034
1.23445
سود
‪40.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#135686689
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23034
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪41.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.23445
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪40.10 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۷
خرید
0.1
1.09208
1.09711
سود
‪49.30 USD‬
EURUSD
معامله
#135669710
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09208
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.09711
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪49.30 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
خرید
0.1
107.863
107.738
سود
‪-12.60 USD‬
USDJPY
معامله
#135669711
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
107.863
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
107.738
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-12.60 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۴
فروش
0.1
1.22015
1.21826
سود
‪17.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#134545550
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.21826
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪17.90 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۲
فروش
0.1
1.0842
1.07864
سود
‪54.60 USD‬
EURUSD
معامله
#134422475
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0842
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.07864
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪54.60 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۱
فروش
0.1
1.89675
1.89968
سود
‪-20.79 USD‬
GBPAUD
معامله
#134310696
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.89968
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-20.79 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۷
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۹
فروش
0.1
107.588
107.036
سود
‪50.57 USD‬
USDJPY
معامله
#134258655
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۰۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪51.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.1
خروج
107.036
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪50.57 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
خرید
0.1
1.22185
1.22263
سود
‪6.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#134486892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.22263
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.80 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
خرید
0.1
1.23175
1.22179
سود
‪-100.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#134455113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-99.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۹:۱۳:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.22179
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-100.60 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۸
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۴
فروش
0.1
1.22569
1.23179
سود
‪-62.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#134365175
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22569
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-61.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
1.23179
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-62.00 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۳
خرید
0.1
1.08594
1.08447
سود
‪-15.70 USD‬
EURUSD
معامله
#134310710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.08447
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-15.70 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
خرید
0.1
1.23609
1.22913
سود
‪-70.60 USD‬
GBPUSD
معامله
#134310698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23609
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-69.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.22913
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-70.60 USD‬