Chế độ demo
Bán
0.02
13.09.2019 09:47:56
1.46643
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.10 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:47:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.46643
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 17:43:06
1.45864
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-15.83 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 17:43:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45864
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:47:46
1.45648
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-19.09 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:47:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45648
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:45:02
1.45363
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-23.38 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:45:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45363
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-23.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:33:01
1.45068
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-27.82 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:33:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45068
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-27.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:28:25
1.45113
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-27.14 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:28:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45113
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-27.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:28:17
1.45123
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.99 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:28:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45123
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:27:52
1.45118
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-27.07 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45118
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-27.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:27:40
1.45140
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.74 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45140
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:27:33
1.45146
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.65 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45146
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
12.09.2019 16:27:22
1.45139
1.46889
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.75 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:27:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.45139
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46889
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
27.08.2019 00:11:12
1.47152
1.46886
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.40 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2019 00:11:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.47152
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46886
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
26.08.2019 18:03:56
1.47704
1.46886
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-12.72 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 18:03:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.47704
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46886
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
26.08.2019 16:36:49
1.47883
1.46886
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-15.41 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 16:36:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.47883
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46886
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
26.08.2019 16:27:24
1.48015
1.46886
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-17.40 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 16:27:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.48015
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.46886
Chốt lời
0.00000