Chế độ demo
Bán
0.29
13.09.2019 16:24:50
1.07720
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-43.76 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 16:24:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07720
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-43.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.44
13.09.2019 12:45:17
1.07476
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-134.61 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 12:45:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07476
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-134.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.44
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 12:33:40
1.94870
1.96595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-323.65 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 12:33:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94870
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-323.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.96595
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 11:56:28
1.94440
1.96595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-402.88 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:56:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94440
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-402.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.96595
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
13.09.2019 11:42:05
1.94241
1.96595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-545.66 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:42:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94241
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-545.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
1.96595
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 11:04:09
1.93967
1.96595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-490.04 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:04:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93967
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-490.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.96595
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:20:51
1.93786
1.96595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-397.06 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:20:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93786
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-397.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.96595
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:09:53
1.93686
1.96595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-411.04 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:09:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93686
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-411.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.96595
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
1.96595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-421.66 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:00:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-421.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.96595
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
13.09.2019 02:24:07
1.07214
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-170.06 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 02:24:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07214
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-170.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
12.09.2019 18:14:17
1.07092
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-197.97 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:14:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07092
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-197.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
12.09.2019 18:11:21
1.07084
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-283.04 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:11:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07084
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-283.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.43
11.09.2019 10:44:14
1.06953
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-274.44 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 10:44:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06953
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-274.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.43
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Sao chép
71.90 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
215.79%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-25.44 USD
bkhe31
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 06:33:40
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-25.44 USD
Khối lượng giao dịch
71.90 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.51
10.09.2019 18:22:36
1.06873
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-351.42 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 18:22:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06873
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-351.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
10.09.2019 12:40:13
1.06820
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-368.59 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 12:40:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-368.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.8
10.09.2019 10:34:48
1.06786
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-595.47 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:34:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06786
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-595.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.8
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-171.02 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:18:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06734
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-171.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
10.09.2019 10:17:34
1.06734
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-171.02 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:17:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06734
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-171.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06734
1.07926
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-225.44 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:17:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06734
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-225.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.07926
Chốt lời
0.00000
Sao chép
91.50 USD
04.09.2019 16:04:08
86.19%
47.69%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-4.03 USD
LCFX
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 16:04:08
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-4.03 USD
Khối lượng giao dịch
91.50 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
222.39 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
455.54%
0.00
0.00
Lợi nhuận
489.57 USD
MoneSTER_KSM
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2018 17:45:51
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
489.57 USD
Khối lượng giao dịch
222.39 USD
Chốt lời
0.00