حالت آزمایشی
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۴۰
فروش
0.2
1.2585
1.2626
سود
-84.00 USD
GBPUSD
معامله
#116571327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2585
بهره
0.00 USD
مجموع
-82.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.2626
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-84.00 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۳۹
فروش
0.8
1.25443
1.25843
سود
-328.00 USD
GBPUSD
معامله
#116559723
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25443
بهره
0.00 USD
مجموع
-320.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۳۹
حجم معامله
0.8
خروج
1.25843
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
-328.00 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۰۴
فروش
0.4
1.25043
1.25459
سود
-170.40 USD
GBPUSD
معامله
#116557585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25043
بهره
0.00 USD
مجموع
-166.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۰۴
حجم معامله
0.4
خروج
1.25459
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
-170.40 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۸:۲۷
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۴
فروش
0.2
1.24643
1.25052
سود
-83.80 USD
GBPUSD
معامله
#116556720
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24643
بهره
0.00 USD
مجموع
-81.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۲:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.25052
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-83.80 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۱۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۴۰
فروش
0.4
1.24926
1.24616
سود
120.00 USD
GBPUSD
معامله
#116555349
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24926
بهره
0.00 USD
مجموع
124.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۴۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.24616
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
120.00 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۳۲
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۱۴
فروش
0.2
1.24526
1.24929
سود
-82.60 USD
GBPUSD
معامله
#116536931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24526
بهره
0.00 USD
مجموع
-80.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.24929
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-82.60 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۱۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۹
خرید
0.2
1.22479
1.22589
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#116391908
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۲۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22479
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۰۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.22589
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۳۶
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۵۸
خرید
0.4
1.22298
1.22558
سود
100.00 USD
GBPUSD
معامله
#116206787
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۶:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22298
بهره
0.00 USD
مجموع
104.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۵۸
حجم معامله
0.4
خروج
1.22558
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
100.00 USD
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۱۱
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۴۰
خرید
0.2
1.22656
1.22162
سود
-100.80 USD
GBPUSD
معامله
#116202127
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۶:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22656
بهره
0.00 USD
مجموع
-98.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۰:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.22162
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-100.80 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۰۱
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۳
خرید
0.8
1.22006
1.22416
سود
320.00 USD
GBPUSD
معامله
#116054796
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22006
بهره
0.00 USD
مجموع
328.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۱۳
حجم معامله
0.8
خروج
1.22416
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
320.00 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۷
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۲
خرید
0.4
1.22406
1.22006
سود
-164.00 USD
GBPUSD
معامله
#116012630
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22406
بهره
0.00 USD
مجموع
-160.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۲
حجم معامله
0.4
خروج
1.22006
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
-164.00 USD
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۳
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۴۴
خرید
0.2
1.22717
1.22317
سود
-82.00 USD
GBPUSD
معامله
#115996687
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22717
بهره
0.00 USD
مجموع
-80.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۴۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.22317
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-82.00 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۰:۳۱
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۳۷
خرید
0.2
1.23155
1.23265
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#115761244
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۰:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23155
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۳۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.23265
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۳۷
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۳
خرید
0.2
1.22996
1.23206
سود
40.00 USD
GBPUSD
معامله
#115735976
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22996
بهره
0.00 USD
مجموع
42.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.23206
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
40.00 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۲۳
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۰۷
فروش
0.2
1.23744
1.23634
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#115430963
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23744
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۰۹:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.23634
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۵۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۱
خرید
0.4
1.23264
1.23534
سود
104.00 USD
GBPUSD
معامله
#115416912
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23264
بهره
0.00 USD
مجموع
108.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۷:۳۱
حجم معامله
0.4
خروج
1.23534
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
104.00 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۳۶
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۵۹
فروش
0.2
1.22874
1.23264
سود
-80.00 USD
GBPUSD
معامله
#115404436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22874
بهره
0.00 USD
مجموع
-78.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۵۶:۵۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.23264
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-80.00 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۳۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۴۰
فروش
0.2
1.2286
1.2275
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#115378316
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2286
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۴:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.2275
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۳۵
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۷:۴۹
فروش
0.2
1.22943
1.22833
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#115372277
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22943
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.22833
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۵:۲۹
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
فروش
0.8
1.23133
1.22723
سود
320.00 USD
GBPUSD
معامله
#115336981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۵:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23133
بهره
0.00 USD
مجموع
328.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۲۰
حجم معامله
0.8
خروج
1.22723
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
320.00 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۳۶
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۲۹
فروش
0.4
1.22803
1.23204
سود
-164.40 USD
GBPUSD
معامله
#115273324
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22803
بهره
0.00 USD
مجموع
-160.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۴:۲۹
حجم معامله
0.4
خروج
1.23204
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
-164.40 USD
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۰
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۵۸
فروش
0.2
1.2241
1.22815
سود
-83.00 USD
GBPUSD
معامله
#115264369
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2241
بهره
0.00 USD
مجموع
-81.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.22815
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-83.00 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۴۸
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۸
خرید
0.2
1.2231
1.2242
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#115193329
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2231
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۳۹:۱۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.2242
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۲۴
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۵۱
فروش
0.2
1.22848
1.22738
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#115150705
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22848
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۵۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.22738
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۳
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۲۸
فروش
0.2
1.22891
1.22781
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#115146462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22891
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.22781
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۱۰
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۴۱
فروش
0.2
1.23059
1.22949
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#114991398
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۵۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23059
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۳۱:۴۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.22949
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۴۳
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۱۹
فروش
0.2
1.23272
1.23062
سود
40.00 USD
GBPUSD
معامله
#114939512
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23272
بهره
0.00 USD
مجموع
42.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۱۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.23062
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
40.00 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۳۰
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۳
خرید
0.02
1.25325
1.25383
سود
0.96 USD
GBPUSD
معامله
#113799326
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25325
بهره
0.00 USD
مجموع
1.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.25383
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.96 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۳۹
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۱
خرید
0.02
1.25331
1.25387
سود
0.92 USD
GBPUSD
معامله
#113799335
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25331
بهره
0.00 USD
مجموع
1.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.25387
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.92 USD
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۴۸
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۸
خرید
0.02
1.25317
1.25387
سود
1.20 USD
GBPUSD
معامله
#113799355
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25317
بهره
0.00 USD
مجموع
1.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.25387
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.20 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۳۸
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۰۲
فروش
0.8
1.25279
1.25687
سود
-334.40 USD
GBPUSD
معامله
#113781001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۳۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25279
بهره
0.00 USD
مجموع
-326.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.8
خروج
1.25687
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
-334.40 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۲۳
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۵۸:۵۹
فروش
0.8
1.25329
1.25219
سود
80.00 USD
GBPUSD
معامله
#113774002
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۰۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25329
بهره
0.00 USD
مجموع
88.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۵۸:۵۹
حجم معامله
0.8
خروج
1.25219
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
80.00 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۴۷
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۰۴:۳۸
فروش
0.8
1.24903
1.25303
سود
-328.00 USD
GBPUSD
معامله
#113749699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24903
بهره
0.00 USD
مجموع
-320.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۰۴:۳۸
حجم معامله
0.8
خروج
1.25303
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
-328.00 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۲۱
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۴۷
فروش
0.4
1.24503
1.24903
سود
-164.00 USD
GBPUSD
معامله
#113726191
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24503
بهره
0.00 USD
مجموع
-160.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۴۷
حجم معامله
0.4
خروج
1.24903
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
-164.00 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۳۳
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۲۱
خرید
0.4
1.24393
1.24503
سود
40.00 USD
GBPUSD
معامله
#113720392
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24393
بهره
0.00 USD
مجموع
44.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۲۱
حجم معامله
0.4
خروج
1.24503
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
40.00 USD
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۸
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۳۳
خرید
0.2
1.24793
1.24383
سود
-84.00 USD
GBPUSD
معامله
#113707800
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24793
بهره
0.00 USD
مجموع
-82.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۳۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.24383
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-84.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۴۴
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۸
خرید
0.2
1.24563
1.24673
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#113555308
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۸:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24563
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.24673
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۵۶
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۹
خرید
0.2
1.24541
1.24651
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#113540853
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24541
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۵۷:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.24651
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۱۰
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۷:۵۴
فروش
0.8
1.25035
1.24945
سود
64.00 USD
GBPUSD
معامله
#113516858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25035
بهره
0.00 USD
مجموع
72.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۱۹ ۰۳:۲۷:۵۴
حجم معامله
0.8
خروج
1.24945
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
64.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۱:۳۱
فروش
0.8
1.2512
1.2501
سود
80.00 USD
GBPUSD
معامله
#113514743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2512
بهره
0.00 USD
مجموع
88.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۲:۰۱:۳۱
حجم معامله
0.8
خروج
1.2501
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
80.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۴۶
فروش
0.8
1.25189
1.25079
سود
80.00 USD
GBPUSD
معامله
#113505844
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25189
بهره
0.00 USD
مجموع
88.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۴۶
حجم معامله
0.8
خروج
1.25079
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
80.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۶
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
فروش
0.4
1.24789
1.25194
سود
-166.00 USD
GBPUSD
معامله
#113474798
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24789
بهره
0.00 USD
مجموع
-162.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.25194
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
-166.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۲
فروش
0.2
1.24396
1.24798
سود
-82.40 USD
GBPUSD
معامله
#113468086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۳:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24396
بهره
0.00 USD
مجموع
-80.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۰۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.24798
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-82.40 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۰۲
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۲۴
فروش
0.2
1.24108
1.23998
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#113394778
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24108
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۳۸:۲۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.23998
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۵۳
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۰
خرید
0.2
1.23964
1.24074
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#113388727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23964
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۲:۵۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.24074
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۳۱
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۲۵
فروش
0.2
1.24047
1.23937
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#113368863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24047
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۲۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.23937
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۷
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۳
فروش
0.2
1.24379
1.24269
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#113192627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24379
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۱۹ ۱۷:۰۹:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.24269
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۵۸
خرید
0.8
1.23747
1.23339
سود
-334.40 USD
GBPUSD
معامله
#112678872
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23747
بهره
0.00 USD
مجموع
-326.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۱۹ ۱۴:۵۲:۵۸
حجم معامله
0.8
خروج
1.23339
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
-334.40 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۲
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۶
فروش
0.4
1.23551
1.2373
سود
-75.60 USD
GBPUSD
معامله
#112668159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23551
بهره
0.00 USD
مجموع
-71.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۶
حجم معامله
0.4
خروج
1.2373
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
-75.60 USD
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۲۰
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۴۹
فروش
0.2
1.2318
1.2358
سود
-82.00 USD
GBPUSD
معامله
#112644040
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2318
بهره
0.00 USD
مجموع
-80.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.2358
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-82.00 USD