د ډیمو حالت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۰
خریداری کول
0.01
1.18104
1.18112
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513678515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18104
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18112
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۰
خریداری کول
0.01
1.1804
1.18112
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513682568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1804
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18112
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۰
خریداری کول
0.01
1.17975
1.18015
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513675883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17975
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18015
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
خریداری کول
0.01
1.17995
1.17932
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513656549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17995
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
خریداری کول
0.01
1.17918
1.17932
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513661045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17918
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
خریداری کول
0.02
1.17811
1.17932
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513669995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17811
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
خریداری کول
0.01
1.17963
1.17932
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513658529
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17963
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
خریداری کول
0.02
1.17873
1.17932
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513665287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۴:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۲۵
خریداری کول
0.01
1.17934
1.17974
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513653781
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۵۴:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17974
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۲۱
خریداری کول
0.01
1.17886
1.17926
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513649776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۶
خریداری کول
0.02
1.17707
1.17861
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1513644113
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17707
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
خریداری کول
0.01
1.18
1.17861
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513635565
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
خریداری کول
0.01
1.17848
1.17861
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513640833
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17848
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
خریداری کول
0.01
1.17954
1.17861
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513638335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17954
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
خریداری کول
0.02
1.17766
1.17861
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513642968
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17766
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۴:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17861
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۳۱
خریداری کول
0.01
1.17902
1.17942
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513634104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17902
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۲۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17942
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
خریداری کول
0.01
1.17856
1.17826
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513625806
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17856
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17826
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
خریداری کول
0.01
1.17784
1.17826
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513627964
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۲۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17784
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17826
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
خریداری کول
0.01
1.17818
1.17826
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513626476
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17826
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۴
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
خریداری کول
0.02
1.17735
1.17826
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513631390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17735
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17826
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۵
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۴۷
خریداری کول
0.01
1.17812
1.17839
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513622782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۵:۰۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17812
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17839
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۴۷
خریداری کول
0.01
1.17786
1.17839
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513623107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۰۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17786
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17839
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۴۵
خریداری کول
0.01
1.17752
1.17792
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513617739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17752
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17792
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۱
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۰۳
خریداری کول
0.01
1.17669
1.17739
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513608251
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17739
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۰
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۰۳
خریداری کول
0.01
1.17701
1.17739
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513606134
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۱۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17701
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17739
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۲
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۰۳
خریداری کول
0.01
1.17728
1.17739
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513580988
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17728
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17739
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.01
1.17785
1.17711
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513545214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17785
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.01
1.17685
1.17711
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513549457
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17685
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.02
1.17601
1.17711
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513554417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17601
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.01
1.17733
1.17711
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513548577
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17733
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
خریداری کول
0.02
1.17646
1.17711
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513550699
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17646
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۳:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17711
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
خریداری کول
0.01
1.17846
1.17764
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513523313
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17846
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
خریداری کول
0.01
1.17756
1.17764
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513524787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17756
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۳
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
خریداری کول
0.02
1.1764
1.17764
ګټه
0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513529288
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۳۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1764
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
خریداری کول
0.01
1.17791
1.17764
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513523965
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17791
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
خریداری کول
0.02
1.17699
1.17764
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513528271
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17699
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.03
1.1782
1.17853
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513461671
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1782
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.04
1.17682
1.17853
ګټه
0.07 USD
EURUSD
سودا
#1513468109
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17682
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.07 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.01
1.18251
1.17853
ګټه
-0.04 USD
EURUSD
سودا
#1513433040
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.01
1.18045
1.17853
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513446325
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18045
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۳
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.02
1.17877
1.17853
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513454323
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17877
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.03
1.17754
1.17853
ګټه
0.03 USD
EURUSD
سودا
#1513465390
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.03 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۳
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.04
1.17629
1.17853
ګټه
0.09 USD
EURUSD
سودا
#1513474797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۳۵:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.01
1.18197
1.17853
ګټه
-0.03 USD
EURUSD
سودا
#1513439958
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18197
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
خریداری کول
0.02
1.17934
1.17853
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1513448609
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17934
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17853
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۴
خریداری کول
0.01
1.18228
1.18268
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513431470
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۵:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18228
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۶:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18268
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۳۲
خریداری کول
0.01
1.18175
1.18215
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513429697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18215
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۲۳
خریداری کول
0.01
1.18029
1.18069
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513428641
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18029
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18069
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۵
خریداری کول
0.01
1.1798
1.18009
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1513425571
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1798
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۵
خریداری کول
0.01
1.17958
1.18009
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1513426424
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17958
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD