حالت آزمایشی
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۳۳
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۱۲
فروش
0.5
48048
47581
سود
‪233.50 USD‬
BTCUSD
معامله
#80475680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
48048
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪233.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۱۲
حجم معامله
0.5
خروج
47581
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪233.50 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۵
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۸
خرید
0.5
1754.57
1756.26
سود
‪84.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80504261
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1754.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪84.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۰۸
حجم معامله
0.5
خروج
1756.26
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪84.50 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۵۷
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۳
خرید
0.5
1784.04
1774.44
سود
‪-480.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80465277
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1784.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-480.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.5
خروج
1774.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-480.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۳۵
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۲
خرید
0.5
129.173
129.153
سود
‪-9.15 USD‬
EURJPYm
معامله
#80411697
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۷:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
129.153
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.15 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۱۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۲
فروش
0.5
1.87838
1.88886
سود
‪-384.35 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80306013
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-384.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.88886
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-384.35 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
فروش
0.5
1.60899
1.61106
سود
‪-75.92 USD‬
EURAUDm
معامله
#80311237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-75.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.61106
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-75.92 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۲۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۶
فروش
0.5
1.88346
1.88867
سود
‪-191.10 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80311139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۴۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-191.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.88867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-191.10 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۹
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۴
فروش
0.5
1.94423
1.94731
سود
‪-109.57 USD‬
GBPNZDm
معامله
#80306503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94423
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-109.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۴
حجم معامله
0.5
خروج
1.94731
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-109.57 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۴۶
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۰
خرید
0.5
1.26806
1.2718
سود
‪203.67 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80411944
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۶:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪203.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.2718
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪203.67 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۷
فروش
0.5
1.60281
1.61091
سود
‪-297.12 USD‬
EURAUDm
معامله
#80306078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۲۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60281
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-297.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.61091
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-297.12 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۲
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۴
خرید
0.5
150.994
151.44
سود
‪203.97 USD‬
GBPJPYm
معامله
#80411483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪203.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۴
حجم معامله
0.5
خروج
151.44
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪203.97 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۲۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۰
خرید
0.5
1.38249
1.38497
سود
‪124.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80411839
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38249
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪124.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۳۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.38497
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪124.00 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۱۸
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۱۸
خرید
0.5
129.175
129.147
سود
‪-12.82 USD‬
EURJPYm
معامله
#80411630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.175
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۱۸
حجم معامله
0.5
خروج
129.147
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-12.82 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۴۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۲
فروش
0.5
1.65881
1.6573
سود
‪53.96 USD‬
EURNZDm
معامله
#80306436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.65881
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪53.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.6573
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪53.96 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۲۸
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
خرید
0.5
1782.89
1798.75
سود
‪793.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80340766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1782.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪793.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۲۳
حجم معامله
0.5
خروج
1798.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪793.00 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۳۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۰
فروش
0.5
1.38414
1.38914
سود
‪-250.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80306302
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-250.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.38914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-250.00 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۱۱
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۲
فروش
0.5
1.18085
1.18364
سود
‪-139.50 USD‬
EURUSDm
معامله
#80306236
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۲:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18085
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-139.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۲۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.18364
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-139.50 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۲۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۵
خرید
0.5
129.994
130.075
سود
‪36.81 USD‬
EURJPYm
معامله
#80306677
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
130.075
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪36.81 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۵۳
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۲
خرید
0.5
152.387
152.668
سود
‪127.70 USD‬
GBPJPYm
معامله
#80306740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪127.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
152.668
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪127.70 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۱۵
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۴۷
فروش
0.5
1.27641
1.27954
سود
‪-169.74 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80308021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-169.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۲:۴۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.27954
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-169.74 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۵۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۹
خرید
0.5
129.719
129.751
سود
‪14.53 USD‬
EURJPYm
معامله
#80253244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
129.719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۹
حجم معامله
0.5
خروج
129.751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.53 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۰
خرید
0.5
1.27124
1.27165
سود
‪22.27 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80244528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۴۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.27165
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.27 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۰۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۰
خرید
0.5
1.38349
1.38063
سود
‪-143.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80244874
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38349
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-143.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۲۰
حجم معامله
0.5
خروج
1.38063
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-143.00 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۴۶
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۳
فروش
0.5
1.94665
1.94271
سود
‪140.05 USD‬
GBPNZDm
معامله
#80244288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪140.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.94271
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪140.05 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۵۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۷
فروش
0.5
1.88003
1.87734
سود
‪98.95 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80244132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪98.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۷
حجم معامله
0.5
خروج
1.87734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪98.95 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
خرید
0.5
1.18047
1.17829
سود
‪-109.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#80244734
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-109.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.17829
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-109.00 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۵۴
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۸
فروش
0.5
1.60441
1.60224
سود
‪79.82 USD‬
EURAUDm
معامله
#80244215
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۱:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60441
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪79.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۲۹:۵۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.60224
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪79.82 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۶
فروش
0.25
1.75499
1.7506
سود
‪86.55 USD‬
GBPCADm
معامله
#80256662
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪86.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.25
خروج
1.7506
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪86.55 USD‬
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۹
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۲۷
فروش
0.25
1.75499
1.75074
سود
‪83.87 USD‬
GBPCADm
معامله
#80244383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۳:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪83.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۳۷:۲۷
حجم معامله
0.25
خروج
1.75074
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪83.87 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۱۲
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۵۶
فروش
0.5
1.8757
1.8754
سود
‪11.08 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80177481
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.8757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۵۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.8754
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.08 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۲۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۸
فروش
0.5
1.38367
1.38454
سود
‪-43.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80176672
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38367
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-43.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.38454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-43.50 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۸
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۵
فروش
0.5
1.26846
1.26888
سود
‪-22.91 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80176369
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-22.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.26888
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-22.91 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۱
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۲
فروش
0.5
1.75146
1.75098
سود
‪18.98 USD‬
GBPCADm
معامله
#80175989
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.75146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.75098
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.98 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۲۵
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۹
فروش
0.5
1.60479
1.60222
سود
‪94.92 USD‬
EURAUDm
معامله
#80176249
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.60479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪94.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۷:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.60222
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪94.92 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۰
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۵
فروش
0.5
1.6651
1.66164
سود
‪123.22 USD‬
EURNZDm
معامله
#80176072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6651
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪123.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.66164
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪123.22 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۱۶
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۲
فروش
0.5
1.94934
1.94498
سود
‪155.27 USD‬
GBPNZDm
معامله
#80176144
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۴:۵۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪155.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۶:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.94498
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪155.27 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۰۱
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۲
فروش
0.5
1.87153
1.87392
سود
‪-88.29 USD‬
GBPAUDm
معامله
#80115614
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.87153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-88.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۶:۰۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.87392
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-88.29 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۴۳
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۹
فروش
0.5
1.94137
1.9427
سود
‪-47.40 USD‬
GBPNZDm
معامله
#80115729
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-47.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۹
حجم معامله
0.5
خروج
1.9427
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-47.40 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۰۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۶
فروش
0.5
1.2702
1.27219
سود
‪-108.25 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80132231
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2702
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-108.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۵:۵۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.27219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-108.25 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۹
فروش
0.5
1794.94
1792.73
سود
‪110.50 USD‬
XAUUSDm
معامله
#80132575
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪110.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۹
حجم معامله
0.5
خروج
1792.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪110.50 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۶
فروش
0.5
1.74965
1.75245
سود
‪-110.57 USD‬
GBPCADm
معامله
#80115783
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-110.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.75245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-110.57 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۵
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۲
فروش
0.5
1.756
1.75251
سود
‪137.81 USD‬
GBPCADm
معامله
#80129769
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.756
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪137.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.75251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪137.81 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۲۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۴۸
فروش
0.5
1.66717
1.66305
سود
‪146.59 USD‬
EURNZDm
معامله
#80115667
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۰۹:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪146.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
1.66305
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪146.59 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۴۵
خرید
0.5
1.37788
1.38209
سود
‪210.50 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80121158
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۱۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪210.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۴۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.38209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪210.50 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۴۳
فروش
0.5
1.27254
1.2687
سود
‪151.34 USD‬
USDCADm
معامله
#80120448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۰۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪151.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۴۸:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.2687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪151.34 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۹
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۲
فروش
0.5
1.74621
1.74419
سود
‪79.65 USD‬
GBPCADm
معامله
#80061792
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪79.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۱۲:۰۲
حجم معامله
0.5
خروج
1.74419
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪79.65 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۴۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۱
فروش
0.5
1.74126
1.74773
سود
‪-254.60 USD‬
GBPCADm
معامله
#80050347
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.74126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-254.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۳:۲۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.74773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-254.60 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۳۱
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۰
فروش
0.25
1.3779
1.37545
سود
‪61.25 USD‬
GBPUSDm
معامله
#80062323
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۴۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3779
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪61.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۱۰
حجم معامله
0.25
خروج
1.37545
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪61.25 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۵۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۸
خرید
0.25
1.93902
1.94175
سود
‪48.33 USD‬
GBPNZDm
معامله
#80062280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.93902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۸
حجم معامله
0.25
خروج
1.94175
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪48.33 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۴۴
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۴
فروش
0.25
1.26691
1.2646
سود
‪62.81 USD‬
GBPCHFm
معامله
#80062234
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۲:۰۴
حجم معامله
0.25
خروج
1.2646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪62.81 USD‬