حالت آزمایشی
خرید در
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
1730.00
1754.73
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۵۳
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1730.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1754.73
Take profit
0.00
خرید در
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
1738.00
1754.73
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۴۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1738.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1754.73
Take profit
0.00
خرید در
2
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
1745.00
1754.73
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۳۸
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1745.00
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1754.73
Take profit
0.00
خرید در
2
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۰
1.93000
1.95118
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۲۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.93000
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.95118
Take profit
0.00000
فروش در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
1.76251
1.75374
0.00000
1.66000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۰۰
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
1.76251
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.75374
Take profit
1.66000
خرید در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
1.64458
1.75394
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۵۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.64458
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.75394
Take profit
0.00000
خرید در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
1.62740
1.75394
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۹
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.62740
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.75394
Take profit
0.00000
خرید در
2
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
1.61482
1.75394
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
GBPCAD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۴۷
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.61482
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
1.75394
Take profit
0.00000
خرید در
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
1.91209
1.95118
0.00000
1.97000
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۶
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.91209
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
1.95118
Take profit
1.97000
خرید در
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
1.90393
1.95118
0.00000
1.97000
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۴۵
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.90393
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
1.95118
Take profit
1.97000
خرید در
3
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۴
1.92610
1.95118
0.00000
1.97002
سود
‪0.00 USD‬
GBPNZD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۴۲:۰۴
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1.92610
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
3
قیمت فعلی
1.95118
Take profit
1.97002