Chế độ demo

TECH Mua 04.05.2021 08:36

Bank of America Corp.: phân tích sóng

Khả năng tăng giá được duy trì.

Trên biểu đồ ngày đang hình thành sóng thứ ba của cấp lớn (3), trong đó đã kết thúc phát triển sóng 3 of (3). Hiện nay đã hình thành điều chỉnh cục bộ dưới dạng sóng thứ tư 4 of (3), và đã bắt đầu phát triển sóng 5 of (3). Nếu nhận định này đúng, giá sẽ tăng tới vùng 44.50–47.00. Mức đặt dừng lỗ tối đa cho kịch bản này là 37.66.

Thêm