حالت آزمایشی
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۱
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۰
فروش
0.06
1.22157
1.21886
سود
‪15.66 USD‬
EURUSD
معامله
#160264772
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۶:۰۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.21886
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪15.66 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
فروش
0.06
1.21793
1.2155
سود
‪13.99 USD‬
EURUSD
معامله
#160179112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21793
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪14.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.2155
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪13.99 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۱
فروش
0.04
1.21788
1.21586
سود
‪7.69 USD‬
EURUSD
معامله
#160178958
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21788
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪8.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.21586
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪7.69 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۵
خرید
0.02
1.21116
1.21412
سود
‪5.72 USD‬
EURUSD
معامله
#160163761
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۲۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.21412
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.72 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
خرید
0.02
1.21278
1.21402
سود
‪2.16 USD‬
EURUSD
معامله
#160152719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21278
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪2.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.21402
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.16 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
خرید
0.02
1.2132
1.21404
سود
‪1.36 USD‬
EURUSD
معامله
#160151010
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2132
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.21404
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۲۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
خرید
2.1
1.21072
1.21277
سود
‪409.50 USD‬
EURUSD
معامله
#160165207
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪430.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۰۶
حجم معامله
2.1
خروج
1.21277
هزینه های کمیسیون
‪-21.00 USD‬
سود
‪409.50 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۳
خرید
0.04
1.21151
1.21068
سود
‪-3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#160159686
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.21068
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-3.72 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۰۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۲
خرید
0.04
1.21126
1.21067
سود
‪-2.76 USD‬
EURUSD
معامله
#160162967
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21126
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.21067
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-2.76 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۱
خرید
0.04
1.21079
1.21066
سود
‪-0.92 USD‬
EURUSD
معامله
#160164444
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۱۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.21066
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.92 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
خرید
0.04
1.21314
1.2106
سود
‪-10.79 USD‬
EURUSD
معامله
#160151372
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21314
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-10.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.2106
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-10.79 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
خرید
0.04
1.21196
1.2106
سود
‪-6.07 USD‬
EURUSD
معامله
#160155854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21196
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-5.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.2106
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-6.07 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۰
خرید
0.02
1.21317
1.21053
سود
‪-5.60 USD‬
EURUSD
معامله
#160150988
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21317
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-5.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.60 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۲۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خرید
0.1
1.21187
1.21054
سود
‪-14.88 USD‬
EURUSD
معامله
#160155814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۲:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21187
بهره
‪-0.58 USD‬
مجموع
‪-13.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-14.88 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خرید
0.02
1.21319
1.21054
سود
‪-5.62 USD‬
EURUSD
معامله
#160151084
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21319
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-5.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.62 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خرید
0.06
1.21249
1.21054
سود
‪-12.65 USD‬
EURUSD
معامله
#160153896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21249
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-12.65 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
خرید
0.1
1.21219
1.21054
سود
‪-18.08 USD‬
EURUSD
معامله
#160154892
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21219
بهره
‪-0.58 USD‬
مجموع
‪-16.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-18.08 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۸
خرید
0.06
1.21185
1.21054
سود
‪-8.46 USD‬
EURUSD
معامله
#160159532
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۸
حجم معامله
0.06
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-8.46 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
خرید
0.14
1.21086
1.21054
سود
‪-5.88 USD‬
EURUSD
معامله
#160164386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.14
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-5.88 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
خرید
0.06
1.21111
1.21054
سود
‪-4.02 USD‬
EURUSD
معامله
#160163907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.06
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-4.02 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
خرید
0.14
1.21151
1.21054
سود
‪-14.98 USD‬
EURUSD
معامله
#160159707
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۷
حجم معامله
0.14
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-14.98 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۳
خرید
0.02
1.21319
1.21053
سود
‪-5.64 USD‬
EURUSD
معامله
#160150999
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21319
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-5.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.64 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
خرید
0.04
1.21311
1.21053
سود
‪-10.95 USD‬
EURUSD
معامله
#160151271
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21311
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-10.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-10.95 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۳
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
خرید
0.02
1.21315
1.21053
سود
‪-5.56 USD‬
EURUSD
معامله
#160151021
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21315
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-5.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.56 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
خرید
0.04
1.21319
1.21053
سود
‪-11.27 USD‬
EURUSD
معامله
#160151054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21319
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-10.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-11.27 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
خرید
0.06
1.2131
1.21053
سود
‪-16.37 USD‬
EURUSD
معامله
#160151341
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2131
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-15.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-16.37 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
خرید
0.06
1.21276
1.21053
سود
‪-14.33 USD‬
EURUSD
معامله
#160152709
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21276
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-13.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-14.33 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
خرید
0.04
1.21263
1.21052
سود
‪-9.07 USD‬
EURUSD
معامله
#160153724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۱:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21263
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-8.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.04
خروج
1.21052
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-9.07 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
خرید
0.08
1.21238
1.21052
سود
‪-16.14 USD‬
EURUSD
معامله
#160153824
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21238
بهره
‪-0.46 USD‬
مجموع
‪-14.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.21052
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-16.14 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
خرید
0.02
1.21239
1.21053
سود
‪-4.04 USD‬
EURUSD
معامله
#160153835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21239
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-3.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.04 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خرید
0.06
1.21185
1.21053
سود
‪-8.52 USD‬
EURUSD
معامله
#160159540
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-8.52 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خرید
0.06
1.21253
1.21053
سود
‪-12.95 USD‬
EURUSD
معامله
#160153916
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21253
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-12.95 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خرید
0.04
1.21219
1.21053
سود
‪-7.27 USD‬
EURUSD
معامله
#160154900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۵۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21219
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-6.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-7.27 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۲۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
خرید
0.04
1.212
1.21053
سود
‪-6.51 USD‬
EURUSD
معامله
#160155715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.212
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-5.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-6.51 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خرید
0.02
1.21151
1.21053
سود
‪-2.16 USD‬
EURUSD
معامله
#160159698
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۳:۱۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.16 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خرید
0.12
1.21124
1.21053
سود
‪-9.72 USD‬
EURUSD
معامله
#160163478
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۸:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.12
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-9.72 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۰۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خرید
0.04
1.2113
1.21053
سود
‪-3.48 USD‬
EURUSD
معامله
#160163397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۵۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-3.48 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
خرید
0.04
1.21116
1.21053
سود
‪-2.92 USD‬
EURUSD
معامله
#160163746
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-2.92 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
خرید
0.06
1.21111
1.21053
سود
‪-4.08 USD‬
EURUSD
معامله
#160163894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۲:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
حجم معامله
0.06
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-4.08 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
خرید
0.02
1.2108
1.21053
سود
‪-0.74 USD‬
EURUSD
معامله
#160164404
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۱:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.74 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خرید
0.14
1.21054
1.21053
سود
‪-1.54 USD‬
EURUSD
معامله
#160164900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21054
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.14
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-1.54 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خرید
0.04
1.21079
1.21053
سود
‪-1.44 USD‬
EURUSD
معامله
#160164424
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.44 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۰۵
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خرید
0.08
1.21079
1.21053
سود
‪-2.88 USD‬
EURUSD
معامله
#160164741
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-2.88 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۱
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
خرید
0.06
1.21511
1.21053
سود
‪-28.43 USD‬
EURUSD
معامله
#160147258
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21511
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-27.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-28.43 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خرید
0.04
1.21493
1.21053
سود
‪-18.23 USD‬
EURUSD
معامله
#160147482
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21493
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-17.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.21053
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-18.23 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خرید
0.02
1.21414
1.21054
سود
‪-7.52 USD‬
EURUSD
معامله
#160148686
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۸:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21414
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-7.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.52 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خرید
0.02
1.21442
1.21054
سود
‪-8.08 USD‬
EURUSD
معامله
#160148417
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21442
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-7.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.08 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
خرید
0.04
1.21404
1.21054
سود
‪-14.63 USD‬
EURUSD
معامله
#160148846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21404
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪-14.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-14.63 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۴
خرید
0.02
1.21406
1.21054
سود
‪-7.36 USD‬
EURUSD
معامله
#160148881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21406
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-7.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.36 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۳
خرید
0.02
1.21319
1.21054
سود
‪-5.62 USD‬
EURUSD
معامله
#160150954
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21319
بهره
‪-0.12 USD‬
مجموع
‪-5.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.21054
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-5.62 USD‬