Chế độ demo
Mua
0.02
15.04.2021 06:24:05
1.37777
1.37826
0.00000
1.37982
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 06:24:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.37777
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.37826
Chốt lời
1.37982
Mua
0.01
15.04.2021 02:30:03
1.37767
1.37826
0.00000
1.37982
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 02:30:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.37767
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37826
Chốt lời
1.37982
Mua
0.01
15.04.2021 00:01:24
1.37807
1.37826
0.00000
1.37982
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 00:01:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.37807
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37826
Chốt lời
1.37982
Bán
0.1
13.04.2021 15:03:55
0.75923
0.77320
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.40 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 15:03:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75923
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.77320
Chốt lời
0.00000
Bán
0.2
13.04.2021 03:52:28
0.76100
0.77320
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.44 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 03:52:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.76100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
0.77320
Chốt lời
0.00000
Bán
0.4
13.04.2021 03:26:00
0.76122
0.77320
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.79 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 03:26:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.76122
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.4
Giá hiện tại
0.77320
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
09.04.2021 09:32:00
0.75947
0.77320
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.37 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:32:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75947
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.77320
Chốt lời
0.00000
Mua
0.4
23.03.2021 06:36:36
0.77044
0.77300
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.02 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2021 06:36:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77044
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.4
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.00000
Mua
0.25
19.03.2021 19:40:01
0.77480
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.45 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2021 19:40:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77480
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.25
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.17
19.03.2021 11:55:02
0.77543
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.41 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2021 11:55:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77543
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.17
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.11
19.03.2021 11:50:03
0.77571
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.30 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2021 11:50:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.07
18.03.2021 20:40:02
0.77675
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.26 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 20:40:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77675
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.05
18.03.2021 20:30:03
0.77736
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.22 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 20:30:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77736
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.03
18.03.2021 14:40:02
0.77806
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.15 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 14:40:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77806
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.02
18.03.2021 14:35:02
0.77882
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.12 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 14:35:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77882
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.01
18.03.2021 09:45:03
0.78008
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.07 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 09:45:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.78008
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Mua
0.01
18.03.2021 09:40:01
0.78138
0.77300
0.00000
0.77762
Lợi nhuận
-0.08 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 09:40:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.78138
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77300
Chốt lời
0.77762
Sao chép
635.22 USD
03.03.2021 11:03:26
30.65%
-514.15%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-256.07 USD
WIDOW
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 11:03:26
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-256.07 USD
Khối lượng giao dịch
635.22 USD
Chốt lời
0.00