حالت آزمایشی
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۴۴
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۹
خرید
0.2
1.22161
1.22271
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110444910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۰۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22161
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.22271
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۴۷
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۳۳
خرید
0.2
1.221
1.2221
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110406232
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.221
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.2221
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۴۰
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۲۶
خرید
0.2
1.2205
1.2216
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110399589
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2205
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۸:۲۶
حجم معامله
0.2
خروج
1.2216
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۳۹
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۰۰
خرید
0.2
1.22
1.2211
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110383343
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.2211
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۱۶
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
فروش
0.2
1.2269
1.2258
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110332104
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۶:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2269
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.2258
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۰۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
فروش
0.2
1.22548
1.2258
سود
-8.40 USD
GBPUSD
معامله
#110329881
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22548
بهره
0.00 USD
مجموع
-6.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.2258
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-8.40 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۵۵
فروش
0.2
1.22378
1.22305
سود
12.60 USD
GBPUSD
معامله
#110323293
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22378
بهره
0.00 USD
مجموع
14.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۵۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.22305
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
12.60 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۲۵
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۱۸
خرید
0.2
1.21508
1.21552
سود
6.80 USD
GBPUSD
معامله
#110311332
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21508
بهره
0.00 USD
مجموع
8.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۹:۱۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.21552
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
6.80 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۱۵
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۴
فروش
0.2
1.21786
1.2165
سود
25.20 USD
GBPUSD
معامله
#110308182
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21786
بهره
0.00 USD
مجموع
27.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.2165
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
25.20 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۴۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۴
فروش
0.2
1.21697
1.2165
سود
7.40 USD
GBPUSD
معامله
#110307278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21697
بهره
0.00 USD
مجموع
9.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۵۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.2165
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
7.40 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۰۲
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۳
خرید
0.2
1.21478
1.21588
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110291367
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21478
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.21588
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۵۴
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۲۱
خرید
0.2
1.21377
1.21487
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110293898
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21377
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۸:۲۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21487
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۱۱
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۳۴
خرید
0.2
1.21421
1.21531
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110284460
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21421
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.21531
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۵۶
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۵۱
خرید
0.2
1.2139
1.215
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110274603
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2139
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.215
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۳۷
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۳۷
خرید
0.2
1.2118
1.2129
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110249206
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۷:۲۲:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2118
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۱:۳۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.2129
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۲۵
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۵۸
خرید
0.2
1.2122
1.21309
سود
15.80 USD
GBPUSD
معامله
#110188146
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2122
بهره
0.00 USD
مجموع
17.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۵۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.21309
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
15.80 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۱۶
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۵۳
خرید
0.2
1.21301
1.21309
سود
-0.40 USD
GBPUSD
معامله
#110180388
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21301
بهره
0.00 USD
مجموع
1.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۴۹:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.21309
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-0.40 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۴۳
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۹:۰۱
خرید
0.2
1.2148
1.21439
سود
-10.20 USD
GBPUSD
معامله
#110085838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2148
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21439
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-10.20 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۳۶
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۷
خرید
0.2
1.21349
1.21439
سود
16.00 USD
GBPUSD
معامله
#110168051
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21349
بهره
0.00 USD
مجموع
18.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.21439
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
16.00 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۱۶
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۱۵
خرید
0.2
1.2136
1.2147
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110142443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2136
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۹:۱۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.2147
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۸
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۱
خرید
0.2
1.21345
1.21455
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#110095187
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۲۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21345
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۰۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21455
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۵۸
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۵۵
فروش
0.2
1.21533
1.21594
سود
-14.20 USD
GBPUSD
معامله
#110003403
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۶:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21533
بهره
0.00 USD
مجموع
-12.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۵۵
حجم معامله
0.2
خروج
1.21594
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-14.20 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۴
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۵۱
فروش
0.2
1.21682
1.21594
سود
15.60 USD
GBPUSD
معامله
#110008301
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۵۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21682
بهره
0.00 USD
مجموع
17.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۵۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21594
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
15.60 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۶
فروش
0.2
1.21576
1.21506
سود
12.00 USD
GBPUSD
معامله
#109997632
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21576
بهره
0.00 USD
مجموع
14.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۱۶
حجم معامله
0.2
خروج
1.21506
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
12.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۳۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۷
فروش
0.2
1.2156
1.21473
سود
15.40 USD
GBPUSD
معامله
#109993266
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2156
بهره
0.00 USD
مجموع
17.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۶:۵۷
حجم معامله
0.2
خروج
1.21473
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
15.40 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۱۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۸
خرید
0.2
1.21374
1.21424
سود
8.00 USD
GBPUSD
معامله
#109982311
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۳:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21374
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.21424
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
8.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۸
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۸
خرید
0.2
1.21266
1.21424
سود
29.60 USD
GBPUSD
معامله
#109983599
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21266
بهره
0.00 USD
مجموع
31.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۴۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.21424
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
29.60 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۵
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۲
فروش
0.2
1.21482
1.21372
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109979068
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21482
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۲:۳۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.21372
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۱۲
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۳
خرید
0.2
1.213
1.2141
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109977005
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.213
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۸:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.2141
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۰۶
خرید
0.2
1.21312
1.21422
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109973605
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21312
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۰۶
حجم معامله
0.2
خروج
1.21422
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۵۶
خرید
0.4
1.2102
1.2113
سود
40.00 USD
GBPUSD
معامله
#109892623
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2102
بهره
0.00 USD
مجموع
44.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۶:۵۶
حجم معامله
0.4
خروج
1.2113
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
40.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۰
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۳۴
خرید
0.2
1.20801
1.20911
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109923833
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20801
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۵:۳۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.20911
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۴۳
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۲۲
خرید
0.2
1.2088
1.20922
سود
6.40 USD
GBPUSD
معامله
#109896281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۷:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2088
بهره
0.00 USD
مجموع
8.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۳:۲۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.20922
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
6.40 USD
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۴۲
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۱۰
فروش
0.4
1.21113
1.21029
سود
29.60 USD
GBPUSD
معامله
#109890235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21113
بهره
0.00 USD
مجموع
33.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۱:۱۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.21029
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
29.60 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۵۶
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
خرید
0.2
1.21375
1.21113
سود
-54.40 USD
GBPUSD
معامله
#109758463
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21375
بهره
0.00 USD
مجموع
-52.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۹:۳۶
حجم معامله
0.2
خروج
1.21113
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-54.40 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۰۳
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۰
خرید
0.2
1.2114
1.2125
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109712270
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2114
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۲:۰۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.2125
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۲۲
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۹
خرید
0.2
1.21142
1.21252
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109702320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21142
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.21252
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۴۴
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۱
فروش
0.2
1.21257
1.21147
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109694909
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۴:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21257
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۵۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21147
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۳۱
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
فروش
0.2
1.21314
1.21204
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109673698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21314
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.21204
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۰۸
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۱
فروش
0.2
1.21582
1.21472
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109657016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۰۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21582
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21472
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۵۶
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۱
خرید
0.2
1.21388
1.21482
سود
16.80 USD
GBPUSD
معامله
#109619776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21388
بهره
0.00 USD
مجموع
18.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۱۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.21482
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
16.80 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۳۶
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۸
خرید
0.2
1.21511
1.21482
سود
-7.80 USD
GBPUSD
معامله
#109611288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21511
بهره
0.00 USD
مجموع
-5.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۵:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1.21482
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-7.80 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۶
فروش
0.8
1.2156
1.21528
سود
17.60 USD
GBPUSD
معامله
#109567187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2156
بهره
0.00 USD
مجموع
25.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۱۶
حجم معامله
0.8
خروج
1.21528
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
17.60 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۴:۵۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۵
فروش
0.4
1.21687
1.21577
سود
40.00 USD
GBPUSD
معامله
#109579628
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21687
بهره
0.00 USD
مجموع
44.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۳:۵۵
حجم معامله
0.4
خروج
1.21577
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
40.00 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۲۹
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۳
خرید
0.8
1.21453
1.21563
سود
80.00 USD
GBPUSD
معامله
#109561240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21453
بهره
0.00 USD
مجموع
88.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۶:۲۳
حجم معامله
0.8
خروج
1.21563
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
80.00 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۳۷
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
فروش
0.4
1.2115
1.21458
سود
-127.20 USD
GBPUSD
معامله
#109551684
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۴۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2115
بهره
0.00 USD
مجموع
-123.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۵۸:۱۸
حجم معامله
0.4
خروج
1.21458
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
-127.20 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۵۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۱۴
خرید
0.4
1.21016
1.21126
سود
40.00 USD
GBPUSD
معامله
#109507419
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۵۱:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21016
بهره
0.00 USD
مجموع
44.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۰۹:۱۴
حجم معامله
0.4
خروج
1.21126
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
40.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۳۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۲۰
فروش
0.4
1.2121
1.211
سود
40.00 USD
GBPUSD
معامله
#109487945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2121
بهره
0.00 USD
مجموع
44.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۲۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.211
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
40.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۱۲
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۵۳
فروش
0.2
1.21194
1.21084
سود
20.00 USD
GBPUSD
معامله
#109407690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21194
بهره
0.00 USD
مجموع
22.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۴:۵۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.21084
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
20.00 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۵۸
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۹
فروش
0.2
1.2109
1.2149
سود
-82.00 USD
GBPUSD
معامله
#109405506
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2109
بهره
0.00 USD
مجموع
-80.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۳۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.2149
هزینه های کمیسیون
-2.00 USD
سود
-82.00 USD