حالت آزمایشی
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
خرید
0.06
1.19968
1.20204
سود
‪13.21 USD‬
EURUSD
معامله
#159096178
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19968
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪14.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.20204
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪13.21 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۰۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۱
خرید
0.09
1.19942
1.20195
سود
‪21.35 USD‬
EURUSD
معامله
#159096366
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19942
بهره
‪-0.52 USD‬
مجموع
‪22.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۵۹:۰۱
حجم معامله
0.09
خروج
1.20195
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪21.35 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۰
خرید
0.03
1.2005
1.2019
سود
‪3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159091408
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2005
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.2019
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.90 USD‬
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۰۱
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۰
خرید
0.09
1.20067
1.20255
سود
‪16.02 USD‬
EURUSD
معامله
#159052602
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20067
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۴۹:۰۰
حجم معامله
0.09
خروج
1.20255
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪16.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۵۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
فروش
0.06
1.20479
1.20232
سود
‪14.22 USD‬
EURUSD
معامله
#159006286
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۲
حجم معامله
0.06
خروج
1.20232
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪14.22 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
فروش
0.09
1.20301
1.20232
سود
‪5.31 USD‬
EURUSD
معامله
#159002396
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
حجم معامله
0.09
خروج
1.20232
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪5.31 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
فروش
0.09
1.20469
1.2023
سود
‪20.61 USD‬
EURUSD
معامله
#159006318
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20469
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
حجم معامله
0.09
خروج
1.2023
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪20.61 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
فروش
0.09
1.20376
1.20232
سود
‪12.06 USD‬
EURUSD
معامله
#159004528
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۵:۰۰
حجم معامله
0.09
خروج
1.20232
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪12.06 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۴
فروش
0.09
1.20375
1.20205
سود
‪14.40 USD‬
EURUSD
معامله
#159004521
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20375
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۴
حجم معامله
0.09
خروج
1.20205
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪14.40 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۳
فروش
0.09
1.20076
1.20205
سود
‪-12.51 USD‬
EURUSD
معامله
#158999194
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20076
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.09
خروج
1.20205
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-12.51 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۳
فروش
0.09
1.20257
1.20207
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#159001277
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.09
خروج
1.20207
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۳
فروش
0.09
1.20473
1.20205
سود
‪23.22 USD‬
EURUSD
معامله
#159006308
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۳
حجم معامله
0.09
خروج
1.20205
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪23.22 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۲
فروش
0.09
1.20313
1.20207
سود
‪8.64 USD‬
EURUSD
معامله
#159002382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۴:۰۲
حجم معامله
0.09
خروج
1.20207
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪8.64 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۴
فروش
0.03
1.20241
1.20267
سود
‪-1.08 USD‬
EURUSD
معامله
#159001164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.20267
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.08 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۳۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۴
فروش
0.06
1.20445
1.20266
سود
‪10.14 USD‬
EURUSD
معامله
#159006152
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.06
خروج
1.20266
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪10.14 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۴
فروش
0.03
1.20271
1.20266
سود
‪-0.15 USD‬
EURUSD
معامله
#159001341
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.20266
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۳۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۳
فروش
0.03
1.20447
1.20266
سود
‪5.13 USD‬
EURUSD
معامله
#159006162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۴:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.20266
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.13 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۱
فروش
0.06
1.20163
1.20237
سود
‪-5.04 USD‬
EURUSD
معامله
#158999626
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.20237
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-5.04 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۱
فروش
0.06
1.20352
1.20237
سود
‪6.30 USD‬
EURUSD
معامله
#159004215
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20352
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۱
حجم معامله
0.06
خروج
1.20237
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪6.30 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۰
فروش
0.06
1.20473
1.20236
سود
‪13.62 USD‬
EURUSD
معامله
#159006295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20473
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۲:۰۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.20236
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪13.62 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
فروش
0.03
1.20326
1.2024
سود
‪2.28 USD‬
EURUSD
معامله
#159002366
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۴:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.2024
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.28 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۱۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
فروش
0.03
1.20193
1.20241
سود
‪-1.74 USD‬
EURUSD
معامله
#158999982
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.20241
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.74 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
فروش
0.03
1.20288
1.20241
سود
‪1.11 USD‬
EURUSD
معامله
#159001957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.20241
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
فروش
0.03
1.20241
1.20241
سود
‪-0.30 USD‬
EURUSD
معامله
#159001117
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.20241
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۷
فروش
0.03
1.20401
1.20241
سود
‪4.50 USD‬
EURUSD
معامله
#159004785
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.20241
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.50 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۱۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۷
فروش
0.06
1.20361
1.20241
سود
‪6.60 USD‬
EURUSD
معامله
#159004241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۷
حجم معامله
0.06
خروج
1.20241
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪6.60 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۹
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۵
فروش
0.03
1.20154
1.20242
سود
‪-2.94 USD‬
EURUSD
معامله
#158999417
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.20242
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.94 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۴
فروش
0.09
1.20272
1.20272
سود
‪-0.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159001327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20272
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۴
حجم معامله
0.09
خروج
1.20272
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-0.90 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۴
فروش
0.06
1.20239
1.20271
سود
‪-2.52 USD‬
EURUSD
معامله
#159001145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۴
حجم معامله
0.06
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۴
فروش
0.03
1.20238
1.2027
سود
‪-1.26 USD‬
EURUSD
معامله
#159001098
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.2027
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.26 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۳
فروش
0.15
1.20331
1.20272
سود
‪7.35 USD‬
EURUSD
معامله
#159004132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.20272
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪7.35 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۳
فروش
0.12
1.20306
1.20272
سود
‪2.88 USD‬
EURUSD
معامله
#159002346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.12
خروج
1.20272
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪2.88 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۳۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۲
فروش
0.21
1.20406
1.20271
سود
‪26.25 USD‬
EURUSD
معامله
#159004804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۰۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۲
حجم معامله
0.21
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪26.25 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۴۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۲
فروش
0.15
1.20373
1.20271
سود
‪13.80 USD‬
EURUSD
معامله
#159004481
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20373
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۲
حجم معامله
0.15
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪13.80 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۵۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۱
فروش
0.21
1.20471
1.20271
سود
‪39.90 USD‬
EURUSD
معامله
#159006247
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.21
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪39.90 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۱
فروش
0.03
1.20134
1.20271
سود
‪-4.41 USD‬
EURUSD
معامله
#158999337
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20134
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-4.41 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۲
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۱
فروش
0.18
1.20431
1.20271
سود
‪27.00 USD‬
EURUSD
معامله
#159006130
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۱:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.18
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-1.80 USD‬
سود
‪27.00 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۸
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۰
فروش
0.03
1.20157
1.20271
سود
‪-3.72 USD‬
EURUSD
معامله
#158999399
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.72 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۹
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۰
فروش
0.06
1.20173
1.20271
سود
‪-6.48 USD‬
EURUSD
معامله
#158999712
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-6.48 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۴۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۰
فروش
0.03
1.20207
1.20271
سود
‪-2.22 USD‬
EURUSD
معامله
#159000046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.22 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۲۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۹
فروش
0.03
1.20207
1.20271
سود
‪-2.22 USD‬
EURUSD
معامله
#159000368
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۵۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.22 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۵۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۹
فروش
0.06
1.20476
1.20278
سود
‪11.28 USD‬
EURUSD
معامله
#159006273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20476
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.20278
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪11.28 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۵۶
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۹
فروش
0.06
1.20431
1.20276
سود
‪8.70 USD‬
EURUSD
معامله
#159006109
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۰۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.20276
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪8.70 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۵۷
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۹
فروش
0.06
1.20387
1.20276
سود
‪6.06 USD‬
EURUSD
معامله
#159004503
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.20276
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪6.06 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۸
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
فروش
0.06
1.20156
1.20276
سود
‪-7.80 USD‬
EURUSD
معامله
#158999406
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20156
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.06
خروج
1.20276
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-7.80 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۳۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
فروش
0.06
1.20293
1.20273
سود
‪0.60 USD‬
EURUSD
معامله
#159001996
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.06
خروج
1.20273
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۴
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
فروش
0.06
1.20239
1.20271
سود
‪-2.52 USD‬
EURUSD
معامله
#159001125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20239
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۸
حجم معامله
0.06
خروج
1.20271
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۳
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۷
فروش
0.06
1.20332
1.20273
سود
‪2.94 USD‬
EURUSD
معامله
#159004121
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۴:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20332
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.06
خروج
1.20273
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.94 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۳
فروش
0.09
1.19742
1.19619
سود
‪10.23 USD‬
EURUSD
معامله
#158927460
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19742
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪11.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.09
خروج
1.19619
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪10.23 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۳
فروش
0.09
1.19666
1.19619
سود
‪3.39 USD‬
EURUSD
معامله
#158909998
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19666
بهره
‪0.06 USD‬
مجموع
‪4.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.09
خروج
1.19619
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪3.39 USD‬