حالت آزمایشی
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۱
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۹
خرید
0.33
0.956
0.9575
سود
‪37.11 USD‬
AUDCAD
معامله
#158830717
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.956
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.9575
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪37.11 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۳
فروش
0.33
0.95959
0.956
سود
‪92.03 USD‬
AUDCAD
معامله
#158824009
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.956
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪92.03 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۲
فروش
0.33
0.95874
0.956
سود
‪69.69 USD‬
AUDCAD
معامله
#158820090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95874
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۴۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.956
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪69.69 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۳
خرید
0.33
0.95751
0.95959
سود
‪52.22 USD‬
AUDCAD
معامله
#158816822
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪54.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۷:۱۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.95959
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪52.22 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۵
خرید
0.33
0.95751
0.95873
سود
‪29.66 USD‬
AUDCAD
معامله
#158816827
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۸:۱۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.95873
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪29.66 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۴۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۷
فروش
0.33
0.95876
0.95749
سود
‪30.94 USD‬
AUDCAD
معامله
#158735765
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95876
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.95749
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪30.94 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۴۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۷
فروش
0.33
0.95938
0.95748
سود
‪47.43 USD‬
AUDCAD
معامله
#158738660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۳۲:۱۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.95748
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪47.43 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۰۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۴۳
خرید
0.9
1.84076
1.84102
سود
‪11.17 USD‬
GBPSGD
معامله
#158809752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۵۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۲۶:۴۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.84102
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪11.17 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۰۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۳۲
خرید
1.8
1.72518
1.72584
سود
‪81.95 USD‬
GBPCAD
معامله
#158809818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.72518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۱۳:۳۲
حجم معامله
1.8
خروج
1.72584
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪81.95 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۳۹
خرید
0.9
1.84056
1.84188
سود
‪82.32 USD‬
GBPSGD
معامله
#158809085
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪88.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۷:۳۹
حجم معامله
0.9
خروج
1.84188
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪82.32 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۵
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۵۰
خرید
1.8
1.73293
1.73308
سود
‪8.80 USD‬
GBPCAD
معامله
#158782024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۴:۵۰
حجم معامله
1.8
خروج
1.73308
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪8.80 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۵
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۲۸
خرید
0.9
1.84131
1.84164
سود
‪15.84 USD‬
GBPSGD
معامله
#158782027
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84131
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۱:۲۸
حجم معامله
0.9
خروج
1.84164
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪15.84 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۱۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۳۴
خرید
0.9
1.84141
1.84249
سود
‪66.16 USD‬
GBPSGD
معامله
#158780276
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84141
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪72.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۲:۳۴
حجم معامله
0.9
خروج
1.84249
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪66.16 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۶:۴۵
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۰۳
خرید
0.9
1.8511
1.85131
سود
‪7.81 USD‬
GBPSGD
معامله
#158748587
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۶:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۲:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.85131
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪7.81 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۴۹
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۷:۱۶
خرید
1.8
1.73815
1.73775
سود
‪-69.88 USD‬
GBPCAD
معامله
#158748606
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-57.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۰۷:۱۶
حجم معامله
1.8
خروج
1.73775
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪-69.88 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۶
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۵۳
فروش
1.8
1.73862
1.7382900000000001
سود
‪34.64 USD‬
GBPCAD
معامله
#158748170
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73862
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۵۳
حجم معامله
1.8
خروج
1.7382900000000001
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪34.64 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۸:۳۱
خرید
0.9
1.85086
1.85216
سود
‪81.07 USD‬
GBPSGD
معامله
#158746503
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪87.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۸:۳۱
حجم معامله
0.9
خروج
1.85216
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪81.07 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۷
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۴۴
خرید
0.33
0.95757
0.95938
سود
‪45.24 USD‬
AUDCAD
معامله
#158616244
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۴۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.95938
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪45.24 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۵
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۴۴
خرید
0.33
0.9578
0.95876
سود
‪22.90 USD‬
AUDCAD
معامله
#158725784
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9578
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۸:۴۴
حجم معامله
0.33
خروج
0.95876
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪22.90 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۹
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۵
فروش
0.33
0.95879
0.9578
سود
‪23.75 USD‬
AUDCAD
معامله
#158724604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95879
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۰۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.9578
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪23.75 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۹
خرید
0.33
0.95783
0.95879
سود
‪22.98 USD‬
AUDCAD
معامله
#158720487
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۹
حجم معامله
0.33
خروج
0.95879
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪22.98 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۴
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۷
فروش
0.33
0.95885
0.95783
سود
‪24.56 USD‬
AUDCAD
معامله
#158708065
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95885
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۰۴:۱۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.95783
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪24.56 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۷:۵۲
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۱۹
فروش
1.8
1.7416
1.74145
سود
‪8.97 USD‬
GBPCAD
معامله
#158717654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۵۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۱۹
حجم معامله
1.8
خروج
1.74145
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪8.97 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۷
فروش
0.9
1.86518
1.86503
سود
‪3.77 USD‬
GBPSGD
معامله
#158714688
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86518
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۴:۰۷
حجم معامله
0.9
خروج
1.86503
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪3.77 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۷
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۷:۰۴
فروش
1.8
1.74178
1.74143
سود
‪37.71 USD‬
GBPCAD
معامله
#158717094
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۴۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪50.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۷:۰۴
حجم معامله
1.8
خروج
1.74143
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪37.71 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۵۳
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۵
فروش
1.8
1.74172
1.74114
سود
‪70.77 USD‬
GBPCAD
معامله
#158716946
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74172
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪83.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۱۵:۲۵
حجم معامله
1.8
خروج
1.74114
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪70.77 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۴
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۵
خرید
0.33
0.95799
0.95885
سود
‪20.35 USD‬
AUDCAD
معامله
#158607914
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.95799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۴۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.95885
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪20.35 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۰
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۴
فروش
0.9
1.85886
1.85868
سود
‪5.76 USD‬
GBPSGD
معامله
#158656473
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۳۴
حجم معامله
0.9
خروج
1.85868
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪5.76 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۰۵
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۱۷
خرید
1.8
1.73585
1.73594
سود
‪0.32 USD‬
GBPCAD
معامله
#158657561
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۶:۱۷
حجم معامله
1.8
خروج
1.73594
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۰
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۱۵
خرید
1.8
1.73552
1.7364
سود
‪113.61 USD‬
GBPCAD
معامله
#158657347
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۰۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪126.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۱۵
حجم معامله
1.8
خروج
1.7364
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪113.61 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۸
خرید
0.33
0.87949
0.88099
سود
‪37.10 USD‬
NZDCAD
معامله
#158616240
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.88099
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪37.10 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۶
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۸
خرید
0.33
0.87949
0.88099
سود
‪37.10 USD‬
NZDCAD
معامله
#158616242
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.87949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۲۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.88099
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪37.10 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۱۴
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۱
خرید
0.9
1.85456
1.85487
سود
‪14.44 USD‬
GBPSGD
معامله
#158620295
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۳۱
حجم معامله
0.9
خروج
1.85487
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪14.44 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۴:۲۵
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۱۴
خرید
1.8
1.73241
1.73272
سود
‪31.80 USD‬
GBPCAD
معامله
#158620002
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۴۱:۱۴
حجم معامله
1.8
خروج
1.73272
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪31.80 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۰۹
فروش
0.9
1.85498
1.8544
سود
‪32.50 USD‬
GBPSGD
معامله
#158620214
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۴۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85498
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۰۹
حجم معامله
0.9
خروج
1.8544
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪32.50 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۱۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۵۳
خرید
0.9
1.85406
1.85479
سود
‪42.53 USD‬
GBPSGD
معامله
#158620037
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.85406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۵۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.85479
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪42.53 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۳
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۵۹
فروش
0.9
1.85516
1.85381
سود
‪84.01 USD‬
GBPSGD
معامله
#158618391
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85516
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪90.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۵۹
حجم معامله
0.9
خروج
1.85381
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪84.01 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۲۲
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۸
فروش
0.33
0.88129
0.87949
سود
‪44.96 USD‬
NZDCAD
معامله
#158581736
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88129
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.87949
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪44.96 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۷
فروش
0.33
0.95968
0.95757
سود
‪53.09 USD‬
AUDCAD
معامله
#158433196
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95968
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪55.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.95757
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪53.09 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۷
فروش
0.33
0.88137
0.87949
سود
‪47.06 USD‬
NZDCAD
معامله
#158590358
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪49.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۹:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.87949
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪47.06 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۵
فروش
0.33
0.9593
0.95799
سود
‪32.01 USD‬
AUDCAD
معامله
#158431821
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9593
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪34.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۵۵
حجم معامله
0.33
خروج
0.95799
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪32.01 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۷
خرید
0.33
0.88049
0.88138
سود
‪21.00 USD‬
NZDCAD
معامله
#158576234
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88049
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۵۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.88138
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.00 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۱۳
خرید
0.33
0.8795
0.88128
سود
‪44.31 USD‬
NZDCAD
معامله
#158577632
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.8795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۱۳
حجم معامله
0.33
خروج
0.88128
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪44.31 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۵۷
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۵۷
فروش
0.33
0.88123
0.87948
سود
‪43.43 USD‬
NZDCAD
معامله
#158467023
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۳:۱۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88123
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۹:۱۰:۵۷
حجم معامله
0.33
خروج
0.87948
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪43.43 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۱
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۱
فروش
0.33
0.88142
0.8805
سود
‪21.75 USD‬
NZDCAD
معامله
#158555933
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88142
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۲۱
حجم معامله
0.33
خروج
0.8805
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.75 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۴۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۳۲
فروش
0.9
1.84975
1.84973
سود
‪-4.97 USD‬
GBPSGD
معامله
#158569002
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.84975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۵:۱۹:۳۲
حجم معامله
0.9
خروج
1.84973
هزینه های کمیسیون
‪-6.30 USD‬
سود
‪-4.97 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۵۰
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۲
فروش
1.8
1.73423
1.73422
سود
‪-11.18 USD‬
GBPCAD
معامله
#158569420
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.73423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۰۳:۳۳:۵۲
حجم معامله
1.8
خروج
1.73422
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪-11.18 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۷
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۲
خرید
0.33
0.88051
0.88142
سود
‪21.47 USD‬
NZDCAD
معامله
#158554387
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.88051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۲
حجم معامله
0.33
خروج
0.88142
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪21.47 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۴۴
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۸
فروش
0.33
0.88139
0.88051
سود
‪20.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#158470547
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪23.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۰۸
حجم معامله
0.33
خروج
0.88051
هزینه های کمیسیون
‪-2.31 USD‬
سود
‪20.74 USD‬
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۱
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۴۱
خرید
1.8
1.73333
1.73341
سود
‪-1.17 USD‬
GBPCAD
معامله
#158535313
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۳.۲۰۲۱ ۲۳:۰۱:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۱ ۰۲:۳۲:۴۱
حجم معامله
1.8
خروج
1.73341
هزینه های کمیسیون
‪-12.60 USD‬
سود
‪-1.17 USD‬