Chế độ demo
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:56
25.504
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.504
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:53
25.504
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.504
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:51
25.505
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.97 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:51
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.505
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:48
25.504
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.504
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:48
25.504
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.504
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:46
25.499
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.67 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.499
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:44
25.501
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.77 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.501
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:43
25.501
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.77 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.501
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:40
25.502
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.82 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.502
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:38
25.502
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.82 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.502
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
09.04.2021 04:28:36
25.501
24.872
0.000
0.000
Lợi nhuận
-31.77 USD
XAGUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:28:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.501
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
24.872
Chốt lời
0.000